بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از …

PBM

MBA

PBA

DBA

MPM

MPA

PPM

PPA

DPA

PDBA

PDPA

علاوه بر برگزاری دوره های فوق این موسسه برگزار کننده دوره های آموزش زبان نیز میباشد. دپارتمان زبان در این موسسه با بهره گیری از استراتژی تمایز ، تمایز را در سه محور ایجاد کرد که ابتدا روش یاد دادن بود. روشهای علمی توانش محور بجای دانش محور بودن، بکار گرفته شد تا زبان آموزان آثار عملی آموزشهای داده شده را بخوبی حس کنند.
دپارتمان زبان مرکز با برگزاری دوره های تخصصی و کاربردی متعدد و متنوع در سازمانهای مختلف برای مدیران کشور در ۱۲ سال گذشته و کسب تجربیات گسترده، با بهره گیری از موثرترین متد تدریس٬ دوره های اثر بخش حاضر را منطبق بر نیازهای آموزشی سازمانها طراحی کرده است. (برگرفته از سایت موسسه )
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه
تحقیق عبارت است از یک عمل منظم که در نتیجه آن ، پاسخ هایی برای سوالات مشخصی که پیرامون موضوع تحقیق مطرح شده است به دست میاید .(خاکی ،۱۳۸۴: ۱۸۴) . در این بخش روش انجام پژوهش به تفصیل توضیح داده میشود و به مطالبی مانند روش تحقیق ، جامعه آماری ، روش نمونه گیری ، روشهای گردآوری اطلاعات ، روایی و پایایی پرسشنامه و روشهای آماری مورد استفاده اشاره میشود.
۱ـ۳ روش تحقیق
انتخاب روش تحقیق بستگی به ماهیت موضوع ، اهداف پژوهش ، فرضیه های تدوین شده ، ملاحظات اخلاقی و انسانی ناظر بر موضوع تحقیق و وسعت امکانات اجرای آن دارد. در این مرحله محقق میبایستی معلوم کند که برای مرحله انتخابی او چه روشی مناسب است. ( نادری و سیف نراقی ، ۱۳۷۸ )
۱ـ۱ـ۳ نوع تحقیق بر مبنای هدف
سرمد ، بازرگان و حجازی (۱۳۸۰ ) تحقیقات علمی را بنا به هدفی که دنبال میکنند به سه دسته تحقیقات بنیادی[۹۵] ، کاربردی[۹۶] و تحقیق و توسعه[۹۷] تقسیم بندی کرده اند. هدف اساسی تحقیقات بنیادی آزمون نظریه ها ، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر این تحقیقات نتیجه گرا بوده و در رابطه با نیازهای تصمیم گیری انجام نمیشود. از سوی دیگر هدف تحقیق کاربردی در یک زمینه خاص میباشد به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت میشود. به بیان دیگر هدف تحقیق کاربردی بهبود محصول یا فرآیند یعنی آزمون مفاهیم نظری در موقعیتهای مسایل واقعی است. (هومن ۱۳۸۰). اما تحقیق و توسعه فرآیندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده آموزشی ( طرح ، روش و برنامه درسی ) انجام میشود. از حیث هدف ، تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی میباشد زیرا این پژوهش تئوری های آزموده شده در جوامع دیگر را به منظور شناسایی و حل مسائل در جامعه آماری خود مورد بررسی قرار داده است و نیز این که هدف از این تحقیق توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است.
۲ـ۱ـ۳ نوع تحقیق بر حسب روش
با توجه به اینکه در این پژوهش هدف بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از خدمت میباشد میتوان این تحقیق را در قالب تحقیقات توصیفی طبقه بندی نمود. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای این روش میتواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد. این تحقیقات پدیده های دنیای اطراف را توصیف میکنند اما همواره توصیف پدیده ها از نگاه محقق یا مشارکت کنندگان در تحقیق انجام میشود. از آنجایی که جهت جمع آوری اطلاعات لازم برای این تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است میتوان گفت که این تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی است.
۲-۳ جامعه آماری [۹۸]
تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام میشود . به این دلیل موضوع تحقیق ممکن است متوجه ویژگی ها ، کاربرد ها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها ، صفات ، کنش و واکنش ها و عوامل موثر در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد ( حافظ نیا ،۱۳۸۷: ۱۲۰ ) با توجه به این تعریف یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دست کم در یک صفت مشترک باشند . لازم به ذکر است که تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد ؛ یعنی این تعریف باید چنان بیان شود که از نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در بر گیرد و در ضمن با توجه به آن از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آنها پرداخته شود جلوگیری به عمل آورد (سرمد و همکاران ، ۱۳۸۰: ۱۷۷) . به عبارت دیگر جامعه آماری شامل کلیه عناصر و افرادی است که در در مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقه ای ) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا ، ۱۳۸۷ : ۱۲۰ )
با توجه به این توضیحات جامعه آماری در این تحقیق افراد شرکت کننده در دوره های آموزشی و پژوهشی مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت میباشند.
۳-۳ نمونه آماری و روش نمونه گیری
جوامع آماری معمولا از حجم و وسعت جغرافیایی زیادی برخوردارند و محققان نمیتوانند به تمام آنها مراجعه کنند ، بنابراین ناگزیرند به انتخاب گروهی از آنها به عنوان نمونه و تعمیم نتایج آن به جامعه اکتفا کنند (حافظ نیا ، ۱۳۸۷ : ۱۲۱ ). نمونه گیری فرآیندی است که در آن تعدادی از واحدها به گونه ای برگزیده میشوند که معرف جامعه بزرگتری که از آن انتخاب شده اند باشند . برای نمونه گیری در روشهای علوم رفتاری روشهای متداولی از جمله نمونه گیری تصادفی ساده ، نمونه گیری نظام یافته ، نمونه گیری طبقه ای ، نمونه گیری خوشه ای و نمونه گیری چند مرحله ای وجود دارد (سرمد و همکاران ، ۱۳۸۰: ۱۸۰) . روش نمونه گیری تصادفی ساده در بر گیرنده تعریف جامعه آماری ، شناسایی اعضای جامعه آماری و انتخاب شانسی آحاد نمونه با استفاده از جدول اعداد تصادفی است . از آنجا که لیستی از دانش پذیران و شرکت کنند گان دوره های این موسسه موجود میباشد در این تحقیق اعضای نمونه از طریق نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند.
۴-۳ حجم نمونه
جامعه این تحقیق شامل۶۰ نفر شرکت کنندگان دوره های آزاد مدیریتی در نیم سال دوم ۹۰-۹۱ این موسسه و کارکنان سازمانهای مختلف میباشد که در دوره های این موسسه شرکت میکنند و تعداد آنان مجموعا حدود ۱۵۰ نفر برای یک دوره است . تعداد نمونه با سطح اطمینان ۹۵/۰ و اشتباه مجاز نسبت یاد شده ۰۵/۰ ، به شکل زیر محاسبه میشود . در نهایت با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه ۱۳۶ نفر به دست آمده است .
مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان α – ۱

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.