بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور …

کیفیت رابطه برند با پاسخ گویی احساسی مشتری رابطه منفی دارد.

تأئید

چهارم

اسناد پایداری با پاسخگویی احساسی منفی مشتریان از قصور خدمت رابطه مثبت دارد.

نأئید

پنجم

اسناد کنترلی با پاسخگویی احساسی منفی مشتریان از قصور خدمت رابطه مثبت دارد.

رد

ششم

پاسخ گویی احساسی با نیات رفتاری مشتری رابطه منفی دارد .

تأئید

هفتم

کیفیت رابطه برند با قصد رفتاری مشتری رابطه مثبت دارد.

تأئید

۵-۴ خلاصه فصل
داده های به دست آمده از تعداد ۱۳۶ پرسشنامه سالم که توسط افراد حاضر در دوره های آموزشی و پژوهشی مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پر شده است در این فصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته . در بخش آمار توصیفی خلاصه نتایج به صورت زیر است :
۴۵٫۶ % مرد ، ۵۲٫۲% زن ، ۲٫۲ % بدون پاسخ
بیشترین فراوانی در گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ با میزان ۴۹٫۳%
بیشترین فراوانی مربوط به افراد با مدرک کارشناسی با میزان ۵۷%
در قسمت آمار استنباطی، آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف انجام گرفت که نتایج این آزمونها نرمال بودن متغیرهای تحقیق را اثبات کردند.
سپس با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون ، ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفت . همبستگی کلیه متغیرهای مورد آزمون در سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد تایید قرار گرفت و تنها متغیرهای اسناد پایداری و اسناد کنترلی به صورت معنی‌دار با متغیر نیات رفتاری در ارتباط نبوده و همبستگی این متغیرها در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد گردید.
پس از این مرحله به مدل یابی معدلات ساختاری با استفاده از مدل ساختاری و مدل اندازه گیری پرداخته شد و سپس برای آزمون فرضیه ها از نتایج حاصل از مدل ساختاری استفاده گشت.
در کلیه فرضیه ها با توجه به اینکه‌ آماره تی در خارج از بازه (۲٫۵۷۵- تا ۲٫۵۷۵+) قرار گرفت،‌این نتیجه حاصل شد که آماره تی در ناحیه بحرانی قرار دارد. بنابراین با رد فرض صفر می‌توان این فرضیه های تحقیق را در سطح اطمینان ۹۹ درصد تأئید کرد. تنها در فرضیه شماره پنج آماره تی درون بازه (۲٫۵۷۵- تا ۲٫۵۷۵+) قرار گرفت و این فرض مورد پذیرش واقع نشد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه
در پایان هر فعالیت تحقیقی ، محقق پس از آزمون فرضیات میبایستی نتایج کار را ارائه دهد. نتایج حاصل از فرضیات نیز پایه هایی هستند که پیشنهادات بر اساس آن شکل میگیرند . بنابر این یکی از مهمترین قسمتهای تحقیق که در واقع میتواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت در آینده باشد نتیجه گیری های صحیح و پیشنهادات مربوط و مناسب است . نتیجه گیری هایی که بر اساس تحلیل های صحیح ارائه شده باشد میتواند مشکلات موجود بر سر راه سازمان را که تحقیق به ان منظور طراحی شده است ، برطرف کند.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir