بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- …

مشتریان
شکل۲ـ۹منابع اصلی ارزشیابی ۳۶۰ درجه منبع:(فرنهم،۱۹۹۸ )
در این راستا، ارزشیابی عملکرد مدیران دبیرستان های شهرستان شیراز، با توجه به ابعاد کارکردهای مدیریتی یعنی، نظارت و کنترل، برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی و رهبری، از دید مدیران مافوق، مدیران(خودارزیابی)، همکاران و زیردستان(دبیران) با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰ درجه سنجیده می شود که به شرح ذیل است:
شکل ۲ـ۱۰ مدل تحقیق
عملکرد مدیران
فصل سوم
روش شناسی تحقیق(متدلوژی)
مقدمه
در این فصل، به طرح و چگونگی پژوهش پرداخته خواهد شد و پس از بیان روش تحقیق، به بررسی جامعه ی آماری و روش نمونه گیری، ابزار تحقیق و اعتبار و روایی آن و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها مشخص می گردد.
۳ـ۱ جامعه آماری
جامعه ی پژوهش در این تحقیق ، کلیه ی مدیران مرد و زن مقطع متوسطه شهرستان شیراز در سال تحصیلی۹۲ـ۹۱ می باشند. که شامل ۷۳ مدیر مرد و ۸۹ مدیر زن می باشند.
۳ـ۲ نمونه تحقیق
نمونه ی تحقیق حاضر بر اساس جدول مورگان، ۱۱۳ نفر می باشد، که به صورت نمونه گیری طبقه ای مورد بررسی قرار می گیرد. به همین منظور با توجه به ماهیت موضوع پژوهش، نمونه ای مرکب از ۴ گروه که شامل مدیران با حجم نمونه ی ۱۱۳نفر، مدیران مافوق با حجم نمونه ی ۱۱۳ نفر، همکاران با حجم نمونه ی ۱۱۳ نفر، و زیر دستان با ۲۲۵ نفر، انتخاب شدند.
۳ـ۳ ابزارهای تحقیق
ابزارهای ارزیابی شامل پرسشنامه های محقق ساخته است که توسط ارزیابی کنندگان مختلف پرمی شود. این پرسشنامه ابعاد عملکرد مدیر را از جنبه های، نظارت، تصمیم گیری، کنترل، برنامه ریزی و… را از دید مدیران مافوق، همکاران، دانش آموزان و خود مدیران، می سنجد. مقیاس مورد استفاده جهت پاسخگویی به ۳۰ سؤال پرسشنامه، طیف ۵ گزینه ای لیکرت می باشد که از درجات عالی، خوب، نسبتاً خوب، نسبتاً ضعیف، ضعیف استفاده شده است، تا پاسخ دهندگان نظر خود را با درج علامت در خانه های مرتبط نشان دهند.
۳ـ۴ تعیین روایی و پایایی پرسشنامه
با استفاده از نظرات چند استاد و صاحب نظر، روایی پرسشنامه تعیین شد. به منظور تعیین پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است، که ضریب آلفای کرونباخ۹۶۶/۰ می باشد.
۳ـ۵ روش انجام تحقیق
پژوهش حاضر از نوع توسعه ای و به روش پیمایشی ـ توصیفی می باشد. که با استفاده از ابزار پرسشنامه، به تحلیل نتایج حاصل از نرم افزارSpss می پردازد..
مهم ترین روش گردآوری اطلاعات، در این تحقیق به شرح زیر است:

  1. مطالعات کتابخانه ای: در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیاتتحقیق، منابع کتابخانه ای، مقالات، کتاب های موردنیاز استفاده شده است.
  2. تحقیقات میدانی: ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه می باشد. که کلیه ی سؤالات به صورت بسته ـ پاسخ در پرسشنامه آمده است.

۳ـ۶ شیوه تجزیه و تحلیل دادهها
جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری و بررسی سؤال های پژوهش با بهره گیری از نرم افزار Spss، از آماره های توصیفی و آزمون های استنباطی متناسب با داده ها و متغیرها استفاده گردید، که شامل دو بخش است:
آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف استاندارد، خطای انحراف استاندارد، جداول فراوانی و نمودارهای مربوطه می باشد، که در رابطه با تحلیل همه ی سؤال ها به کار رفته است.
آمار استنباطی شامل: آزمون تی تک نمونه ای(به منظور بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در ابعاد پنج گانه ی مدیریت، بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه مدیران ، همکاران، مدیران مافوق و زیردستان آنها می باشد)، آزمون فریدمن(رتبه بندی نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ از دیدگاه مدیران مافوق ، آزمون تحلیل واریانس می باشد)، آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی (مربوط به مقایسه دیدگاه مدیران ما فوق، مدیران، همکاران و زیر دستان در خصوص عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در ابعاد برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی، نظارت و کنترل و رهبری) می باشد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
مقدمه
در این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری و بررسی سؤال های پژوهش، با بهره گیری از
نرم افزار آماری ، از آماره های توصیفی و استنباطی متناسب با نوع داده ها و متغیرها استفاده گردیده که شامل دو بخش است:
آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف معیار، جداول فراوانی و نمودارهای مربوطه می باشد.
آمار استنباطی شامل: آزمون تی تک نمونه ای، آزمون فریدمن، آزمون تحلیل واریانس می باشد.
جدول شماره ۴ـ۱ : توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش به تفکیک گروه