متن کامل – بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- …

۱ـتعیین عملکرد مدیر در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه
۲ـ تعیین عملکرد مدیر در بعد نطارت بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه
۳ـ تعیین عملکرد مدیر در بعد سازماندهی ،بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه
۴ـ تعیین عملکرد مدیر در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه
۵ـ تعیین عملکرد مدیر در بعد رهبری بر اساس نتایج ارزشیابی ۳۶۰درجه
۶ـ شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران بر اساس نتایج ارزشیابی ۳۶۰ درجه
۷ـ ارزیابی مدیران مافوق ، مدیران و همکاران و زیردستان نسبت به عملکرد مدیران
۱ـ۴ سؤال های تحقیق
۱ـ۴ـ۱ سؤال اصلی
عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز از طریق روش ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟
۱ـ۴ـ۲ سؤال فرعی
۱ـ عملکرد مدیر در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ چگونه است؟
۲ـ عملکرد مدیر در بعد نطارت بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ چگونه است؟
۳ـ عملکرد مدیر در بعد سازماندهی ،بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ چگونه است؟
۴ـ عملکرد مدیر در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟
۵ـ عملکرد مدیر در بعد رهبری بر اساس نتایج ارزشیابی ۳۶۰درجه کدامند؟
۶ـ نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران بر اساس نتایج ارزشیابی ۳۶۰ کدامند؟
۷ـ ایا بین مدیران ما فوق، ، همکاران و زیر دستان نسبت به عملکرد مدیر تفاوت وجود دارد؟
۱ـ۵ تعاریف نظری متغیرهای تحقیق
ارزشیابی: ارزشیابی فعالیت نظام داری است که طی آن ملاک هایی برای ارزشگذاری تعیین می شوند، اطلاعاتی درباره ی وضعیت موضوع یا پدیده مورد نظر فراهم می آیند و با مقایسه این دو ( وضع موجود و ملاک ها)، از ارزش و سودمندی موضوع یا پدیده خبر داده می شود. بر این اساس، کسی که به کار ارزشیابی اقدام می کند نیازمند آن است که تصمیمی بگیرد که از کدام منابع و با چه شیوه ایی ملاک های ارزشگذاری را انتخاب کند، چگونه اطلاعات لازم درباره ی موضوع یا پدیده مورد بررسی را به دست آورد و تحلیل کند و در عین حال، یافته های حاصل از فعالیت خود را چگونه و به چه مراجعی عرضه نماید تا در جهت اعتلای وضع، مورد استفاده قرار گیرند (موسی پور، ۱۳۸۱: ۱۲۰).
ارزشیابی ۳۶۰ درجه: بازخور ۳۶۰ درجه یا بازخور چند منبعی، یک رویکرد ارزیابی عملکرد است که بر داده های جمع آوری شده از سرپرستان، همکــــــــاران، زیردستان، مشتریان و عرضه کنندگان تکیه دارد. (مک کارتی، ۲۰۰۱)
ارزشیابی عملکرد: منظور از ارزیابی عملکرد، فرایندی است که به وسیله آن کار کارکنان در فواصل معین و به طور رسمی، مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد(سعادت ، ۱۳۷۹ ، ۲۱۴).
مدیریت عملکرد: به فرایندی راهبردی و یکپارچه که از طریق بهبود عملکرد منابع انسانی و توسعه قابلیت های دیدگاهی وتیم های کاری به موفقیت سازمان کمک می‌کند.( تستا[۹] ،۲۰۰۲،).
فصل دوم
مبانی نظری
مقدمه
در عصر کنونی، با تحولات شگرف در زمینه صنعت و مدیریت وجود نظام ارزشیابی اجتناب ناپذیر شده است. به گونه ای که فقدان نظام ارزشیابی در ابعاد مختلف سازمان، به عنوان بیماری های سازمانی قلمداد می شود.
افرادی که جذب یک مجموعه می شوند به منظور دستیابی به هدف های سازمانی و پیشرفت در حوزه ی کاری، باید از موقعیت خود و چگونگی عملکردشان آگاهی کامل داشته باشند. این نوع آگاهی ها نمایان گر نقاط قوت و ضعف عملکرد هستند و می توانند به رفتار سازمانی فرد استحکام بخشند. از سوی دیگر، مدیران نیز با کمک این ابزار شناختی از میزان کارایی و توانایی های بالقوه و بالفعل کارکنان تحت رهبری خود در جهت بهبود کیفی نیروی انسانی آگاه می شوند و از این طریق می توانند به هدف های یک سازمان متعالی دست یابند. ارزشیابی عملکرد و اجرای دقیق آن، مزایای بسیار زیادی را برای سازمان به دنبال خواهد داشت.
در این فصل، بخش اول آن، به بحث درباره ی مدیریت آموزشی و در بخش دوم آن به بررسی ارزشیابی عملکرد و در بخش سوم آن به ارزشیابی ۳۶۰ درجه و در بخش چهارم به پیشینه ی تحقیقات داخلی و خارجی می پردازد.
۲ـ۱ تعریف مفاهیم و واژگان
ارزشیابی: یعنی کارکنان بدانند که سایرین(رئیس، همکار، زیردستان) درباره ی نحوه ی عملکرد آنان چه نظری دارند(کاواناگ[۱۰]،۱۹۹۷: ۱۴۷).
به عبارت دیگر، بازخور(ارزشیابی) عبارت است از اطلاعات مربوط به عملکرد شغل که از خود شغل به دست می آید و برای اصلاح به کار می رود(مانتاز[۱۱]،۱۳۸۰: ۱۳۶).
ارزشیابی۳۶۰ درجه: تعاریف مختلفی از این فرایند ارائه شده است. به طور کلی ارزشیابی ۳۶درجه یا چند منبعی، یک رویکرد ارزیابی عملکرد است که بر داده های جمع آوری شده از سرپرستان، همکاران، زیردستان و . . . تکیه دارد(مک کارتی،۲۰۰۱ :۱۲۰).
ارزشیابی ۳۶۰ درجه آن نوع سیستم ارزیابی است که به صورت گروهی انجام می شود و تمامی مشتریان مستقیم و غیر مستقیم فرد در سازمان اعم از رئیس، مرئوس و همکاران در این فرایند شرکت می نمایند تا برداشتی واقعی از عملکرد شغلی را ارائه دهند(جونز و برلی،۱۳۷۹ :۲۹).
سیستم ارزشیابی سنتی: سیستمی است که بر اساس آن ارزشیابی عملکرد کارکنان، صرفاً توسط رئیس یا مرئوس یا مافوق انجام می گیرد.
خود ارزیابی: مدیران مقطع متوسطه به عنوان ارزیابی شونده در نطر گرفته شده اند. در فرم مخصوصی که برای ارزیابی آنها تهیه شده است، به ارزشیابی شایستگی های خود می پردازند.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است