ارایه مدلی برای تعمیرات پیشگویانه تجهیزات درکارخانه های نفتی با تکنیکهای داده …

هستند وابسته است.بنابراین پیشگیری از شکست و تشخیص سریع و ابتدایی مشکلات سیستمها و ماشین ها عمر کارکرد ماشین آلات صنعتی را افزایش می دهد[۷].
کارخانجات صنعتی نباید دیگر تصور کنند که خرابی های تجهیزات تنها پس از مدت زمان ثابتی که در حال کار هستند اتفاق می افتد.آنها باید استراتژی های نگهداری آنلاین و پیشگویانه را گسترش دهند که بتوانند تصور کنند که هر خرابی در هر زمانی ممکن است بطور تصادفی رخ دهد.آغاز خرابی و شکست تجهیزات ممکن است خود را در داده های بوجود آمده از روشهای مختلف آشکار سازد.تجهیزات علایم و نشانه هایی از خود بروز می دهند که می گویند این تجهیزات باید تعمیر یا جایگزین شوند و یا رها شوند تا به کار خود ادامه دهند[۸].
تشخیص اشتباه و عیب در مراحل اولیه آسیب برای جلوگیری از نقص و عیب فنی در طول کارکرد و عملیات لازم است.این مساله سود قابل توجهی را در رسیدن به استفاده از تکنیکهای بهینه سازی در عملیات واحد صنعتی با بهبود استفاده از منابع در سطوح مختلف از فرایند تصمیم گیری بر می گرداند.فرضیه نگهداری شرطی یک مشاهده منظم از شرایط واقعی از تجهیزات بر اساس ویژگی های مهم و برجسته و موثر آنها و کارایی عملکرد از سیستمهای فرایندی است که باعث اطمینان از حداکثر کردن فاصله بین تعمیرها ، کاهش هزینه تعمیرات برنامه ریزی نشده ناشی ازخرابی ماشین آلات و بهبود دسترسی جامع از عملکرد واحد های صنعتی خواهد بود.یکی از مهمترین و به صرفه ترین تکنیکهای موثر نگهداری ، نگهداری مبتنی بر شرایط(CBM)1 است[۸].
۱Condition Based Maintenance
استفاده از نگهداری و تعمیرات پیشگویانه یا همان نگهداری مبتنی بر شرایط باعث رسیدن به پیشرفتهای بزرگی در هزینه های نگهداری و تعمیرات ، کاهش خرابیهای برنامه ریزی نشده ماشین آلات۱ ، کاهش زمان ازکارافتادگی(بیکاری) ناشی از تعمیر۲ تجهیزات و بهبود موجودی قطعات یدکی می شود[۷].
نگهداری پیشگویانه  یکی از استراتژی‌های نگهداری و تعمیرات است که بر مبنای آن در بازه‌های زمانی معین و یا بصورت مستمر تعدادی از پارامترهای تجهیرات اندازه‌گیری می‌شود و بر اساس این داده‌ها برای تعمیر و یا تعویض قطعات و تجهیزات تصمیم‌گیری می‌شود.
۱-۳- هدف از انتخاب موضوع
هدف از اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگویانه شناسایی و تشخیص عیوب تجهیزات از بدو پیدایش و برنامه ریزی به موقع جهت انجام اقدامات اصلاحی است.
روش نگهداری و تعمیر پیشگویانه بر این اصل استوار است که دستگاهی را که با شرایط مطلوب در حال کارکرد است نباید برای تعمیر باز کرد. در این روش تلاش می شود با استفاده از تکنیکهای مناسب هر دستگاه نظیر لرزه نگاری۳ ، ترموگرافی۴ ، صوت سنجی۵ ، آنالیز روغن۶ و
سایر تکنیکها ضمن رسیدن به حد اکثر بهره وری ، دستگاه فقط هنگام نیاز به تعمیر باز شود و همچنین با اعمال تعمیرات کوچک و به موقع ، نظیر هم محوری و بالانس ، از نتایج زیانبار خرابی های ثانویه که معلول مشکلات کوچک هستند پیشگیری شود.[۹]
_______________________________________________________
۱ Unscheduled Machine Failures
۲ Repair Downtime
۳Vibration Monitoring
۴ Thermography
۵ Sound or acoustic Monitoring
۶ Oil-analysis or lubricant monitoring
در این روش عمر قسمتهای مهم بر اساس تعمیرات پیشگیرانه و سایر داده های تاریخی قبلی۱ ، تعمیرات و بازرسی ها محاسبه شده و بر اساس آن بصورت منظم فعالیت تعمیرات انجام می شود.
تعمیرات پیشگویانه یک روش تعمیرات مبتنی بر شرط است که در این روش پارامترها و ویژگی های مهم تجهیز و دستگاه بصورت طبیعی محاسبه می گردد و مقادیر بدست آمده به عنوان مبنا در نظر گرفته می شوند، سپس در هنگام استفاده و بکارگیری تجهیز این پارامترها و ویژگی ها بصورت مستمر و مرتب سنجیده شده و با مقایسه با میزان مبنا، زمان خرابی ، علت آن و احتمال وقوع آن محاسبه می شود[۷].
اساس و ذات پیش بینی عیب و نقص، برآورد و تخمین زمان باقیمانده از عمر تجهیز در دوره های معنی داری است که می خواهد به سمت یک فرایند تصمیم گیری نگهداری و تعمیرات عمیق و هوشمند هدایت شود[۹].
پیش بینی ها به عنوان یک ویژگی اضافه بر امکانات تشخیص عیب نمایش داده می شوند.آنها سلامت و بهبودی جاری یک سیستم را ارزیابی می کنند و میزان زمان از باقیمانده عمر تجهیز را پیش بینی می کنند.پیش بینی ها برای بهبود امنیت ، برنامه ریزی ماموریتهای موفق ، نگهداری های برنامه ریزی شده و کاهش هزینه های نگهداری و زمان بیکاری حیاتی هستند .تکنیکهای نگهداری مبتنی بر شرط یک ارزیابی از شرایط سیستم بر اساس داده های جمع آوری شده از سیستم با مشاهده مستمر را فراهم می کنند[۷].
هدف مشخص کردن زودتر برنامه نگهداری مورد نیاز برای هر خرابی پیش بینی شده است.بنابراین استراتژی های نگهداری برای کمینه کردن هزینه با بهبود ایمنی عملیات و تعداد خرابی های سیستم در حال کار کمک می کند.
۱Hist

