بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از خدمت مورد مطالعه …

۱-۳ روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
۱ـ۱ـ۳ نوع تحقیق بر مبنای هدف ……………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۲ـ۱ـ۳ نوع تحقیق بر حسب روش ……………………………………………………………………………………………….. ۶۴
۲-۳ جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴
۳-۳ نمونه آماری و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………… ۶۵
۴-۳ حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵
۵-۳ روش های گرد آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶
۱-۵-۳ منابع کتابخانه ای ………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
۲-۵-۳ پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶
۶-۳ مقیاس مورد استفاده ………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷
۷-۳ روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸
۸-۳ پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸
 
روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………… ۷۰
۱-۹-۳آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰
 
 
آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰
آزمون آلفای کرونباخ ………………………………………………………………………………. ۷۰
آزمون کولموگروف اسمیرنوف ………………………………………………………………….. ۷۰
تحلیل عاملی تاییدی ……………………………………………………………………………….. ۷۰
مدل سازی معادلات ساختاری ……………………………………………………………….. ۷۱
۵-۲-۹-۳ ضریب همبستگی …………………………………………………………………………………….. ۷۲
۱۱-۳ خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳
۱-۴ روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳
۲-۴ آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی …………………………………………………………………………….. ۷۴
۱-۲-۴ آمار توصیفی متغیر جنسیت ………………………………………………………………………………….. ۷۴
۲-۲-۴ آمار توصیفی متغیر سن ………………………………………………………………………………………… ۷۵
۳-۲-۴ آمار توصیفی متغیر سطح تحصیلات ……………………………………………………………………….. ۷۶
۳-۴ آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷
۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن داده‌ها ………………………………………………………………………………………… ۷۷
۱-۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن ابعاد متغیر کیفیت رابطه برند ……………………………………… ۷۸
۲-۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن متغیر اسناد پایداری …………………………………………………… ۷۸
۳-۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن متغیر اسناد کنترلی ………………………………………………………….. ۷۹
۴-۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن متغیر پاسخگویی احساسی منفی …………………………………….. ۷۹
۵ -۱-۳-۴آزمون نرمال بودن متغیر نیات رفتاری ………………………………………………………….. ۸۰