متن کامل – ارایه مدلی برای تعمیرات پیشگویانه تجهیزات درکارخانه های نفتی با تکنیکهای داده کاوی، مطالعه …

نتیجه
در نتیجه این تحقیق یک روش عملی ارایه شد. این روش شامل گامهای متفاوتی از داده کاوی ، تکنیکهای قابلیت اطمینان و الگوریتمهای پیش بینی به منظور استخراج ویژگی های مرتبط و استفاده از آنها برای پیش بینی فعالیت نگهداری و تعمیرات متناسب می باشد.
الگوریتم ISF برای کاهش داده های صنعتی استفاده شد.از روشDT برای استخراج ویژگی های مرتبط استفاده شد و یک مقایسه بین روش K-NN و روش DT انجام گرفت.که مشخص شد روش DT در این زمینه دارای دقت بالاتری بود.سپس از روشWMS برای پیش بینی زمان عمر باقیمانده و ایجاد برنامه ریزی نگهداری پیشگویانه استفاده شد.و در کل این متد نشان داده که قابلیت اجرا و پیاده سازی برای سایر صنایع را خواهد داشت.و نتایج تفسیر داده ها می تواند در قالب قانون های IF-Then بکار گرفته شود.
۳-۴- روشی هوشمند برای بهینه سازی تعمیرات پیش گویانه
در مقاله دیگری تحت عنوان »یک روش هوشمند برای بهینه نمودن تعریف استراتژی نگهداری پیشگویانه« که در سال ۲۰۱۳ ارایه شده است[۷]. از یک متدلوژی استفاده شده است که باعث بالارفتن قابلیت اطمینان با تعیین استراتژی نگهداری پیشگویانه می شود. برای رسیدن به این هدف یک الگوریتم بر اساس آنالیز سود- هزینه و راهکار بهینه سازی کارها توسعه داده شده است.روش پیشنهادی در بهینه سازی نگهداری پیشگویانه با یک نمونه واقعی از داده های ارتعاش نشان داده شده است.نتایج عددی کاربردی بودن و عملی بودن روش تصمیم گیری هوشمند برای بهینه سازی استراتژی نگهداری پیشگویانه را نشان می دهد. روشهای تصمیم گیری گوناگونی از جمله فرایند سلسله مراتبی تحلیلی ، تئوری فازی ،الگوریتم ژنتیک ، آنالیز فاکتور ، بهینه سازی چند معیاری برای استراتژی انتخابی نگهداری پیشنهاد می شود.
این مقاله کمک می کند تا استراتژی نگهداری بهینه را بر اساس راهکار بهینه سازی کارهها تعریف کند.
آنالیز سود – هزینه برای کمی کردن تخمین بخصوص برای هر نگهداری جایگزین استفاده می شود. مشکل استراتژی نگهداری بهینه سازی استفاده از یک طرح و نقشه کلی و جامع برای نگهداری پیشگویانه است .در این شرایط بخصوص این مشکل به فرایندهای مرتبط با مشاهده ، جمع آوری و پردازش داده واقعی وابسته است . همه اینها در یک نمودار ساختیافته و منظم جامع برای توسعه سیستمهای پشتیبان تصمیم خلاصه شده است.
همانطور که می دانیم ماشین آلات واحدهای صنعتی ممکن است دچار عیب و نقص شوند که این می تواند باعث کاهش عمده و معنی داری در بازدهی و طول عمر ، تولید موثر منفی ، کارکرد(عملیات) تجهیزات و هزینه نگهداری شود.ایجاد بازرسی و سرکشی ها و مشاهده های مستمر در استراتژی نگهداری مبتنی بر شرط این اطمینان را ایجاد می کند که تجهیزات بر اساس طراحی انجام شده در حال کار هستند.
نگهداری مبتنی بر شرط یک استراتژی تصمیم گیری است که بر اساس تشخیص عیب آنی(در لحظه – زمان واقعی) و خرابی قریب الوقوع و پیش بینی سلامت و بهبود تجهیزات در آینده کار می کند.
انتخاب یکی از تکنیکهای نگهداری های یک مشکل تصمیم گیری سخت و پیچیده است.یک برنامه نگهداری تعریف راهکارهای نگهداری متفاوتی برای تجهیزات متفاوت دارد.بنابراین مشکل نگهداری می تواند به عنوان یک مشکل بهینه سازی ترکیبی تشخیص داده شود.
روشهای گوناگونی در نرم افزارهای برنامه ریزی ریاضی موثر پیاده سازی شد که می تواند برای حل این نوع مشکلها استفاده شود.
یکی از روشهایی که در اقتصاد و روش مدیرت منابع، زیاد برای ارزیابی راهکارهای دیگر نگهداری استفاده می شود روش آنالیز هزینه – منفعت است.آنالیز منفعت – هزینه یک برآورد از حاشیه سود از افزایش سرمایه گزاری برای تقاضای جایگزینی / تعمیر خواسته (داده)شده یا رضایت برای پرداخت است و آن را(سرمایه گزاری را) با افزایش کوششها یا هزینه و مخارج جلوگیری ازخرابی کاهش می دهد.
در این مقاله یک فرآیند و روش کامل برای نگهداری پیشگویانه بررسی شده است که آن را شرح می دهیم.
 
