بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- …

۵-۷-۵) از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان، نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ کدامند؟ ۲۰۹
۵-۷ـ۶) آیا بین دیدگاه مدیران ما فوق، مدیران، همکاران و زیر دستان نسبت به عملکرد مدیر تفاوت وجود دارد؟ ۲۱۰
۵ـ۸ بحث و نتیجه گیری کلی ۲۱۲
۵ـ۹ پیشنهادات ۲۱۶
۵ـ۹ـ۱ پیشنهاد های کاربردی ۲۱۶
۵ـ۹ـ۲ پیشنهادهای پژوهشی ۲۱۶
۵ـ۱۰ محدودیت های تحقیق: ۲۱۷
فهرست منابع ۲۱۷
ضمائم
پیوست یک(پرسشنامه)…………………………………………………………………………………………………….۲۲۴
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….۲۲۶
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۲-۱ دسته بندی الگوهای عمده ارزشیابی آموزشی(خنیفر، ۱۳۸۱) ۲۳
جدول۲ـ۲ تفاوت دیدگاه سنتی و نو در ارزشیابی عملکرد ۳۰
جدول۲ـ۳ مقایسه رهیافت سنتی ارزیابی و ارزشیابی ۳۶۰ درجه ۶۸
جدول شماره ۴ـ۱ : توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش به تفکیک گروه ۱۰۴
جدول شماره۴ـ۲ : توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش به تفکیک جنسیت ۱۰۵
جدول شماره۴ـ۳ : توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش به تفکیک سن ۱۰۶
جدول شماره ۴ـ۴ : توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش به تفکیک مدرک تحصیلی ۱۰۷
جدول شماره۴ـ۵ : توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش به تفکیک سابقه خدمت ۱۰۸
جدول شماره۴ـ۷ : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی ۳۶۰ از دیدگاه دیدگاه مدیران (خودارزیابی) ۱۱۱
جدول شماره ۴ـ۸ : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی ۳۶۰ از دیدگاه دیدگاه همکاران ۱۱۲
جدول شماره ۴ـ۹ : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی ۳۶۰ از دیدگاه دیدگاه زیردستان ۱۱۳
جدول شماره۴ـ۱۰ : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی ۳۶۰ از دیدگاه دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خودارزیابی)، همکاران و زیردستان ۱۱۴
جدول شماره۴ـ۱۱ : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه مدیران مافوق ۱۱۶
جدول شماره ۴ـ۱۲ : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی) ۱۱۸
جدول شماره ۴ـ۱۳ : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه همکاران ۱۲۰
جدول شماره ۴ـ۱۴ : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه زیردستان ۱۲۲
جدول شماره ۴ـ۱۵ : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان ۱۲۴
جدول شماره۴ـ۱۶ : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه مدیران مافوق ۱۲۶
جدول شماره۴ـ۱۷ : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی) ۱۲۸
جدول شماره ۴ـ۱۸ : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه همکاران ۱۲۹
جدول شماره ۴ـ۱۹ : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه زیردستان ۱۳۱
جدول شماره ۴ـ۲۰ : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان ۱۳۳
جدول شماره۴ـ۲۱ : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد سازماندهی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه مدیران مافوق ۱۳۶