دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- قسمت ۱۰۵

۰۶/۰

**۴۸/۲۲

۲۱۴

۰۰۰/۰

۶

به دبیران احترام می‌گذارد و به سخنان آنها گوش می‌دهد.

۲۱۶

۵۱/۴

۸۵/۰

۰۵/۰

**۰۴/۲۶

۲۱۵

۰۰۰/۰

عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه زیردستان

۲۱۰

۳۲/۴

۷۷/۰

۰۵/۰

**۹۴/۲۴

۲۰۹

۰۰۰/۰

P≤۰۵/۰* P≤۰۱/۰**
بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره ۴ـ۳۴، در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه زیردستان، حاکی از آن است که مقدار آماره بدست آمده (۹۴/۲۴=t) در سطح معناداری ۰۱/۰≥P به لحاظ آماری معنادار بوده (۰۰۰/۰=sig). نتایج بیانگر آن است که از دیدگاه زیردستان، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه در حد عالی می‌باشد. از سوی دیگر نتایج نشان دهنده آن است که از دیدگاه زیردستان، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه در مؤلفه‌های «با معلمان رابطه‌ی عاطفی برقرار می‌کند.» (۶۸/۲۰=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، «محیطی را فراهم می‌آورد که دبیران بتوانند عقیده‌های خود را ابراز کنند.» (۴۵/۱۹=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، «به روابط شخصی با دبیران اهمیت می‌دهد.» (۳۵/۱۸=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، «دبیران را در انجام وظایفشان، ارشاد و تشویق می‌کند.» (۰۲/۲۱=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، «نفوذ کلام در رفتار دبیران، دارد.» (۴۸/۲۲=t ؛ ۰۰۰/۰=sig) و «به دبیران احترام می‌گذارد و به سخنان آنها گوش می‌دهد.» (۰۴/۲۶=t ؛ ۰۰۰/۰=sig) در حد عالی ارزیابی شده است.
۴-۶-۵) از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟
به منظور پاسخ به سوال شماره ۴-۶-۵، پژوهش مبنی بر ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان، پس از تدوین و اجرای ابزارهای پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نیز نتایج تحلیل‌های آماری استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای[۱۱۵]) در جدول شماره ۴ـ۳۵ ارائه گردیده است.
جدول شماره ۴ـ۳۵: شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان