سامانه پژوهشی – ارایه مدلی برای تعمیرات پیشگویانه تجهیزات درکارخانه های نفتی با تکنیکهای داده کاوی، …

بکارگیری سیستم نگهداری و تعمیرات خاص یک سازمان می تواند نقش بسیار زیادی را کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی ایفا نماید.
اما این تاثیرات تنها محدود به هزینه نبوده و در سرعت ارایه محصول در کل زنجیره تامین۱ ، کیفیت محصول ، قابلیت اطمینان ، چابکی سازمانی و عواملی از این دست نیز تاثیرات خاص خود را خواهد داشت که هر یک از آنها محلی از تامل خواهد بود.از این رو می توان به نقش مهم و تاثیرگذار استراتژی مختلف نگهداری و تعمیرات بر روی کسب وکار یک بنگاه اقتصادی پی برد.
به هر حال فرایند تعمیرات و نگهداری در تعیین سطح شاخص رقابت پذیری یک سازمان نقش حساس و غیر قابل انکاری برخوردار است و در مجموع می توان تحلیلهای گوناگونی را در ارتباط با این فرایند در چهار حوزه هزینه ، کیفیت ، انعطاف پذیری و قابلیت تحویل مورد بررسی قرار داد.بر این اساس ارایه مدلهای تصمیم گیری برای انتخاب استراتژی های مختلف نگهداری و تعمیرات و یا ترکیبی از آن ها ، همواره از اهمیت خاصی برخوردار می باشد[۱۳].
۱ Supply Chain
فصل دوم
۲- مبانی نظری تحقیق
۲-۱- اثر نگهداری و تعمیرات
هزینه های تعمیرات بخش اعظمی از هزینه تمام شده همه کارخانه ها و واحدهای تولیدی را در برمی گیرد.بسته به نوع خاص صنعت هزینه های نگهداری و تعمیرات بین ۱۵ تا ۶۰ درصد کل هزینه تولید می باشد.گرچه گاهی این آمارها ممکن است گمراه کننده نیز باشد.بررسی های اخیر روی تاثیر مدیریت مشخص می کند که یک سوم کل هزینه تعمیرات در نتیجه تعمیرات غیرضروری و یا ناصحیح است. شاید مهمتر از همه این واقعیت است که مدیریت ناکارآمد تعمیرات تأثیر زیادی روی توانایی کیفی تولید کنندگانی داردکه باید در بازاررقابتی دنیا فعالیت کنند[۱۱].
دلیل عمده این ناکارآمدی فقدان اطلاعات درست وکافی برای بیان نیازهای واقعی جهت نگهداری یا تعمیر ماشینهای و تجهیزات کارخانه ودیگر سیستمها می باشد.
تا این اواخر سطوح میانی مدیریت از تأثیر عملکرد تعمیرات روی کیفیت محصولات ، هزینه تولید ومهمتر از همه سود نهایی خط تولید چشم پوشی می کرد . عقیده عمومی این بود که تعمیرات یک زیان اجتناب ناپذیراست . یا هیچکس نمی تواند هزینه تعمیرات را بهبود بخشد . شاید این جملات ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته صحیح بود اما پیشرفت در تجهیزات مجهز به ریز پردازنده ها واستفاده از کامپیوتر که برای پایش کردن شرایط کارکرد تجهیزات کارخانه وماشین آلات دوار استفاده می شوند ،‌ ابزاری سودمند برای مدیریت کارکرد آنها فراهم آورده است . استفاده از این ابزارکاهش یا حذف تعمیرات غیرضروری را امکان پذیر می سازد همینطور از خرابیهای پیشرفته ماشین جلوگیری می کند وتأثیرات منفی عملکرد تعمیرات روی سود دهی تولید کننده ها و کارخانه های تولیدی را کاهش می دهد[۱۱].
بنیاد واساس مشترک تعمیرات پیش بینانه ، مانیتورینگ منظم شرایط مکانیکی واقعی ، راندمان کارکرد ، ودیگر شاخص های شرایط کارکرد مجموعه ماشینها و سیستمهای پروسسی می باشد تا اطلاعات لازم برای اطمینان از ماکزیمم فاصله بین دو خرابی وحداقل تعداد آنها، همچنین هزینه قطعی تولید که ناشی از خرابیهای برنامه ریزی نشده می باشد را فراهم کند[۱۴].
به بیان ساده تعمیرات پیش بینانه فلسفه یا نگرشی است که ازشرایط کارکرد واقعی تجهیزات کارخانه و سیستمها به منظور بهینه سازی کارکرد کلی کارخانه استفاده می کند. یک برنامه مدیریت تعمیرات پیش بینانه جامع از بیشترین ابزار با هزینه مفید ( مانند مانیتورینگ ارتعاشات ، دماسنجی ۱ ،‌آنالیز روغن و وضعیت سنجی سایش ۲ ) استفاده می کند. تا شرایط کارکرد واقعی سیستمهای حساس کارخانه را بدست آورد وبر پایه این اطلاعات واقعی همه فعالیتهای تعمیراتی را برپایه نیاز آنها برنامه ریزی کند. واردکردن تعمیرات پیش بینانه دریک برنامه مدیریت تعمیرات جامع میزان در دسترس بودن ماشین آلات دوار فرآیند را بهینه می سازد و هزینه تعمیرات را بشدت کاهش می دهد . همچنین کیفیت تولید ،‌بهره وری وسود آوری تولید کارخانه ها را افزایش می دهد[۱۰] .
