ارایه مدلی برای تعمیرات پیشگویانه تجهیزات درکارخانه های نفتی با تکنیکهای داده …

همانطور که در شکل مشاهده می شود تغییرات ۷ پارامتر جدید در قالب ۷ رنگ متفاوت در بازه زمانی ۵ ماه نشان داده شده است.و تغییرات ناگهانی هر یک از خطوط نشان دهنده وقوع یک خرابی و توقف در یک لحظه خاص است.یک خرابی به این شکل است که ابتدا یک کاهش ناگهانی روی داده و بعد از رفع خرابی دوباره یک افزایش در پارامتر مشاهده می شود.
نمونه ای از تغییرات ناگهانی در شکل های زیر مشاهده می شود.
شکل ۱۰ – حالتهای خرابی
نمونه ای دیگر از حالتهای خرابی بر اساس فاکتورهای تولید شده جدید نیز در شکل زیر قابل مشاهده است.این دو نمودار خطی برای فاکتورهای FAC3,FAC4 ترسیم شده است.که خرابی و کاهش و افزایش ناگهانی مقادیر آنها در شکل قابل مشاهده است.
شکل ۱۱ – حالتهای خرابی
در این مرحله کلیه حالتهای خرابی براساس هر ۷ فاکتور جدید تولید شده برای هر توربین به طور جداگانه بررسی شد و تعداد حالتهای خرابی رخ داده براساس نمودار تعیین شد.برای هر حالت خرابی تاریخ رخداد آن ثبت شد.و سپس این تعداد خرابیهای استخراج شده بر اساس نمودار Scatter plot با خرابیهای اتفاق افتاده که توسط نرم افزار CMMS ثبت شده است مورد تطابق قرار گرفت و مشخص گردید که حدود ۹۰% خرابیهای واقعی ثبت شده کاملا درست و دقیق در نمودار مشخص و قابل مشاهد بود.
این بررسی رخداد خرابی بطور جداگانه برای هر ۷ فاکتور جدید انجام شد و وضعیت خرابی در بازه ۵ ماه مورد نظر برای همه فاکتورها بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت.
نمونه ای از این تغییرات در داده ها بر اساس نمودار در شکل زیر قابل مشاهده است.در این شکل فاکتور FAC2_1 بطور ناگهانی از مقدار ۰٫۰۳۷۳۱- به مقدار ۱۲٫۷۷۷۷۲۵- تغییر یافته است.
جدول ۱۴- تغییرات ناگهانی فاکتور۲ در رخداد خرابی
این تغییر ناگهانی نشانه بروز یک خرابی و توقف در سیستم می باشد.
تغییرات ناگهانی مشاهده شده در نمودار در داده های تولید شده جدید برای هر فاکتور مورد بررسی قرار گرفت تا صحت آنها مورد تایید قرار بگیرد و آنچه در مجموعه داده های جدید تولید شده برای فاکتورهای جدید قابل مشاهده بود این بود که درست قبل و بعد از لحظه خرابی فاکتور مورد نظر تغییرات ناگهانی داشته و این موضوع کامل قابل تشخیص بود.
بعد از بررسی همه حالتهای خرابی برا هر دو توربین تعداد دقیق خرابیها مشخص و در قالب یک فایل اکسل استخراج شد.
در این بازه زمانی تعداد ۳۲ خرابی برای توربین موجود در کارخانه فشار قوی و تعداد ۲۶ رخداد خرابی برای توربین موجود در کارخانه بی بی حکیمه ۲ مشاهده و ثبت شد.نمونه ای از این خرابیهای استخراج شده در ادامه قابل مشاهده می باشد.
جدول ۱۵ – آمار خرابی های کارخانه بی بی حکیمه ۲

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

ردیف تاریخ fac1 fac2 fac3 fac4 fac5 fac6 fac7
۱۴۱ ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ -۳٫۱۷۰۴ -۱٫۶۵۸۹۷ ۰٫۵۲۴۱۳ ۰٫۴۰۸۴۹ -۰٫۱۵۷۷۸ ۰٫۲۹۰۵۸