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

orical Data
۱-۴- وضعیت تعمیرات پیش گویانه در کشور
چند سالی می شود که ابزارهای پایش وضعیت در کشور رونق خوبی پیدا کرده است و شرکتهای تخصصی نیز در این زمینه ارایه دهنده ابزار CBM و آموزشهای وابسته به آن هستند.
حال برخی بصورت تخصصی فقط یک ابزار و تخصص کشف عیوب احتمالی را پیش برده اند و برخی از شرکتها تمامی ابزارها را کار می کنند.اما در اکثر کارخانجات بزرگ و استراتژیک کشور رویکرد پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگویانه و استفاده از ابزارهای پایش آن طور که باید موفقیت آمیز نبوده است و بصورت موردی آن هم بواسطه یک پروژه تحقیقاتی یا خاص کارهایی انجام شده است ولیکن در قالب یک رویکرد پایدار و برنامه ریزی شده پیش نرفته است.با توجه به موارد ذکر شده می توان به برخی علتهای ناکافی بودن و چالشهای صنعتمان در پیاده سازی نت پیشگویانه اشاره نمود.عدم توانایی در محاسبه هزینه نگهداری و تعمیرات ، نبود چشم انداز هزینه ای در پیاده سازی نت پیشگویانه ، دانش کم نسبت به ابزارهای CBM و نداشتن استراتژی و رویکرد در پیاده سازی PDM و استفاده از ابزارهای CBM اشاره نمود.همه موارد ذکر شده به همراه نبود یک سیاست مشخص و از قبل تعیین شده در کارخانه ها و موسسات برای نگهداری و تعمیرات باعث شده است که حتی پژوهش و تحقیقات کافی و مناسبی در صنعت کشورمان پیرامون نگهداری و تعمیرات پیشگویانه انجام نشود و کمبود پیشرفت و حرکت در این زمینه به شدت احساس شود.
گرچه در سالهای اخیر در برخی سازمانها و شرکتهای نفتی برنامه ریزی و نگرشهایی برای نگهداری و تعمیرات پیشگویانه مد نظر قرار گرفته اما در بیشتر مواقع بصورت مقطعی و گسسته بوده و هیچ یک از این تفکرات باعث ایجاد برنامه مدون ، مشخص و از قبل تعیین شده ای برای نگهداری و تعمیرات پیشگویانه در صنایع مختلف کشورمان نشده است.البته مواردی مانند شرایط کنونی صنعت و کاهش بودجه و مشکلات مالی سازمانها به همراه کمبود نیروی انسانی متخصص در این زمینه و آموزش آنها از جمله موارد مهمی است که مانع اجرا و پیاده سازی نگهداری و تعمیرات پیشگویانه می گردد.
استقرار و اجرای منظم برنامه پایش وضعیت تجهیزات (بررسی شرایط تجهیزات) یکی از نیازهای اساسی برای سیستم نگهداری تعمیرات پیشگیرانه است.وضعیت یک ماشین می تواند در حالت خاموش یا در حال کار تشخیص داده شود.عموما نتایج مفید برای تشخیص عیب یک ماشین خاموش تنها زمانی حاصل می شود که ماشین کلا باز شده باشد و تمامی اجزا آن به منظور بازرسی از لحاظ سایش۱، خوردگی۲ ، خستگی۳ و فرسودگی۴در دسترس باشند. این کار یک فرآیند بسیار پر هزینه است که بخاطر هزینه های مرتبط با آن، تنها در زمینه های خاص مانند صنعت هوانوردی بکار برده می شود. تشخیص عیب روی یک ماشین خاموش علی رغم هزینه بالا نمی تواند آسیب یا تاثیر آسیب دیدگی ناشی از اثرات عملیاتی مثل سرعت، دما، طراحی نامناسب و بارگذاری را آشکار سازد. در ایران از حدود ۱۰ سال قبل با بکارگیری آنالیز ارتعاشات به عنوان یکی از روش ها، پایش وضعیت شروع گردیده که در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی بسیار مورد توجه قرار گرفته است[۷].
حال با روشها و تکنیکهای مختلف داده کاوی می توان نتایج و داده های هر یک از این روشها را بررسی کرد و با شناسایی الگوها و رفتارهای تجهیزات و دستگاه ها برنامه زمانبندی برای تعمیرات و نگهداری آنها ارایه نمود.با بررسی الگوها و قوانین استخراج شده می توان دو مورد احتمال وقوع خرابی و برآورد زمان خرابی را انجام داد و تیم نگهداری را برای واکنش مناسب آماده نمود.
۱ Friction
۲ Corrosion
۳ Fatigue
۴ Seediness
۱-۵-چالشهای پروژه
به منظور راه اندازی و پیاده سازی CBM ممکن است با برخی چالشها و مشکلات روبرو باشیم که به آنها اشاره می شود.
دقت و دسترسی کامل به داده ها