مقاله علمی با منبع : بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته …

۳

جنس

زمینه ای

کیفی/اسمی

پرسشنامه دموگرافیک

۵

اسپاستیسیته

وابسته

کمی/فاصله ای

آزمون آشورث

۶

دامنه حرکتی مچ دست

وابسته

کمی/فاصله ای

گونیامتر

۷

عملکرد روزانه زندگی

وابسته

کمی/نسبی

آزمون بارتل

(۱-۶-۳) سکته مغزی
تعریف توصیفی: طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، سکته مغزی عبارت است از، مجموعه ای از علایم کلینیکی که به طور ناگهانی ایجاد می شود و مربوط به عملکرد ناحیه ای (یا کلی) مغز می باشد و بیش از۲۴ ساعت تداوم می یابند و هیچ علت واضحی جز منشأ عروقی ندارند.
تعریف عملیاتی: منظور از این مفهوم در پژوهش حاضر، تشخیص قطعی بیماری سکته مغزی بر اساس اطلاعات موجود در پرونده پزشکی بیمار، و یا توسط متخصصین نورولوژیست می باشد .
(۲-۶-۳) دستگاه بیوفیدبک
تعریف نظری: بیوفیدبک دستگاهی است که عملکرد نوروماسکولار واحدهای حرکتی را نمایش می دهد و بواسطه آن در فرد کنترل ارادی روی فعالسازی انتخابی از یک واحد حرکتی بدست می آید که اساسی برای آموزش حرکتی است و باعث فعالسازی پیشرونده و مهار مجموعه واحدهای حرکتی بزرگتر می گردد [۱۰]. الکترومیوگرافی بیوفیدبک تکنیکی برای مهار و فعال کردن عضلات پس از سکته مغزی است و با قرار دادن الکترودهای سطحی بر روی عضله یا گروه عضلانی برای اندازه گیری ایمپالس های میوالکتریکی ناشی از شلیک واحدهای حرکتی[۱۳۲] را به فیدبک بینایی و شنوایی تبدیل می کند. در طول جلسات بیوفیدبک، با استفاده از فیدبک بینایی و شنوایی به بیمار فعالسازی یا مهار کردن عضلات آموزش داده می شود. با ایجاد چنین شرایط موثری بیوفیدبک نه تنها باعث بهبود عملکرد اندام فوقانی پس از سکته می شود بلکه در بهبود اجرای فعالیت های روزمره زندگی فرد موثر بوده و باعث افزایش کنترل حرکتی[۱۳۳] می گردد [۱۵].
تعریف عملیاتی: دستگاه بیوفیدبک مورد استفاده در این پژوهش یک دستگاه Procomp Infiniti5 پنج کاناله است. این دستگاه دارای دو فیبر نوری و یک الکترود خنثی است که مجموعا به یک کامپیوتر اتصال دارد. فیبرها و الکترود با بهره گیری از سنسورهای الکترودرمال مقاومت گالوانیکی پوست[۱۳۴] را اندازه گیری می کند، همچنین اندازه گیری پاسخ های الکترودرمال[۱۳۵] که ایمپالس های الکتریکی خفیف را از سطح پوست جمع آوری می کند، بر عهده دارد و ایمپالس ها را با توجه به رطوبت پوست تغییر می دهد. رطوبت پوست بر اساس درجات استرس و یا ریلکس بودن تغییر می کند. رابطه مستقیمی بین فعالیت سمپاتیک وسطح برانگیختگی وجود دارد. حساسیت مقاومت گالوانیک پوست بسیار بالاست و بیوفیدبک می تواند نوسان وضعیت هیجانی پوست را اندازه گیری کند. ابزار بیوفیدبک دمای پوست، فعالیت عضله، فعالیت الکتریکی پوست (فعالیت غدد عرق)، تنفس، ضربان قلب نوسان ضربان قلب، فشار خون، فعالیت الکتریکی مغز و جریان خون را ارزیابی می کند. دستگاه بیوفیدبک تنها نقش دریافت کننده اطلاعات می باشد وهیچ دروندادی به عضلات وارد نمی کنند [۶۸]. سیگنال های تولید شده بواسطه فعالیت های عضلانی بوسیله الکترود و فیبرها جمع آوری شده و به کدگذارنده[۱۳۶] فرستاده می شود تا تغییراتی در آن ایجاد شود و برای کامپیوتر قابل خواندن شود. آنالیز اصلی در کامپیوتر صورت می گیرد تا فیدبک مورد نظر در قالب پسخوراند بینایی و شنوایی و از قبل بصورت برنامه ریزی شده در کامپیوتر موجود است، به بیمار داده شود.
(۳-۶-۳) دامنه حرکتی مفاصل دست
تعریف نظری: میزان حرکت قابل انجام در مفصل یا به عبارتی قوس حرکتی مفصل که در صفحه خاص حرکتی صورت می گیرد [۶۹] .
تعریف عملیاتی: در این پژوهش عبارتست از میزان حرکتی که در مفصل مچ وجود دارد، بوسیله ابزار گونیامتر ارزیابی می گردد و به درجه محاسبه می شود.
(۴-۶-۳) اسپاستی سیتی
تعریف نظری:اسپاستی سیتی جزء سندرم نورون عصب مرکزی[۱۳۷] است که پروسه توانبخشی بسیاری از بیماران سکته مغزی را تشکیل می دهد. بعبارت دیگر افزایش شدت مقاومت در برابر حرکت در اثر افزایش غیرفعال طول عضله است که بدلیل برداشتن مهار قسمت های فوقانی نخاع از روی نخاع در طول کشش هر دو گروه عضلات فازیک و تونیک صورت می گیرد [۱۸].

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است