فایل دانشگاهی – بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در- قسمت …

۴-۲-۱ جدول فراوانی نوآوری و خطرپذیری ۱۰۲
۴-۲-۲ جدول فراوانی رهبری ۱۰۳
۴-۲-۳ جدول فراوانی یکپارچگی (ادغام) ۱۰۴
۴-۲-۴ جدول فراوانی حمایت مدیران ۱۰۵
۴-۲-۵جدول فراوانی کنترل ۱۰۶
۴-۲-۶ جدول فراوانی هویت سازمانی ۱۰۷
۴-۲-۷ جدول فراوانی سیستم پاداش ۱۰۸
۴-۲-۸ جدول فراوانی پذیرش تضاد ۱۰۹
۴-۲-۹ جدول فراوانی الگوهای ارتباطی ۱۱۰
۴-۲-۱۰ جدول فراوانی مدیریت دانش ۱۱۱
۴-۴-۱جدول همبستگی بین نوآوری و مدیریت دانش ۱۱۳
۴-۴-۲ جدول همبستگی بین حمایت مدیران و مدیریت دانش ۱۱۴
۴-۴-۳ جدول همبستگی بین هویت سازمانی و مدیریت دانش ۱۱۴
۴-۴-۴ جدول همبستگی بین پذیرش تضاد و مدیریت دانش ۱۱۵
۴-۴-۵ جدول همبستگی بین سیستم پاداش و مدیریت دانش ۱۱۶
۴-۴-۶ جدول همبستگی بین رهبری و مدیریت دانش ۱۱۷
۴-۴-۷ جدول همبستگی بین کنترل و مدیریت دانش ۱۱۷
۴-۴-۸ جدول همبستگی بین یکپارچگی و مدیریت دانش ۱۱۸
۴-۴-۹ جدول همبستگی بین الگوهای ارتباطی و مدیریت دانش ۱۱۹
۴-۴-۱۰ جدول همبستگی بین الگوهای ارتباطی و مدیریت دانش ۱۱۹
۴-۵-۱ اعلام نتایج فرضیات به اختصار ۱۲۰
اشکال
۱-۱ اثر اطلاعات و دانش بر تصمیم‌گیری ۴
۲-۱-۱ منبع و منشأ فرهنگ سازمانی ۱۷
۲-۱-۲ پرده‌های فرهنگ از دیدگاه شاین ۲۱
۲-۱-۳ فرایند مدیریت فرهنگ سازمانی ۳۶
۲-۲-۱ تئوری مدیریت دانش جامعه‌نگر ۶۷
۲-۲-۲ مدل عمومی دانش در سازمان ۷۰
۲-۲-۳ مدل بویست ۷۱
۲-۲-۴ مدل شش‌بعدی مدیریت دانش ۷۲
۲-۲-۵ چارچوب مفهومی فرایند ایجاد دانش ۷۳
۲-۲-۶ مدل مبتنی برفرایندهای دانش ۷۸
۴-۱ مدل در حالت T-VALUE 112
چکیده
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی موجود نداجا بر به‌کارگیری نظام مدیریت ‌دانش توسط کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) صورت پذیرفته است. روش انجام این تحقیق توصیفی- همبستگی و از شاخه تحقیقات میدانی می‌باشد. از لحاظ ماهیت و وسعت کاربرد یک تحقیق کابردی و از لحاظ زمانی یک تحقیق مقطعی به‌حساب می‌آید. ابزار اندازه‌گیری در این تحقیق پرسش‌نامه بوده که از پرسش‌نامه‌های رابینز و ویلیامسون[۱] استفاده شده که با استفاده از نرم‌افزار آماری Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پس از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ۱۰ فرضیه به بوته آزمایش نهاده شد. نتایج نشان می‌دهد که بین مؤلفه‌های حمایت‌مدیران، هویت‌سازمانی، سبک‌رهبری، سیستم‌کنترل، یکپارچگی و الگوهای‌ارتباطی موجود در نداجا با به‌کارگیری مدیریت دانش رابطه وجود دارد. هم‌چنین ۴فرضیه خلاقیت فردی، سازش با پدیده تعارض، سیستم پاداش و خطرپذیری با مدیریت دانش ارتباط معناداری را مشاهده ننموده‌اند.
واژه های کلیدی: فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش، رابینز، نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا
فصل اول
کلیات تحقیق
 
مقدمه
در سال‌های اخیر، سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف، پیوستن به‌روند دانش را آغاز کرده‌اند که مفاهیم جدیدی چون کاردانشی[۲]، دانش‌کار[۳]، مدیریت دانش[۴] و سازمان‌های‌ دانشی[۵] ، خبر از‌ شدت یافتن این روند می‌دهد. پیتردراکر[۶] ، با به‌کارگیری این واژگان خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمان‌ها می‌دهد که در آن‌ها به جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد. براساس این نظریه درآینده جوامعی می‌توانند انتظار توسعه و پیشرفت داشته باشند که از دانش بیشتری برخوارد باشند. به‌ این ترتیب برخورداری از منابع طبیعی نمی‌تواند به اندازه دانش مهم باشد. سازمان‌ دانشی به توانمندی‌هایی دست می‌یابد که قادر است از نیروی‌ اندک، قدرتی عظیم بسازد (الوانی، ۱۳۸۵، ۲۸۳).