بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در- قسمت ۲۷

۳- Baی نظام مند کننده، ۴- Baی اعمال کننده.
اینک به‌شرح مختصر هر کدام از این Ba می‌پردازیم:
Baی ایجاده کننده. عبارت است از یک تعامل رو در رو و فردی. این جا فضایی است برای افراد تا تجارب، احساسات، عقاید و مدل‌های ذهنی خود را تقسیم کند. این Ba به زمینه‌ای برای «جامعه پذیری» اشاره می‌کند.
Baِی تبدیل کننده. که به تعاملی رو در رو و گروهی اشاره می‌کند و جایی است که مدل‌های ذهنی افراد به واژه‌ها و مفاهیم مشترک تبدیل می‌شود. این Ba به زمینه‌ای برای «برون سازی دانش» اشاره می‌کند.
Baی نظام‌مند کننده. این Ba با تعاملات مجازی۱ و گروهی معرفی می‌شود و شامل ایجاد موقعیت‌های مناسب برای کدگذاری دانش می‌شود. این Ba به‌ زمینه‌ای برای «ترکیب دانش» اشاره می‌کند.
Baی اعمال کننده. که عبارت است از فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای انتقال دانش به تصمیمات و اقدامات سازمان، و در نتیجه یادگیری‌های جدید توسط کارکنان. این Ba به زمینه‌ای برای «درونی سازی دانش» اشاره می‌کند (Nonaka & Toyoma, 2000: 5-34). نوناکا معتقد است برای اینکه فرایندهای ایجاد دانش در سازمان اتفاق بیفتد باید Ba به‌طور مناسب توسط سازمان ارائه و مهیا گردند.
ج) عنصر Ka: Ka اشاره به دارایی‌های دانش۱ دارد. این دارایی‌ها اساس و مبنای ایجاد دانش هستند. نوناکا Ka را این‌گونه تعریف می‌کند: «منابع ویژه و خاص که برای ایجاد دانش در سازمان ضروری هستند». سازمان‌ها باید Ka خود را ترسیم و آن‌را پیگیری نمایند در غیر اینصورت دانش‌های ارزشمند و عمیق در سازمان ایجاد نخواهد شد.
۲-۲-۱۲-۴ مدل رن جانستون[۴۱]
رن جانستون نیز مدلی برای به‌کارگیری مدیریت دانش در سازمان ارائه کرده است. این مدل، به‌کارگیری مدیریت دانش را با توجه به در نظر گرفتن دو عامل میزان پیچیدگی کار و میزان تعاملات مورد نیاز برای انجام آن کار، عملی می‌داند

نوع چهارم:
کارهای با پیچیدگی زیاد و نیاز به تعامل بالا
نوع اول:
کارهای با پیچیدگی کم و نیاز به تعامل بالا
گروهی
نوع سوم:
کارهای با پیچیدگی زیاد و نیاز به تعامل پایین
نوع دوم:
کارهای با پیچیدگی کم و نیاز به تعامل پایین
فردی
قضاوتی / غیرروتین روتین

جدول۲-۲-۴ مدل مدیریت دانش با توجه به ساختار کار (Johnston, 2000: 6)
این مدل، فعالیت‌های موجود در سازمان را به چهار نوع تقسیم می‌کند. در نوع اول فعالیت‌هایی قرار می‌گیرند که دارای پیچیدگی کم و سطح بالایی از تعاملات متقابل هستند.
رویه‌های استاندارد اتکای زیاد به فرایندهای و متدلوژی‌های رسمی فرایندهای ارتباطی قوی از جمله ویژگی‌های فعالیت‌های نوع اول به حساب می‌آیند. در سازمان، فعالیت‌هایی که ستانده آن‌ها به صورت داده فعالیت‌های دیگر مطرح می‌شوند در این طبقه قرار می‌گیرند. در نوع دوم فعالیت‌هایی قرار می‌گیرند که بیشترین شباهت را به فعالیت‌های نوع اول دارند. مهارت‌های هدفمند، آموزش‌های رسمی، رویه‌های استاندارد، روتین بودن کار و حداقل وابستگی از شاخص‌های عمده این نوع فعالیت‌ها هستند. تمام دانش در این نوع فعالیت‌ها کدگذاری شده و به شکل صریح وجود دارد. در نوع سوم فعالیت‌هایی قرار می‌گیرند که از پیچیدگی بالایی برخوردار بوده و سطح وابستگی برای اجرای آن‌ها پایین است. تکراری نبودن، نیاز به افراد متخصص، تعاملات محدود با طیف خاصی از کارکنان و تشکیل تیم‌های تخصصی حول محورهای مشخص از جمله شاخص‌های عمده گونه سوم است. و بالاخره در نوع چهارم فعالیت‌هایی قرار می‌گیرند که از پیچیدگی بالایی برخوردار بوده و دارای سطح بالایی از وابستگی متقابل هستند. چالشی بودن فعالیت‌ها، روتین نبودن، نیاز به تخصص‌های وسیع، وابستگی زیاد، نیاز به کار تیمی و فرایندهای ارتباطی قوی از جمله ویژگی‌های عمده این سطح به شمار می‌روند. متصدیان انجام این فعالیت‌ها از دانش نهفته زیادی برخوردارند. مبادله دانش‌های نهفته از طریق تشکیل تیم‌های متعدد، برگزاری کارگاه‌ها و سمینارها صورت می‌گیرد. سیستم‌های یادگیری، خلاقیت و جستجوی دانش از اجزای تفکیک‌ناپذیر این فعالیت‌ها به‌شمار می‌روند (Johnston, 2000: 6-10).
۲-۲-۱۲-۵) مدل استیوهالس
مدل استیوهالس (۲۰۰۱)، شباهت زیادی به مدل ادل و گراسیون دارد. این مدل نیز تأکید زیادی روی فرایندهای دانش دارد:
این مدل استراتژی های شش گانه ای را، به شرح ذیل ارائه کرده است:
جستجوی دانش جدید. در این مرحله مدیریت دانش باید در حوزه های مختلف، دنبال دانش‌های جدید بگردد. این حوزه‌ها می‌تواند در درون سازمان و یا بیرون از آن باشند.
یکی از استراتژی‌های مهمی که این مدل ارائه می‌دهد، ایجاد دانش از طریق یادگیری است. یکی از تاکیدات اصلی این مدل، دستیابی به سازمان یاد‌گیرنده است زیرا سازمان یادگیرنده، به‌عنوان یکی از ابعاد اصلی مدیریت دانش حائز اهمیت است باید زمینه‌ای فراهم شود که افراد از اشتباهات و تجارب خود یاد بگیرند.
حذف دانش زائد

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.