پژوهش – بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از خدمت مورد مطالعه …

۵-۹-۲ مدل فورنیر ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲
۱-۵-۹-۲ عشق / علاقه …………………………………………………………………………………………………….. ۳۵
۲-۵-۹-۲ ارتباط با خود ………………………………………………………………………………………………………. ۳۵
۳-۵-۹-۲ وابستگی متقابل ………………………………………………………………………………………………….. ۳۶
۴-۵-۹-۲ تعهد …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶
۵-۵-۹-۲ صمیمیت …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۶-۵-۹-۲ کیفیت شراکت برند …………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۱۰-۲ تئوری اسناد ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۱-۱۰-۲ مکان هندسی …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹
۲-۱۰- ۲ پایداری …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۳-۱۰-۲ کنترل پذیری …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۱۱-۲ اسنادهای مشتریان در مواجه با قصور از خدمت …………………………………………………………………………… ۴۰
۱-۱۱-۲ اسناد مکان هندسی …………………………………………………………………………………………………………. ۴۱
۲-۱۱-۲ اسناد کنترل پذیری ………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
۳-۱۱-۲ اسناد پایداری ……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲
۱۲-۲ پاسخ های مشتریان به قصور از خدمت …………………………………………………………………………………………. ۴۴
۱-۱۲-۲ پاسخ های احساسی …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۱۲-۲ پاسخ های شناختی ……………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
۲-۱۲-۳ پاسخ های رفتاری ………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
۱۳-۲ مقابله به مثل …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
۱-۱۳-۲ پیامدهای مقابله به مثل …………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۱۴-۲ نیات رفتاری …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶
۱-۱۴-۲تبلیغات دهان به دهان ……………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
۱-۱-۱۴-۲ ارتباط تبلیغات دهان به دهان و قصور از خدمت ……………………………………………… ۵۰
۲-۱۴-۲ قصد خرید مجدد ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
۲-۱۵ مدل مفهمومی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۱-۱۵-۲ تاثیر کیفیت رابطه برند بر اسنادهای علی ………………………………………………………………. ۵۳
۲-۱۵-۲ تاثیر کیفیت رابطه برند بر پاسخ های احساسی …………………………………………………………….. ۵۳
۳-۱۵-۲ اثرات اسناد علی بر پاسخ عاطفی ………………………………………………………………………………….. ۵۴
۴-۱۵-۲ اثرات پاسخ احساسی بر نیات رفتاری …………………………………………………………………………….. ۵۴
۵-۱۵-۲ تاثیرات کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری …………………………………………………………………….. ۵۴
بخش دوم : پیشینه تحقیق
۱۶-۲ تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶
۱۷-۲ تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
بخش سوم : سازمان مورد مطالعه
۱۸-۲ مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت ……………………………………………………………………………………………….. ۶۰
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