دسترسی به منابع مقالات : بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- قسمت …

P≤۰۵/۰* P≤۰۱/۰**
بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره۴ـ۱۳، در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه همکاران، حاکی از آن است که مقدار آماره بدست آمده (۵۴/۲۰=t) در سطح معناداری ۰۱/۰≥P به لحاظ آماری معنادار بوده (۰۰۰/۰=sig). نتایج بیانگر آن است که از دیدگاه همکاران، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه در حد عالی می‌باشد. از سوی دیگر نتایج نشان دهنده آن است که از دیدگاه همکاران، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه در مؤلفه‌های «از نتایج مورد انتظار و اهداف واقعی، تعریف روشنی دارد.» (۵۹/۱۶=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، «کارهایی را که باید انجام شود، برنامه ریزی و زمان بندی می‌کند.» (۲۲/۱۹=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، «مدیریت زمان در اجرای امور دارد.» (۶۹/۱۷=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، «درباره‌ی اقدامات اصلاحی مورد لزوم، بحث و گفتگو می‌کند.» (۷۲/۱۴=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، «زمینه مناسب را برای بروز خلاقیت و نوآوری فراهم می‌کند.» (۲۰/۱۱=t ؛ ۰۰۰/۰=sig) و «اهداف و چشم انداز بزرگی دارد و برای رسیدن به آنها برنامه ریزی می‌کند.» (۵۶/۱۲=t ؛ ۰۰۰/۰=sig) در حد عالی ارزیابی شده است.
۴-۲-۴) از دیدگاه زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟
به منظور پاسخ به سوال شماره ۴-۱-۴ پژوهش مبنی بر ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه زیردستان، پس از تدوین و اجرای ابزارهای پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نیز نتایج تحلیل‌های آماری استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای[۹۴]) در جدول شماره۴ـ۱۴ ارائه گردیده است.
جدول شماره ۴ـ۱۴ : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه زیردستان

ردیف مؤلفه تعداد میانگین انحراف استاندارد خطای انحراف استاندارد T df Sig
۱ از نتایج مورد انتظار و اهداف واقعی، تعریف روشنی دارد. ۲۱۲ ۳۴/۴ ۷۵/۰ ۰۵/۰ **۰۲/۲۶ ۲۱۱ ۰۰۰/۰
۲ کارهایی را که باید انجام شود، برنامه ریزی و زمان بندی می‌کند. ۲۱۴ ۴۰/۴
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است