بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از …

نیات رفتاری

۳۳ تا ۳۷

۵

۳۵

۰٫۸۰۷

کل پرسشنامه

۱ تا ۳۷

۳۷

۳۵

۰٫۸۶۲

۹-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۹-۳ آمار توصیفی
از آمار توصیفی برای نمایش اطلاعات جمعیت شناختی استفاده میشود. بدین منظور اطلاعات جمعی شناختی با استفاده از جداول فراوانی ، نمودارهای میله ای و نمودارهای دایره ای نشان داده شده اند.
در فصل چهار با رسم جدول توزیع فراوانی و رسم نمودارهای مختلف به توصیف جامعه آماری از جنبه های مختلف پرداخته خواهد شد.
۲-۹-۳ آمار استنباطی
در این تحقیق از تحلیل های مختلف آماری مربوط به آزمون فرضیه های آماری استفاده شده است. در این بخش به شرح روشهای به کاررفته برای تحلیل داده ها پرداخته میشود :
۱-۲-۹-۳ آزمون آلفای کرونباخ
جهت سنجش پایایی پرسشنامه از این آزمون استفاده میشود که روشی برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری ، از جمله پرسشنامه ها مورد استفاده قرار میگیرد. ضریب آلفاهای به دست آمده حاکی از قابلیت اطمینان بالای پرسشنامه ها میباشد. این روش در بخش های پیشین توضیح داده شده است.
۲-۲-۹-۳ آزمون کولموگروف اسمیرنوف[۱۰۰] (KS )
برای سنجش جهت دار بودن پاسخ ها مورد استفاده قرار میگیرد . این آزمون روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری منتخب میباشد. بنابراین روشی برای همگونی یک توزیع فراوانی نظری برای اطلاعات تجربی میباشد.
۳-۲-۹-۳ تحلیل عاملی تاییدی
یک روش آماری عمومی است که به منظور دستیابی به مجموعه کوچکی از متغیرهای مشاهده نشده که به آن متغیرهای نهفته یا عامل نیز میگویند. از طریق کوواریانس بین مجموعه ای وسیع تر از متغیرهای مشاهده شده که آن را متغیرهای آشکار نیز مینامند مورد استفاده قرار میگیرد. تحلیل عاملی تاییدی به منظور سنجش اعتبار یا روایی مقیاسهای اندازه گیری مورد استفاده قرار میگیرد (کلانتری ،۲۸۱:۱۳۸۸ ) . این تکنیک به محقق اجازه میدهد تا این فرضیه را که بین متغیرهای آشکار و سازه های نهفته ، رابطه وجود دارد مورد آزمون قرار دهد.
با توجه به این موضوع که هدف محقق اکتشاف الگو یا الگوهایی در درون داده های مورد تحلیل است و یا در صدد بررسی تئوری و فرض از قبل اندیشیده ای است میتوان تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی را از هم تشخیص داد. در تحلیل عاملی اکتشافی محقق از قبل مفروضات خاصی را دنبال نمیکند بلکه در صدد خالص سازی داده های مورد نظر در مجموعه کوچکتری از عاملها است. در واقع تحلیل عاملی اکتشافی عمدتا فرضیه ساز و تئوری ساز است. این نوع تجزیه و تحلیل ها با بهره گیری از نرم افزارهایی نظیر SPSS امکان پذیر است. در مقابل در تحلیل عاملی تاییدی محقق مطالعه خود را بر مبنای ساختار عاملی از پیش تعیین شده دنبال میکند و در صدد است تا صحت و سقم ساختار عاملی مجموعه ای از متغیرهای از پیش تعیین شده را مورد آزمون قرار دهد.
بر اساس این تکنیک محقق ابتدا باید از طریق بررسی تئوری ها و مطالعات قبلی و با بهره گیری از دیدگاه های خود ابتدا به تدوین مدل نظری اقدام کند تا در عمل بتواند آن را به محک تجربه زند. در واقع این روش اجازه میدهد تا محقق به آزمون فرضیات مربوط به یک ساختار عاملی خاص بپردازد. از این رو تحلیل عالی تاییدی مورد ویژه ای از مدل معادلات ساختاری (SEM) است که به ساختار کوواریانس یا مدل روابط ساختاری خطی (LISREL) نیز معروف است.
۴-۲-۹-۳مدل سازی معادلات ساختاری
استنباط علی در پژوهش های علوم اجتماعی و علوم رفتاری همواره با دو مساله اساسی سر و کار دارد . نخستین مساله مربوط به اندازه گیری متغیرها است ، بدین معنا که باید معلوم کنیم ابزار چه چیزی را ، با چه روشی و با چه درجه ای از دقت اندازه گیری میکند. به بیان دیگر اعتبار یا روایی مقیاس اندازه گیری تا چه میزان است. دومین مساله با روابط علی میان متغیرها و توان تبیین این روابط ارتباط دارد. یعنی باید راهی پیدا نمود تا روابط علی پیچیده و مکنون میان متغیرهایی را که به گونه مستقیم مشاهده پذیر نیست از طریق متغیرهای مشاهده پذیر که بدون تردید دارای خطا است ، استنباط کرد و میزان شدت و قوت روابط پنهانی بین انها را ارزیابی نمود. مدل روابط خطی ساختاری (لیزرل) در کلی ترین شکل خود شامل مجموعه ای از معادلات ساختاری خطی است و هدف آن کمک به دو مشکل بالاست . در این مدل فرض بر این است که در میان مجموعه ای از متغیرهای مکنون ، یک ساختار علی وجود دارد و متغیرهای مشاهده شده نشانگر آنهاست (هومن ، ۱۳۸۸)
 
 
 
ضریب همبستگی
ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی، یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است.
ضریب همبستگی پیرسون[۱۰۱]  ‏، روشی پارامتری است و برای داده‌هایی با توزیع نرمال یا تعداد داده‌های زیاد استفاده می‌شود. در صورتی که تعداد داده‌ها کم و فرض نرمال بودن آنها معقول نباشد، از ضریب همبستگی اسپیرمن[۱۰۲] استفاده میشود.   در این پژوهش با توجه به نرمال بودن داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.