بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- …

۰۰۰/۰

عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه زیردستان

۲۰۹

۳۴/۴

۶۶/۰

۰۴/۰

**۲۴/۲۹

۲۰۸

۰۰۰/۰

P≤۰۵/۰* P≤۰۱/۰**
بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره۴ـ۲۹، در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه زیردستان، حاکی از آن است که مقدار آماره بدست آمده (۲۴/۲۹=t) در سطح معناداری ۰۱/۰≥P به لحاظ آماری معنادار بوده (۰۰۰/۰=sig). نتایج بیانگر آن است که از دیدگاه زیردستان، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه در حد عالی می‌باشد. از سوی دیگر نتایج نشان دهنده آن است که از دیدگاه زیردستان، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه در مؤلفه‌های «افراد را به ارائه‌ی بازخورد تشویق می‌کند.» (۲۲/۱۸=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، «نظارت بر حضور به موقع در کلاس دارد.» (۸۳/۲۷=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، «بر فرایند کارها، نظارت مستمر دارد.» (۰۸/۲۷=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، «در ارزیابی از عملکرد دبیران، قوانین و مقررات اداری را کاملاً مدنظر قرار می‌دهد.» (۸۱/۲۷=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، «به شیوه‌ی تدریس دبیران توجه دارد.» (۰۸/۲۰=t ؛ ۰۰۰/۰=sig) و «راه‌های رسیدن به اهداف را مورد بازبینی و کنترل قرار می‌دهد.» (۰۲/۲۱=t ؛ ۰۰۰/۰=sig) در حد عالی ارزیابی شده است.
۴-۵-۵) از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟
به منظور پاسخ به سوال شماره ۴-۵-۵ پژوهش مبنی بر ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان، پس از تدوین و اجرای ابزارهای پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نیز نتایج تحلیل‌های آماری استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای[۱۱۰]) در جدول شماره ۴ـ۳۰ ارائه گردیده است.
جدول شماره۴ـ۳۰ : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان

ردیف مؤلفه تعداد میانگین انحراف استاندارد خطای انحراف استاندارد T df Sig
۱ افراد را به ارائه‌ی بازخورد تشویق می‌کند. ۴۸۱