متن کامل – بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور …

۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹

نیات رفتاری

پاسخ عاطفی منفی
قصد خرید مجدد/ تبلیغات دهان به دهان

۳۰ ، ۳۱ ، ۳۲
۳۳ ، ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷

۶-۳ مقیاس مورد استفاده
به منظور سنجش پاسخهای افراد به سوالات پرسشنامه از مقیاس لیکرت استفاده شده است . طیف لیکرت یک مقیاس فاصله ای است که از تعدادی عبارت و گزینه های جوابیه تشکیل شده است . لذا مقیاس لیکرت یک مقیاس مرکب است. گزینه های جوابیه در این مقیاس ، معمولا نشانگر میزان موافقت یا مخالفت پاسخگو نسبت به یک موضوع یا مفهوم معین ، اعم از مثبت یا منفی است . به دیگر سخن ، از طریق این مقیاس میتوان حساسیت ، نگرش ، تعلق یا باور و احساسات پاسخگو را تعیین کرد. دلیل این امر آن است که پاسخگویی که نسبت به یک موضوع خاص دارای حساسیت عاطفی کم یا شدید باشد ، این حساسیت را خواه جنبه مثبت داشته باشد خواه منفی ، از طریق انتخاب عبارات مربوط به موضوع مورد نظر از خود بروز خواهد داد.
در این تحقیق از مقیاس لیکرت پنج گزینه ای برای پاسخ به سوالات استفاده شده است که نمونه آن در جدول شماره ۳-۲ نشان داده شده است
جدول ۳-۲ : طیف لیکرت مورد استفاده در تحقیق

کاملا موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملا مخالفم
۵ ۴ ۳ ۲ ۱

(سکاران ، ۱۱۵:۱۳۸۵)
۷-۳روایی پرسشنامه
منظور از روایی یا اعتبار این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد ، یعنی اینکه هم داده ای گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشند و هم اینکه بخشی از داده ای مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد. به عبارت دیگر عین واقعیت را به خوبی نشان دهد. ( حافظ نیا ، ۱۳۸۷:۱۵۷ ) .به عبارت دیگر مفهوم اعتبار به این سوال پاسخ میدهد که ابزار اندازه گیری تا چه اندازه ویژگی مورد نظر را میسنجد (سرمد و همکاران ،۱۳۸۶: ۱۷۰ ) جهت اطمینان از روایی پرسشنامه از روش کیفی یعنی نظرات کارشناسان و تخصص استادان استفاده گردیده است و اصطلاحات و تغییرات مورد نظر آنها پس از بحث و بررسی در پرسشنامه ها اعمال شده است و از آنجا که تک تک سوالات پرسشنامه مبتنی بر ادبیات تحقیق میباشد میتوان گفت که پرسشنامه دارای روایی است.
۸-۳ پایایی پرسشنامه
پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به‌ دست می‌دهد و برای محاسبه هماهنگی و سازگاری درونی ابزار اندازه‌گیری بکار می‌رود. در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ[۹۹] استفاده گردید. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند به‌کار می‌رود. حد قابل قبول آلفای کرونباخ برای مقاصد کاربردی حداقل ۷/۰ است.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است