اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری- قسمت 47

LFG

 

LUE LFG

 

PEARSON CORRELATION

 

1

 

.958** SIG. (2-TAILED)

 

 

.000 N

 

33

 

33 LUE

 

PEARSON CORRELATION

 

.958**

 

1 SIG. (2-TAILED)

 

.000

 

N

 

33

 

33 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

C:Documents and SettingsParandDesktopimages.jpg
Islamic Azad University
rasht Branch
Department of Educationa
l Science

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *