بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در- قسمت …

رهبری
یکپارچگی
حمایت مدیریت
کنترل
هویت
سامانه‌ی پاداش
سازش با پدیده تعارض
الگوهای ارتباطی

شایسته سالاری
حاکمیت قانون و مقررات
شفافیت و ابهام گریزی
روحیه‌ِ کارتیمی
نظم و انضباط سازمانی
بصیرت و خلاقیت سازمانی
رشد و تعالی سازمان
وجدان کاری
تقدم حاکمیت مصالح ملی و سازمانی بر منافع فردی یا گروهی یا بخشی
اخلاق و تقوای سازمانی
تعلق سازمانی و عرق ملل

وجدان کاری
رضایت شغلی
نوآوری
مشتری‌مداری
عام‌گرایی
کارگروهی
همبستگی سازمانی
حمیت و تعلق
عدالت و انصاف
صداقت
نظم و انضباط سازمانی

جدول (۲-۱-۴)- مقایسه تطبیقی مدل‌ها و الگوهای فرهنگ سازمانی (ابزاری، دلوی، ۱۳۸۵)
۲-۱-۷) عوامل سازمانی تأثیرگذار بر فرهنگ سازمان
یکی از صاحب‌نظران فرهنگ سازمانی در حوزه مدیریت رابینز می‌باشد که نظریه خود را در رابطه با عوامل مؤثر سازمانی بر فرهنگ سازمان این‌گونه بیان کرده است:
شیوه رهبری و اعمال و کردار مدیران تأثیر عمده‌ای بر فرهنگ سازمان دارد. کارکنان رفتار مدیران را مشاهده می‌کنند واین مشاهده‌ها با گذشت زمان هنجارهایی را به وجود می‌آورند که هم‌چون عامل کنترل و هدایت کننده در سازمان عمل خواهند کرد. برای مثال کارکنان از رفتار مدیران خواهند فهمید که مخاطره‌پذیری مطلوب است یا خیر، یا این‌که چه اعمال و رفتارهایی باعث افزایش در پرداخت، ارتقا و دیگر پاداش ها خواهد شد.
ساختاررابینز با تکیه بر ویژگی‌های ده گانه‌ای که از فرهنگ سازمانی ارائه کرده، معتقد است که این ویژگی‌ها هم ابعاد ساختاری و هم ابعاد رفتاری را در بر می‌گیرند. برای مثال، روابط مدیر با زیردستان معیاری برای رفتار رهبری است. ولی بیشتر این ویژگی‌ها پیوند تنگاتنگی با یک نوع طرح سازمانی دارد. برای مثال اگر فناوری یک سازمان زیاد تکراری باشد، فرایند تصمیم‌گیری متمرکز و نوآوری فردی کارکنان در آن سازمان کم خواهد بود، یا این‌که ساختارهای وظیفه‌ای نسبت به ساختارهای ماتریسی، فرهنگ‌هایی با الگوهای ارتباطی رسمی‌تر ایجاد می‌کند، اما در نهایت رابینز نتیجه‌گیری می‌کند که بخش عظیمی از فرهنگ سازمان می‌تواند به طور مستقیم به متغیرهای ساختاری مرتبط شود (پارسائیان و اعرابی، ۱۳۷۷).
آموزش: کارکنان تازه وارد، فرهنگ سازمان را کاملاً یاد نگرفته‌اند و چون آشنایی کمی با فرهنگ سازمان دارند عاملان بالقوه‌ای به شمار می‌آیند تا باور و آداب و رسوم درونی سازمان را مخدوش سازند. از این‌رو، سازمان‌ها با برگزاری دوره‌های توجیهی و نظایر آن باید کمک کنند تا اعضای جدید خود را با فرهنگ سازمان آشنا و هماهنگ کنند تا آنان دریابند چه چیزهایی یا چه کارهایی را باید در سازمان انجام دهند، یا برای آن‌ها مربی بگیرد حتی برنامه آموزش رسمی ایجاد کند تا به‌منظور فرهنگ سازمانی کارکنان را به کمک آموزش، توسعه و بهبود بخشد.
۲-۱-۸) مدیریت فرهنگ سازمانی
در گذشته تصورات فرهنگی به آهستگی عوض می‌شد، اما امروزه ضرب‌آهنگ پیشرفت و حرکت چنان شدت گرفته که حتی جوامع مدرن نیز در صورت کوچک‌ترین غفلت از رقابت باز خواهند ماند. باتوجه به سرعت تغییرات در دنیای امروز، فرهنگ سازمان نیز باید همگام با تغییرات محیط متحول شود و خود را با شرایط جدید هماهنگ سازد. ناتوانی مدیران در ایجاد تغییرات لازم در فرهنگ سازمان به منظور تطابق با شرایط تازه آن‌ها را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد ساخت. از طرفی با توجه به این نکته که فرهنگ سازمانی بر تمام جنبه‌های سازمان از جمله تعیین راهبرد، وظایف مدیریت، دگرگونی سازمانی، رضایت شغلی، عملکرد، رفتار فردی، خلاقیت و نوآوری، میزان مشارکت در امور، انضباط و سخت کوشی مؤثر است

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.