مقاله دانشگاهی – بررسی تاثیر کیفیت رابطه برند بر نیات رفتاری مشتری پس از قصور از خدمت مورد مطالعه …

۵-۱ فرضیه های تحقیق
۱H- کیفیت رابطه برند با اسناد پایداری رابطه منفی دارد.
۲H- کیفیت رابطه برند با اسناد کنترلی رابطه منفی دارد.
۳H ـ کیفیت رابطه برند با پاسخ گویی احساسی منفی مشتری رابطه منفی دارد.
۴H- اسناد پایداری با پاسخگویی احساسی منفی مشتریان از قصور خدمت رابطه مثبت دارد.
۵H- اسناد کنترلی با پاسخگویی احساسی منفی مشتریان از قصور خدمت رابطه مثبت دارد.
۶H ـ پاسخ گویی احساسی با نیات رفتاری مشتری رابطه منفی دارد .
۷H- کیفیت رابطه برند با نیات رفتاری مشتری رابطه مثبت دارد.
۶-۱ متغیرهای تحقیق
جدول زیر متغیرهای تحقیق را به طور خلاصه نشان میدهند
جدول ۱-۱ متغیرهای تحقیق

متغیر های مستقل متعیرهای میانجی متغیرهای وابسته
کیفیت رابطه برند اسناد پایداری ، اسناد کنترلی ، پاسخگویی احساسی منفی نیات رفتاری

۷-۱ روش شناسی تحقیق
از حیث هدف تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی میباشد زیرا این پژوهش تئوری های آزموده شده در جوامع دیگر را به منظور شناسایی و حل مسائل در جامعه آماری خود مورد بررسی قرار داده است و از حیث روش جمع آوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی است . از آنجایی که جهت جمع اوری اطلاعات لازم برای تکمیل این تحقیق از ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است میتوان گفت تحقیق حاضر از نوع پیمایشی میباشد.
۸-۱ قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق در شهر تهران و در مرکز توسعۀ مدیریت انجام میشود .
۹-۱ قلمرو زمانی تحقیق
این تحقیق از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا دی ماه همین سال انجام گرفته و تاریخ توزیع و تکمیل پرسشنامه ها نیز از ابتدای مرداد تا پایان شهریور ماه همین سال بوده است
۱۰-۱ جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل دانش پذیران و شرکت کنندگان در دوره های آموزشی نیم سال دوم۹۱-۹۲ این موسسه میباشد.
۱۱-۱روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن
اطلاعات مربوط به ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتاب ، مقالات و مجلات و نیز اسناد و مدارک سازمان مربوطه جمع آوری میشود . ابزار اصلی گردآوری داده ها نیز پرسشنامه میباشد.
۱۲-۱ روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه
از آنجا که لیستی از دانش پذیران و شرکت کنند گان دوره های این موسسه موجود میباشد نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام میشود. جامعه این تحقیق شامل۶۰ نفر شرکت کنندگان دوره های آزاد مدیریتی در نیم سال دوم ۹۰-۹۱ این موسسه و کارکنان سازمانهای مختلف میباشد که در دوره های کوتاه مدت موسسه شرکت میکنند و تعداد آنان حدود ۱۵۰ نفر برای یک دوره است. با توجه به جدول مورگان حجم نمونه مورد نظر برای این جامعه ۱۳۲ نفر و با فرمول کوکران ۱۳۶ نفر میباشد.
۱۳-۱ روشهای تحلیل داده ها

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.