بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور …

سطح‌ معنی‌داری بین متغیر کیفیت رابطه برند با دیگر متغیرهای تحقیق بالاتر از سطح خطای نوع اول(۵ درصد) است بنابراین نتیجه می‌گیریم که متغیر کیفیت رابطه برند به صورت معنی‌دار با با دیگر متغیرهای تحقیق در ارتباط است و همبستگی این متغیرها در سطح اطمینان ۹۵ درصد تأئید می‌شود.
سطح‌ معنی‌داری بین متغیرهای اسناد پایداری و اسناد کنترلی با نیات رفتاری بالاتر از سطح خطای نوع اول(۵ درصد) است بنابراین نتیجه می‌گیریم که متغیرهای اسناد پایداری و اسناد کنترلی به صورت معنی‌دار با متغیر نیات رفتاری در ارتباط نیست و همبستگی این متغیرها در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد می‌شود.
سطح‌ معنی‌داری بین متغیرهای اسناد پایداری و اسناد کنترلی با پاسخگویی احساسی منفی بالاتر از سطح خطای نوع اول(۵ درصد) است بنابراین نتیجه می‌گیریم که متغیرهای اسناد پایداری و اسناد کنترلی به صورت معنی‌دار با متغیر پاسخگویی احساسی منفی در ارتباط است و همبستگی این متغیرها در سطح اطمینان ۹۵ درصد تأئید می‌شود.
در نهایت همبستگی بین متغیرهای اسناد پایداری و اسناد کنترلی نیز با توجه به سطح معنی‌داری گزارش شده مورد تأئید قرار می‌گیرد.
۳-۳-۴ تحلیل مدل‌یابی معادلات ساختاری
مدل‌یابی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چندمتغیری است که مجموعه‌ای از معادلات رگرسیونی را به گونه همزمان مورد آزمون قرار می‌دهد( هومن، ۱۳۸۷، ۱۱). یک مدل معادله ساختاری مفروض، در واقع یک ساختار علی مشخص‌شده بین مجموعه‌ای از سازه‌های مشاهده‌ناپذیر است که هر یک توسط مجموعه‌ای از نشانگرها، اندازه‌گیری می‌شود( هومن، ۱۳۸۷، ۳۴). در مدل‌های معادلات ساختاری لازم است که دو مدل آزمون شود که عبارتند از مدل‌های اندازه‌گیری[۱۰۶] و مدل ساختاری.
۱-۳-۳-۴ مدل‌‌ اندازه‌گیری
مدل‌‌های اندازه‌گیری روابط بین متغیرهای مشاهده‌شده[۱۰۷](اندازه‌گیری‌شده) و متغیرهای مکنون[۱۰۸](پنهان) را مشخص می‌سازد. مدل‌های اندازه‌گیری نشان‌دهنده بارهای عاملی متغیرهای مشاهده‌شده برای هر متغیر مکنون است و از طریق تحلیل عاملی تائیدی[۱۰۹] آزمون می‌شود(هومن،‌۱۳۸۷،‌ ۱۹).تحلیل عاملی تأئیدی توسط یورس‌کوگ[۱۱۰] درسال ۱۹۷۳ ابداع شد( کلاین، ۱۳۸۰، ۱۸).با اجرای تحلیل عاملی بارهای عاملی برای هر متغیر مکنون و متغیرمشاهده شده بدست می‌آید. به دلیل اینکه نمرات استاندارد همیشه قابل مقایسه هستند( کلاین، ۱۳۸۰، ۲۵) در تحلیل‌ها از نمرات استانداردشده استفاده می‌شود. در صورتی که بار عاملی استانداردشده پایین باشد از تحلیل کنار گذاشته می‌شود. این کار موجب می‌شود روابط برآوردشده بین متغیرهای مکنون کمتر بوسیله خطاهای اندازه‌گیری تحت تأثیر قرار گیرد(هومن،۱۳۸۷، ۱۲). هنگامی ضرایب مسیر یا بارهای‌عاملی در سطح ۹۵درصد معنادار است که، مقدار آماره‌ی تی[۱۱۱] خارج از بازه ( ۱٫۹۶- تا ۱٫۹۶+) قرار گیرد و هنگامی که مقدار آماره‌ی تی خارج از بازه (۲٫۵۷۵- تا ۲٫۵۷۵+) قرار گیرد، بارهای عاملی در سطح ۹۹ درصد معنادار است. برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأئیدی ۴ شاخص ارائه می‌شود، که در ذیل نمودار خروجی این شاخص‌ها ارائه می‌شود. علاوه بر این ۴ شاخص برای برازندگی مدل، نرم‌افزار لیزرل شاخص‌های متعددی ارائه می‌دهد اما بین صاحبنظران درباره شاخص‌های برازندگی توافق عمومی وجود ندارد. جدول ۱۱-۴ نشان دهنده شاخص‌های برازندگی مورد استفاده در این تحقیق و همچنین حد مجاز این شاخص‌ها است، که در خروجی برنامه لیزرل ارائه می‌شود.
جدول ۱۱-۴: شاخص های برازش مدل

نام شاخص عنوان اختصاری حد مجاز
نسبت کای دو به درجه‌ی آزادی χ ۲/df کمتراز۳
سطح معنی‌داری P-value بزرگتر از ۰٫۰۵
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد RMSEA کمتر از ۱/۰
شاخص برازندگی تطبیقی CFI
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir