بررسی عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر ستان شیراز با استفاده از ارزشیابی ۳۶۰درجه- …

P≤۰۵/۰* P≤۰۱/۰**
بررسی نتایج ارائه شده در جدول شماره ۴ـ۳۰، در خصوص ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان، حاکی از آن است که مقدار آماره بدست آمده (۸۱/۴۱=t) در سطح معناداری ۰۱/۰≥P به لحاظ آماری معنادار بوده (۰۰۰/۰=sig). نتایج بیانگر آن است که از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه در حد عالی می‌باشد. از سوی دیگر نتایج نشان دهنده آن است که از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان، عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه در مؤلفه‌های «افراد را به ارائه‌ی بازخورد تشویق می‌کند.» (۰۱/۳۰=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، «نظارت بر حضور به موقع در کلاس دارد.» (۲۶/۴۱=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، «بر فرایند کارها، نظارت مستمر دارد.» (۴۳/۳۹=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، «در ارزیابی از عملکرد دبیران، قوانین و مقررات اداری را کاملاً مدنظر قرار می‌دهد.» (۷۸/۳۷=t ؛ ۰۰۰/۰=sig)، «به شیوه‌ی تدریس دبیران توجه دارد.» (۰۰/۳۱=t ؛ ۰۰۰/۰=sig) و «راه‌های رسیدن به اهداف را مورد بازبینی و کنترل قرار می‌دهد.» (۷۶/۳۲=t ؛ ۰۰۰/۰=sig) در حد عالی ارزیابی شده است.
۴-۶) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟
به منظور پاسخ به سوال شماره ۵-۴ پژوهش مبنی بر ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه، پس از تدوین و اجرای میدانی ابزار پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نیز نتایج تحلیل‌های آماری استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای) به تفکیک دیدگاه چهار گروه ۱) مدیران مافوق، ۲) مدیران (خود ارزیابی)، ۳) همکاران و ۴) زیردستان و همچنین در مجموع دیدگاه چهار گروه مذکور، طی جداول شماره ۴ـ۳۱ تا ۴ـ۳۵ ارائه گردیده است.
۴-۶-۱) از دیدگاه مدیران مافوق عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟
به منظور پاسخ به سوال شماره ۴-۶-۱ پژوهش مبنی بر ارزیابی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه مدیران مافوق، پس از تدوین و اجرای ابزارهای پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب ارائه شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و خطای انحراف استاندارد) و نیز نتایج تحلیل‌های آماری استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای[۱۱۱]) در جدول شماره۴ـ۳۱ ارائه گردیده است.
جدول شماره۴ـ۳۱ : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه از دیدگاه مدیران مافوق

ردیف مؤلفه تعداد میانگین انحراف استاندارد خطای انحراف استاندارد T df Sig
۱ با معلمان رابطه‌ی عاطفی برقرار می‌کند. ۸۷ ۷۹/۳ ۱۶/۱ ۱۲/۰ **۳۶/۶ ۸۶ ۰۰۰/۰
۲ محیطی را فراهم می‌آورد که دبیران بتوانند عقیده‌های خود را ابراز کنند.