سامانه پژوهشی – بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- قسمت …

توصیه ی زیر درباره ی درجات عملکرد توسط( انگلمن و رزخ[۲۸]،۱۹۹۶) مطرح شد، به منظور کاهش ذهنیت گرایی سیستم ها ی مدیریت عملکرد و افزایش تمرکز بر بهبود مستمر، سازمان ها از طبقه بندی ها یا برچسب های درجه بندی فاصله گرفته و به طرف عبارت های کوتاه رفتاری که بیشتر بر بهبودهای آینده تمرکز دارند، حرکت کرده اند(آرمسترانگ،۲۰۰۶ :۶۶).
۲ـ۳ـ۲ هدف های ارزشیابی عملکرد
ارزشیابی عملکرد کارکنان به عنوان بخش هوشمند سازمان و جزئی از نظام اداری آن، دارای هدف‌های انعطاف پذیر و متناسب با ویژگی های ارگانیکی سازمان است وشاید تفاوت آرا و نظرات صاحبنظران در میان هدف های ارزشیابیء در نگرش آنان به هدف های سازمان و ویژگی های آن نهفته باشد ولی آنچه مورد اتفاق نظر همگان قرار دارد آن است که ارزشیابی عملکرد به عنوان نظامی منظم و هدفمند باید دارای هدف های معین و تعریف شده ای باشد تا از طریق آن هدف ها، به کارکردهای موردانتظار خود دست یابد. ارزشیابی عملکرد مانند دیگر وظایف مدیریت، به منظور اثربخشی بهتر مدیریت انجام می شود. برخی صاحب نظران معتقدند، ارزشیابی عملکرد می تواند، اثربخشی نظام های آموزشی، استخدام، انتصاب، جامعه پذیری، انتخاب و دیگر فعالیت های مدیریتی را مشخص و مدیران سطح عالی را از میزان تحقق آنها مطلع و آگاه سازد، آنان هدف ها و مقاصد ارزشیابی عملکرد را به شرح زیر بیان می کنند:

  1. برقراری نظام حقوقی و دستمزد بهینه
  2. بهبود عملکرد
  3. ارزشیابی درونی در خصوص تصمیم هایی از قبیل؛ ارتقاء، انتقال ، اخراج و …
  4. ارزشیابی فرایندهای مربوط به استخدام، اعتبار، معیارهای انتخاب و …
  5. ابزاری برای رشد و توسعه افراد مورد ارزشیابی(فضلی،۱۳۸۱ :۳۸).

هدف های سیستم های ارزشیابی عملکرد با توجه به شکل، به شرح زیر می باشد.(عباس پور،۱۳۸۲ :۲۱۵).
تشخیص مسائل سازمانی
معیاری برای اعتبار بخشی
هدف های شیشتم ارزشیابی عملکرد
تصمیمات استخدامی
دادن بازخورد به کارکنان
شکل۲ـ۱ .مقاصد سیستم های ارزشیابی
عملکرد(منبع: عباس پور،۱۳۸۲ :۸۲)
۲ـ۳ـ۳ فرایند ارزشیابی عملکرد و مراحل آن
سازمان را می توان در قالب مثلثی ، با سه جنبه وظایف، فرایندها، هدف ها و مأموریت ها، بررسی کرد:
هدف ها و مأموریت
فرایند وظایف
شکل۲ـ۲٫٫سه جنبه ی وظایف، فرایند و اهداف سازمان منبع: (الهی،۱۳۷۸ :۴۹)
بنابراین فرایند ارزشیابی عملکرد می تواند شامل سه مرحله باشد:

  1. ارزشیابی وظایف افراد در سازمان ها/ ۲٫ ارزشیابی فرایندهای به اجرا درآمده وظایف در سازمان/ ۳٫ ارزشیابی هدف ها و مأموریت های سازمانی.

بازخور
فرایند عمومی ارزشیابی عملکرد
تصمیم گیری
برنامه
رشد و توسعه ی نیروی انسانی
استانداردها
انتظارات
نظارت و کنترل
ارزشیابی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.