بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از خدمت مورد مطالعه …

۱۱-۳ خلاصه فصل
تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی میباشد زیرا این پژوهش تئوری های آزموده شده در جوامع دیگر را به منظور حل مسائل در جامعه آماری خود مورد بررسی قرار داده است و با توجه به اینکه در این پژوهش هدف بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از خدمت میباشد میتوان این تحقیق را در قالب تحقیقات توصیفی طبقه بندی نمود. از آنجایی که جهت جمع آوری اطلاعات لازم برای این تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است میتوان گفت که این تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی است.
جامعه آماری این تحقیق شرکت کنندگان در دوره های آموزشی و پژوهشی مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت میباشند که با پاسخ به پرسشنامه هایی با طی لیکرت پنج تایی به سوالات مورد نظر پاسخ گفته اند . با نظر اساتید راهنما و مشاور روایی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ۰٫۷ گواه پایایی پرسشنامه ها میباشد. در نهایت نیز توضیحاتی در مورد آزمون های آماری به کار رفته در این پژوهش ارائه شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب ، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد. اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیکهای آماری مناسبی که با روش تحقیق ، نوع متغیرها و … سازگاری دارد ، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمایش قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حل و پاسخی را برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است ف معمولا موضوعی به ذهن محقق خطور میکند که یافتن منابع داده های موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است ، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است . فرآیند تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع‌آوری در نمونه(جامعه) آماری فراهم آمده‌اند، خلاصه، کدبندی و دسته‌بندی ……… و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید(خاکی، ۱۳۸۹، ۳۰۵).
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر پژوهش به شمار میرود که به وسیل آن کلیه فعالیتهای پژوهش تا رسیدن به نتیجه ، کنترل و هدایت میشوند . در این فصل به تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه پرداخته می‌شود و سپس به هر یک از فرضیات پاسخ داده میشود. در این مرحله، آمار به عنوان ابزاری سودمند برای پردازش، توصیف و تحلیل داده‌ها و نتیجه‌گیری از یافته‌های تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۱-۴ روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها فرآیندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع‌آوری در نمونه(جامعه) آماری فراهم آمده‌اند، خلاصه، کدبندی و دسته‌بندی ……… و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید(خاکی، ۱۳۸۹، ۳۰۵). در این فصل به تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل ازپرسشنامه پرداخته می‌شود. در این مرحله، آمار به عنوان ابزاری سودمند برای پردازش، توصیف و تحلیل داده‌ها و نتیجه‌گیری از یافته‌های تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد.
روش تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها به دو صورت توصیفی و استنباطی است. آمار توصیفی برای توصیف وی‍ژگی‌های نمونه بکار رفته است. در آمار توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی و نمودار درصد فراوانی استفاده شده است و از آمار استنباطی برای تبیین روابط بین متغیرها و تعمیم نتایج به جامعه استفاده شده است. در آمار استنباطی از روش‌های مختلفی بهره گرفته شده است. برای تعیین نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف شده است. به منظور تست مدل نیز از مدل‌یابی معادلات ساختاری[۱۰۳] استفاده گردیده است. به این منظور از تحلیل عاملی تأئیدی[۱۰۴] برای تعیین بارهای عاملی هر شاخص با متغیرهای تحقیق استفاده شد و به منظور تست کلی مدل از مدل ساختاری استفاده شده است. برای آزمون فرضیات از ضرایب مسیر بدست آمده در آزمون مدل ساختاری استفاده شده است. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۹ و نرم‌افزار لیزرل نسخه ۷/۸ استفاده شده است.
۲-۴ آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی
به منظور شناخت بهتر نمونه‌ که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است، لازم است نمونه از نظر متغیرهای جمعیت‌شناختی توصیف شود. برای سنجش ویژگی‌های جمعیت‌شناختی اعضای نمونه سه سؤال مطرح شده است که نتایج حاصله به شکل زیراست.
۱-۲-۴ آمار توصیفی متغیر جنسیت
از ۱۳۶ نفر پاسخ‌دهنده، ۴۵٫۶ درصد مرد و ۵۲٫۲ درصد زن بوده‌اند و ۲٫۲ درصد نیز به این سؤال جواب نداده‌‌اند. اطلاعات مربوط به متغیر جنسیت در نمونه مورد بررسی در جدول۱-۴ نشان داده شده است.
جدول ۱-۴: توزیع فراوانی متغیر جنسیت

جنسیت فراوانی درصد
مرد ۶۲ ۴۵٫۶
زن ۷۱ ۵۲٫۲
بدون پاسخ ۳ ۲٫۲
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.