۱ Termography
۲ Tribology
پنج تکنیک غیرمخرب برای مدیریت تعمیرات پیش بینانه استفاده می شود : مانیتورینگ ارتعاش ، مانیتورینگ پارامترهای پروسسی ، ترموگرافی ، ترایبولوژی وبازدید بصری. هرتکنیک اطلاعات منحصر بفردی دارد که مدیر تعمیرات را در تشخیص نیازهای واقعی تعمیرات یاری می کند[۱۱].
۲-۲-بهینه سازی نگهداری وتعمیرات پیش بینانه
خیلی از برنامه های نت پیش بینانه ای که اجرا شده اند قبل ازسنجش امتیازات شان دچار شکست شده اند. این مشکل بخاطر محدودیتهای تکنیکی بوجود نیامده است بلکه بیشتر به دلیل تغییرات ضروری بوده است که باید درمحیط کار اجرا شوند تا باعث حداکثر بهره گیری از ابزارهای پیش بینانه گردد. به عنوان کمترین اقدام، یکی از گامهای موثر که می تواند این محدودیتها را ازبین ببرد ودرنتیجه به رشد وبالا بردن حداکثر امتیازات برنامه نت پیش بینانه کمک کند ، تغییر فرهنگ است. سایر موارد عبارتند از فروش و بازاریابی ، تولید ، کارپردازی، تعمیرات ، مدیریت اطلاعات و دیگر فعالیتهای کارخانه .
تغییر فرهنگ
اولین تغی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

یری که بایدصورت پذیردتغییروتحول درباور این مطلب است که تکنولوژی های پیش بینانه صرفاٌ یک مدیریت نت یا ابزاری برای پیشگیری از خرابی می باشند . این تغییر نگرش باید در سطح شرکت انجام شود و درسازمان پراکنده گردد. در ابتدا این تحول ممکن است ساده به نظر بیاید اما تغییر دادن نگرش شرکت یا پذیرش نت وتعمیرات پیش بینانه مشکل است . زیرا بیشتر سطوح مدیریتی شرکت دانش کم یا درک محدودی از نت یا حتی نیاز به نت دارند لذا قانع کردن آنها برای استفاده از تکنولوژیهای نت پیشگیرانه ضروری وفوق العاده مشکل می باشد[۱۰] .
درمنظر ایشان ، خرابیها وتاخیرات برنامه ریزی نشده تنها پیامد نت می باشد . آنها نمی توانند باور کنند که بیشتر این خرابیها درنتیجه عدم اجرای نت می باشند.
بزرگترین نیاز کارخانه ای که درکلاس جهانی کار می کند محیط کاری است که باعث تشویق و نگهداری کلیه نیروهای کاری درسطح اجرایی مطلوب شود . فرهنگ کارخانه باید از مدیریت ارشد شروع وجزلاینفک همه نیروهای کاری گردد.
بازاریابی وفروش
گروه بازاریابی وفروش باید تجارت جدیدی تهیه کند که بتواند سطوح قابل قبول تولید را حفظ نماید .
تولید
مدیریت تولید سومین معیار برای قابل قبول بودن عملکرد کارخانه می باشد. اداره بهره برداری باید فرآیند تولید را برای رسیدن به حداکثر تولید طراحی وبرنامه ریزی کند.
کارپرداز
وظیفه کارپرداز تهیه مواد اولیه خام قطعات یدکی تولید ودیگر مواد مصرفی درزمان مناسب برای حمایت موثر از تولید می باشد . علاوه برآن این کالاها باید از کیفیت مناسب برخوردار باشند تا استفاده موثر از سیستمهای بهره برداری وکیفیت تولید نهایی امکان پذیر باشد .
تعمیرات
تعمیرات باید از اینکه تجهیزات درشرایط کاری مطلوبی نگهداری می شوند اطمینان حاصل کند. سیستم قدیمی مدیریت تعمیرات پاسخ سریع به خرابی باید با سیستم مدیریت تعمیراتی که همه سیستمهای کارخانه را درشرایط کارکرد مطلوب نگه می دارد جانشین گردد.
مدیریت اطلاعات
استفاده موثر از منابع کارخانه کاملاٌ وابسته به تصمیمات درست مدیریت می باشد. بنابراین مدیریت اطلاعات موفق برای کارکرد صحیح کارخانه حیاتی است . همه کارخانه ها بطور مطلق نیاز به سیستمی دارند که بتواند داده ها را جمع آوری وتفسیر کند تا همه عملکردهای حیاتی کارخانه بطور موثر تعیین شوند.
عملگرهای دیگر کارخانه
درکارخانه های متوسط وبزرگ ، عملگرهای دیگری درکارخانه نقش کلیدی در عملکرد کارخانه دارند. این عملگرها شامل منابع انسانی ، مهندسین کارخانه ، ارتباط کارکنان ، حسابداری هزینه ها و کنترل محیط زیست می باشند.
۲-۳- مفاهیم اقتصادی وتوجیه هزینه ها
درحالت عادی فرآیند ساده توجیه اقتصادی برای یک پروژه سرمایه گذاری عبارت است از : مقایسه هزینه اولیه ومخارج با منافع مورد نظر، که به صرفه جویی هزینه ها وافزایش سود تعبیر می شود. اگر منابع مالی درزمان معقولی هزینه شوند ، ودرآمدآن بیش ازسرمایه گذاری انجام شده دریک سهام مطمئن باشد ،‌احتمالاٌ پروژه سرمایه گذاری اقتصادی خوبی است .
توجیه نهایی سیستم CBM جایی است که ماشین به یک قطعه نظیر بیرینگ یا گیربکس وابسته باشد و آن گلوگاه ماشین باشد وخرابی این قطعه باعث تسری خرابیهای برنامه ریزی نشده شود و قسمت های زیادی از کارخانه به آن مبتلا شوند[۱۱] .