دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از …

۲-۳-۴ همبستگی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۸۰
۳-۳-۴ تحلیل مدل‌یابی معادلات ساختاری ………………………………………………………………………… ۸۲
۱-۳-۳-۴ مدل‌‌ اندازه‌گیری ……………………………………………………………………………………. ۸۲
۱-۱-۳-۳-۴ تحلیل عاملی ابعاد متغیر متغیر کیفیت رابطه برند ………………………. ۸۳
۲-۱-۳-۳-۴ تحلیل عاملی متغیر اسناد پایداری ……………………………………………… ۸۷
۳-۱-۳-۳-۴ تحلیل عاملی متغیر اسناد کنترلی ………………………………………….. ۸۸
۴-۱-۳-۳-۴ تحلیل عاملی متغیر پاسخگویی احساسی منفی …………………… ۹۰
۵-۱-۳-۳-۴ تحلیل عاملی متغیر نیات رفتاری ……………………………………… ۹۲
۲-۳-۳-۴ مدل ساختاری ………………………………………………………………………………….. ۹۴
۴-۳-۴ آزمون فرضیات ……………………………………………………………………………………………………. ۹۶
۴-۴ اثرات مستقیم و غیرمستقیم ……………………………………………………………………………………………. ۹۹
۵-۴ خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳
۱-۵ نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴
۲-۵ پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷
۲-۵ پیشنهاد مبتنی بر فرضیه اول ……………………………………………………………………………….. ۱۰۹
۲-۲-۵ پیشنهاد مبتنی بر فرضیه دوم …………………………………………………………………………………… ۱۰۹
۳-۲-۵ پیشنهاد مبتنی بر فرضیه سوم ………………………………………………………………………………….. ۱۰۹
۴-۲-۵ پیشنهاد مبتنی بر فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………….. ۱۰۹
۵-۲-۵ پیشنهاد مبتنی بر فرضیه پنجم …………………………………………………………………………………. ۱۱۰
۶-۲-۵ پیشنهاد مبتنی بر فرضیه ششم ………………………………………………………………………………….. ۱۱۰
۷-۲-۵ پیشنهاد مبتنی بر فرضیه هفتم ……………………………………………………………………………………. ۱۱۰
۳-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی …………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰
۴-۵ محدودیتهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲
پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰
فهرست شکل ها
شکل ۱-۱ مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. ۸
شکل ۲-۱ مدل آکر ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
شکل ۲-۲ مدل آلبرت و همکاران …………………………………………………………………………………………………… ۳۱
جدول ۲-۱ طبقه بندی روابط افراد با برندها بر مبنای روابط بین فردی ……………………………………………… ۳۳
شکل ۲-۳ چهارچوب شش وجهی کیفیت رابطه برند ……………………………………………………………………….. ۳۴
شکل ۲-۴ فرآیند اسناد-ادراک-رفتار …………………………………………………………………………………………………………… ۴۰
شکل ۲-۵ مدل مفهمومی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
شکل ۴-۱ نمودار درصد فراوانی متغیر جنسیت ………………………………………………………………………………………….. ۷۵
شکل ۴-۲ نمودار درصد فراوانی متغیر سن ………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
شکل ۴-۳ نمودار درصد فراوانی متغیر سطح تحصیلات ………………………………………………………………………………. ۷۷

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.