ارایه مدلی برای تعمیرات پیشگویانه تجهیزات درکارخانه های نفتی با تکنیکهای داده …

داده رخداد خرابی
داده های خرابی زمان ، نوع عملیات و علت خرابی مربوط به هر توربین و یا تجهیز را مشخص می کند.همچنین نوع و مقدار کالای مصرفی برای رفع خرابی در صورت نیاز و مدت زمان توقف به علت خرابی نیز مشخص خواهد بود.این مجموعه داده از ۶ ماه اول سال ۱۳۹۲ در اختیار قرار گرفت و با بررسی دقیق همه رخدادهای خرابی از بین همه ماه ها خرابی های اساسی و بحرانی استخراج شد تا در ادامه پروژه مورد استفاده قرار بگیرد.
در بخش شناخت داده مجموعه داده ها با حدود ۷۰۰۰ رکورد و همچنین رکوردهای خرابی در طول ۵ ماه بررسی این پروژه شناسایی و برای آنالیز و تحلیل آماده شدند.
۴-۴-۳-آماده سازی و آنالیز داده
بدست آوردن داده با کیفیت و مناسب اولین گام اساسی در طراحی یک مدل پشتیبان تصمیم قوی است.مهم نسیت داده ها چگونه بدست آمده اند بلکه مهم این است که داده صحیح،با دقت و با کیفیت باشد.داده های بدست آمده به دو دسته تقسیم می شوند تا بتوان از یک دسته به عنوان مجموعه داده آموزشی و از دسته دیگر به عنوان مجموعه داده آزمایشی استفاده نمود.
انتخاب پارامترها
همان طور که در بخشهای قبل ذکر شد برای هر توربین حدود ۷۰ تا ۸۰ پارامتر مختلف ثبت می شود که با مشورت با افراد متخصص در این زمینه و بررسی علل توقف و خرابی توربین ها ، برای توربین موجود در کارخانه فشارقوی ۳۵ پارامتر اساسی و برای توربین موجود در کارخانه بی بی حکیمه ۲ تعداد ۳۴ پارامتر اساسی انتخاب و برای ادامه کار مورد بررسی قرار گرفتند.جدول پارامترهای انتخاب شده در ادامه قابل مشاهده می باشد.
جدول ۴- نام پارامترهای کارخانه فشارقوی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

نام پارامتر ردیف نام پارامتر ردیف
لرزش یاتاقانهای توربین نیرو- عقب ۱۸ سرعت توربین R.P.M ۱
لرزش یاتاقانهای توربین نیرو- ضربه گیر ۱۹ سرعت توربین نیرو R.P.M ۲
لرزش یاتاقانهای جعبه دنده سرعت کم افقی ۲۰ حرارت E.G.T ۳
لرزش یاتاقانهای جعبه دنده سرعت کم عمودی