شکل ۵- روش کلی و تعمیم یافته برای تعمیرات پیشگویانه
مشاهده مبتنی بر شرط یکی از بخشهای ضروری نگهداری مبتنی بر شرط است که شرایط یک تجهیز خاص را مشاهده می کند.این کار می تواند بصورت خودکاربا سنسورهای مناسب یا بصورت دستی انجام شود .
در مرحله اول ، فاز ۱a از پیاده سازی متدلوژی اطلاعات کمی درباره سیستم بررسی شده به وسیله سنسورها جمع آوری می شود.به عنوان مثال فرکانس لرزش می تواند از زمانی که فرکانسهای مسلم و قطعی شروع خواهد شد نگاشت شود تا زمانی که شرایط نشان دهد یک خطای قریب الوقوع در حال رخ دادن است.تجهیزات می توانند با استفاده از ابزارهای پیچیده از جمله ابزار آنالیز ارتعاش ، یا احساس یک فرد خبره مشاهده شوند.بنابراین فاز ۱b از ارایه دهنده های تخصصی مانند سیستم و متخصصان برای اطمینان از دانش افزوده از اطلاعات انسانی ، اطلاعاتی را جمع آوری می کند.
هدف مشاهده مبتنی بر شرط از یک آیتم جمع آوری شرایط داده برای ایجاد امکان تشخیص خطای قریب الوقوع است که پس از آن کارهای نگهداری در زمان مناسب برنامه ریزی شود.هدف دیگر افزایش دانش درباره دلایل و تاثیر خرابی و الگوی خراب شده و بدتر شدن است.
فاز۲ با استفاده از پردازش و خلاصه سازی اطلاعات کسب شده برای اهداف اجرا و پیاده سازی فازهای ۳و۴ و هدف گذاری برای برقرارکردن یک سیستم توصیفی و تعریفی از اهداف و اثربخشی و کارایی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

ملاکها و فاکتورها اجرا می شود.داده های جمع آوری شده و پردازش شده درفاز۲ برای بنا نهادن یک پایگاه داده از سیستم بررسی شده در فاز ۵ استفاده می شود.
در فاز ۶ از طریق درگیری تعاملی از متخصصان یک مجموعه از راهکارهای جایگزین تعیین می شود.نتایج فازهای ۴و۵و۶ برای تعریف یک مدل ریاضی و فرمول بندی یک کار بهینه سازی مناسب برای سیستم بررسی شده استفاده می شود .در فاز ۹ تعریف راه حل یا راه کار جایگزین انجام می شود.
در فاز ۱۰ برنامه جایگزین در مقایسه با اهداف بازبینی می شود.اگر نتایج با آنچه مورد نظر است تفاوت داشت تصحیح نظیر به نظیر در مدل ریاضی سیستم انجام می شود و بهینه سازی برای تصمیم گیری در فازهای ۷ تا ۱۰ دوباره تعریف شده و تکرار می شود.
در برخی حالتها به خاطر نقص در اطلاعات قیاسی سیستم بررسی شده ، یک تعریف دوباره از اهداف و ملاکها در فاز ۴ برای رسیدن به اهداف مطلوب برای مدیریت سیستم مورد نیاز است .
در نتیجه بهینه سازی راه حل ها ، یک گروه یا یک راهکار جایگزین انتخاب شده و با همه اهداف مورد نظر مقایسه می شود.
در نهایت راه کار انتخاب شده باید توسط متخصص تایید و تصویب شود.
از زمانی که نت پیشگویانه به عنوان یک استراتژی خوب که می تواند به صورت معنی داری هزینه ها را کاهش دهد شناخته شد.برآورد هزینه منفعت می تواند برای تعریف یک استراتژی تصمیم گیری مناسب استفاده شود.
در این مقاله ۲ نوع از برآورد هزینه – منفعت پیشنهاد شده است:
رابطه ۱
جایی که c repair_component هزینه تعمیر قطعه است، c new_component‌ هزینه جایگزینی با یک قطعه جدید است.آلفا ضریب مشخص کننده است که چند بار قطعه خراب شده است.
P remaining میزان سود است در مدت زمان مفید باقیمانده از عمر کالا است
بتا ضریبی است که مشخص می کند قطعه تعمیر شده یا با قطعه جدید جایگزین شده است.(۰<b<1)
حال الگوریتم پیشنهادی در این مقاله بررسی می شود.
سوالی که رخ می دهد این است که وقتی که آلارم هشدار با استفاده از مشاهده مبتنی بر شرط از یک تجهیز به نظر می رسد چه تصمیمی باید گرفته شود.
فرایند تصمیم گیری در ۲ گام انجام می شود.
در گام اول ۲ راهکار وجود دارد یا تعمیر یا تعویض کامل تجهیز و ماشین
اگر تصمیم در گام اول بر تعویض قطعه یا ماشین باشد که فرایند تصمیم گیری در همین گام خاتمه می یابد.
اما اگر تصمیم بر تعمیر تجهیز یا ماشین باشد که سوال دیگری مطرح می شود: