بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- …

۸۶

۰۰۰/۰

۶

راه‌های رسیدن به اهداف را مورد بازبینی و کنترل قرار می‌دهد.

۸۸

۳۰/۴

۸۳/۰

۰۸/۰

**۶۷/۱۴

۸۷

۰۰۰/۰

عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه همکاران

۸۵

۳۳/۴

۶۳/۰

۰۶/۰

**۴۳/۱۹

۸۴

۰۰۰/۰

P≤۰۵/۰* P≤۰۱/۰**
بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره ۴ـ۲۸، در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه همکاران، حاکی از آن است که مقدار آماره بدست آمده (۴۳/۱۹=t) در سطح معناداری ۰۱/۰≥P به لحاظ آماری معنادار بوده (۰۰۰/۰=sig). نتایج بیانگر آن است که از دیدگاه همکاران، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه در حد عالی می‌باشد. از سوی دیگر نتایج نشان دهنده آن است که از دیدگاه همکاران، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه در مؤلفه‌های «افراد را به ارائه‌ی بازخورد تشویق می‌کند.» (۲۵/۱۴=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، «نظارت بر حضور به موقع در کلاس دارد.» (۶۰/۱۵=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، «بر فرایند کارها، نظارت مستمر دارد.» (۸۹/۱۶=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، «در ارزیابی از عملکرد دبیران، قوانین و مقررات اداری را کاملاً مدنظر قرار می‌دهد.» (۲۳/۱۲=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، «به شیوه‌ی تدریس دبیران توجه دارد.» (۳۸/۱۳=t ؛ ۰۰۰/۰=sig) و «راه‌های رسیدن به اهداف را مورد بازبینی و کنترل قرار می‌دهد.» (۶۷/۱۴=t ؛ ۰۰۰/۰=sig) در حد عالی ارزیابی شده است.
۴-۵-۴) از دیدگاه زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟
به منظور پاسخ به سوال شماره ۴-۵-۴ پژوهش مبنی بر ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه زیردستان، پس از تدوین و اجرای ابزارهای پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نیز نتایج تحلیل‌های آماری استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای[۱۰۹]) در جدول شماره ۴ـ۲۹ ارائه گردیده است.
جدول شماره ۴ـ۲۹ : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه زیردستان

ردیف مؤلفه