دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در- قسمت ۷

میزان رابطه سبک رهبری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
میزان رابطه سیستم کنترل در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
میزان رابطه خطرپذیری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
میزان رابطه یکپارچگی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
میزان رابطه الگوهای ارتباطی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.
سوال تحقیق
سوالاتی که این تحقیق در راستای دستیابی به آن‌ها تلاش می‌نماید عبارتند از:
آیا سازش با پدیده تعارض کارکنان تاثیری بر به‌کارگیری مدیریت دانش توسط آن‌ها خواهد داشت؟
آیا سبک رهبری، رهبران نداجا رابطه ای با به‌کارگیری مدیریت دانش در کارکنان خواهد داشت؟
آیا خطرپذیری کارکنان نداجا رابطه ای با به‌کارگیری مدیریت دانش توسط آن‌ها خواهد داشت؟
آیا خلاقیت فردی کارکنان، رابطه ای با به‌کارگیری مدیریت دانش توسط آن‌ها خواهد داشت؟
آیا هویت سازمانی کارکنان، رابطه ای با به‌کارگیری مدیریت دانش توسط آن‌هاخواهد داشت؟
آیا الگوهای ارتباطی نداجا تاثیری بر به‌کارگیری مدیریت دانش در سازمان خواهد داشت؟
آیا حمایت مدیران نداجا رابطه ای با به‌کارگیری مدیریت دانش در سازمان خواهد داشت؟
آیا یکپارچگی در نداجا رابطه ای با به‌کارگیری مدیریت دانش در سازمان خواهد داشت؟
آیا سیستم پاداش نداجا رابطه ای با به‌کارگیری مدیریت دانش در سازمان خواهد داشت؟
آیا سیستم کنترل نداجا رابطه ای با به‌کارگیری مدیریت دانش در سازمان خواهد داشت؟
چهارچوب نظری تحقیق
چهارچوب نظری الگویی است که پژوهشگر بر اساس آن در ارتباط با روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده شده‌اند نظریه پردازی می‌کند. به‌طور کلی چهارچوب نظری پایه‌ای است که تمام طرح یا پروژه تحقیقاتی بر آن استوار است. یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرآیندهایی هم‌چون مطالعات اکتشافی و مصاحبه‌ها مشخص شده‌اند (خاکی، ۱۳۸۳، ۱۶۳).
در این تحقیق متغیر وابسته مدیریت دانش و متغیر مستقل فرهنگ سازمانی می‌باشد. متغیر مستقل این تحقیق از نظر ابعاد (۱۰ بعد) بررسی شده است.
مدل این تحقیق به صورت زیر می‌باشد:
به‌کارگیری نظام مدیریت دانش
مدل۱-۱: تاثیر مولفه‌های فرهنگ سازمانی بر به‌کارگیری نظام مدیریت دانش
 
فرضیه‌های تحقیق
بنابراین و براساس اطلاعات به دست آمده فرضیات این تحقیق به شرح زیر می‌باشد:
فرضیه۱بین خلاقیت فردی کارکنان نداجا و به‌کارگیری مدیریت دانش توسط آنان رابطه‌ی معنا داری وجود دارد.
فرضیه۲: بین حمایت مدیران نداجا و به‌کارگیری مدیریت دانش توسط کارکنان رابطه‌ی معنا داری وجود دارد.
فرضیه۳بین هویت سازمانی کارکنان نداجا و به‌کارگیری مدیریت دانش توسط آنان رابطه‌ی معنا داری وجود دارد.
فرضیه۴: بین سازش با پدیده تعارض کارکنان نداجا و به‌کارگیری مدیریت دانش توسط آنان رابطه‌ی معنا داری وجود دارد.
فرضیه۵: بین سیستم پاداش نداجا و به‌کارگیری مدیریت دانش توسط کارکنان رابطه‌ی معنا داری وجود دارد.
فرضیه۶: بین سبک رهبری، رهبران نداجا و به‌کارگیری مدیریت دانش توسط کارکنان رابطه‌ی معنا داری وجود دارد.
فرضیه۷: بین سیستم کنترل نداجا و به‌کارگیری مدیریت دانش توسط کارکنان رابطه‌ی معنا داری وجود دارد.
فرضیه۸: بین خطرپذیری کارکنان و به‌کارگیری مدیریت دانش توسط آن‌ها رابطه‌ی معنا داری وجود دارد.
فرضیه۹بین یکپارچگی سازمان و به‌کارگیری مدیریت دانش توسط آن‌ها رابطه‌ی معنا داری وجود دارد.
فرضیه۱۰: بین الگوهای ارتباطی سازمان و به‌کارگیری مدیریت دانش توسط آن‌ها رابطه‌ی معنا داری وجود دارد.
۱-۷) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
به‌منظور بیان متغیرهای این تحقیق، ابتدا باید به این نکته توجه نمود که از فرهنگ سازمانی به‌عنوان متغیر مستقل و از مدیریت دانش به‌عنوان متغیر وابسته استفاده شده است.
متغیر مستقل تحقیق: در این تحقیق متغیر مستقل فرهنگ سازمانی می‌باشد که از ۱۰ بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به‌منظور بررسی تأثیر این ابعاد از پرسشنامه استاندارد رابینز استفاده شده است که تأثیر هرکدام از این ابعاد را در سازمان اندازه‌گیری می‌کند
متغیر وابسته تحقیق: متغیر وابسته در این تحقیق،‌ مدیریت دانش می‌باشد. مدیریت دانش به‌عنوان فرایند به‌کارگیری یک رویکرد نظام‌مند برای کسب، ساختاردهی، مدیریت و توزیع دانش در سراسر یک سازمان به‌منظور انجام سریع‌تر کارها، استفاده مجدد از بهترین رویه‌ها و کاهش دوباره‌کاری تعریف شده است. در این تحقیق به‌بررسی تدثیر ابعاد فرهنگ‌سازمانی در به‌کارگیری مدیریت دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا ایران پرداخته خواهد شد.
۱-۸) قلمرو تحقیق

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است