بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- قسمت ۸۴

۰۰۰/۰

عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه مدیران مافوق

۸۳

۱۵/۴

۷۶/۰

۰۸/۰

**۷۹/۱۳

۸۲

۰۰۰/۰

P≤۰۵/۰* P≤۰۱/۰**
بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره ۴ـ۲۶، در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه مدیران مافوق، حاکی از آن است که مقدار آماره بدست آمده (۷۹/۱۳=t) در سطح معناداری ۰۱/۰≥P به لحاظ آماری معنادار بوده (۰۰۰/۰=sig) .نتایج بیانگر آن است که از دیدگاه مدیران مافوق، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه در حد عالی می‌باشد. از سوی دیگر نتایج نشان دهنده آن است که از دیدگاه مدیران مافوق، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه در مؤلفه‌های «افراد را به ارائه‌ی بازخورد تشویق می‌کند.» (۰۶/۹=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، «نظارت بر حضور به موقع در کلاس دارد.» (۸۷/۱۳=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، «بر فرایند کارها، نظارت مستمر دارد.» (۰۲/۱۲=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، «در ارزیابی از عملکرد دبیران، قوانین و مقررات اداری را کاملاً مدنظر قرار می‌دهد.» (۲۴/۱۴=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، «به شیوه‌ی تدریس دبیران توجه دارد.» (۶۸/۱۱=t ؛ ۰۰۰/۰=sig) و «راه‌های رسیدن به اهداف را مورد بازبینی و کنترل قرار می‌دهد.» (۴۱/۱۰=t ؛ ۰۰۰/۰=sig) در حد عالی ارزیابی شده است.
۴-۵-۲) از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟
به منظور پاسخ به سوال شماره ۴-۵-۲ پژوهش مبنی بر ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی)، پس از تدوین و اجرای ابزارهای پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نیز نتایج تحلیل‌های آماری استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای[۱۰۷]) در جدول شماره ۴ـ۲۷ ارائه گردیده است.
جدول شماره ۴ـ۲۷ : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی)

ردیف مؤلفه تعداد میانگین انحراف استاندارد خطای انحراف استاندارد T df Sig
۱ افراد را به ارائه‌ی بازخورد تشویق می‌کند. ۹۰