جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از خدمت …

شکل ۴-۴ مدل تحلیل عاملی تاییدی ابعاد متغیر کیفیت رابطه برند (ضرایب استاندار) ……………………………. ۸۴
شکل ۴-۵ مدل تحلیل عاملی تاییدی ابعاد متغیر کیفیت رابطه برند (معنی داری ضرایب ) …………………….. ۸۵
شکل ۴-۶ مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر اسناد پایداری ( ضرایب استاندارد ) ……………………………………… ۸۷
شکل ۴-۷ مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر اسناد پایداری (معنی داری ضرایب ) …………………………………….. ۸۷
شکل ۴-۸ مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر اسناد کنترلی ( ضرایب استاندارد ) ……………………………………… ۸۹
شکل ۴-۹ مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر اسناد کنترلی (معنی داری ضرایب )………………………………………. ۸۹
شکل ۴-۱۰ مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر پاسخگویی احساسی منفی ( ضرایب استاندارد ) ……………….. ۹۰
شکل ۴-۱۱ مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر پاسخگویی احساسی منفی(معنی داری ضرایب ) ………………… ۹۱
شکل ۴-۱۲ مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر نیات رفتاری ( ضرایب استاندارد ) ………………………………………. ۹۲
شکل ۴-۱۳ مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر نیات رفتاری(معنی داری ضرایب ) …………………………………….. ۹۳
شکل ۴-۱۴ مدل ساختاری (ضرایب استاندارد ) ……………………………………………………………………………………………. ۹۴
شکل ۴-۱۵ مدل ساختاری (ضرایب معنی داری ) ……………………………………………………………………………………….. ۹۵
فهرست جدولها
جدول ۱-۱ متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵
جدول ۲-۱ طبقه بندی روابط افراد با برندها بر مبنای روابط میان فردی ………………………………………………… ۳۳
جدول ۳-۱ دسته بندی سوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………. ۶۷
جدول ۳-۲ طیف لیکرت مورد استفاده در تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۶۸
جدول ۳-۳ آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………….. ۶۸
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی متغیر جنسیت ……………………………………………………………………………………………………… ۷۴
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی متغیر سن ………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵
جدول ۴-۳ توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات ………………………………………………………………………………………….. ۷۶
جدول ۴-۴ آزمونهای مورد استفاده ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
جدول ۴-۵ نتیجه آزمون نرمال بودن متغیر کیفیت رابطه ……………………………………………………………………………. ۷۸
جدول ۴-۶ نتیجه آزمون نرمال بودن متغیر اسناد پایداری …………………………………………………………………………… ۷۹
جدول ۴-۷ نتیجه آزمون نرمال بودن متغیر اسناد کنترلی …………………………………………………………………………….. ۷۹
جدول ۴-۸ نتیجه آزمون نرمال بودن متغیر پاسخگویی احساسی منفی ………………………………………………………. ۷۹
جدول ۴-۹ نتیجه آزمون نرمال بودن متغیر نیات رفتاری ………………………………………………………………………………. ۸۰
جدول ۴-۱۰ ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۸۱
جدول ۴-۱۱ شاخص های برازش مدل ………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳
جدول ۴-۱۲ شاخص های برازندگی مدل عاملی ابعاد متغیر کیفیت رابطه برند ……………………………………………….. ۸۵
جدول ۴-۱۳ ضریب تعیین ابعاد متغیر کیفیت رابطه برند ………………………………………………………………………………… ۸۶
جدول ۴-۱۴ شاخص های برازندگی مدل عاملی ابعاد متغیر اسناد پایداری …………………………………………………….. ۸۸
جدول ۴-۱۵ ضریب تعیین شاخص های متغیر اسناد پایداری …………………………………………………………………………. ۸۸
جدول ۴-۱۶ شاخص های برازندگی مدل عاملی متغیر اسناد کنترلی ………………………………………………………………. ۸۹
جدول ۴-۱۷ ضریب تعیین شاخص های متغیر اسناد کنترلی …………………………………………………………………………… ۹۰
جدول ۴-۱۸ شاخص های برازندگی مدل عاملی متغیر پاسخگویی احساسی منفی ……………………………………….. ۹۱
جدول ۴-۱۹ ضریب تعیین شاخص های متغیر پاسخگویی احساسی منفی …………………………………………………….. ۹۱
جدول ۴-۲۰شاخص های برازندگی مدل عاملی متغیر نیات رفتاری ………………………………………………………………… ۹۳

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir