بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های زود بازده مطالعه موردی …

بخش صنعت: فعالیت‌هایی که در بخش صنعت انجام می‌شود.
بخش کشاورزی: فعالیت‌هایی که در بخش کشاورزی انجام می‌شود.
بخش خدمات:‌ فعالیت‌هایی که در بخش خدمات انجام می‌شود.
بانک عامل: بانکی که بر اساس مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا در مواردی براساس توافق بین خود بانک‌ها، برای پرداخت تسهیلات تکلیفی (تسهیلاتی که براساس تبصره بودجه یا تصویب‌نامه دولت یا کارگروه‌های آن باید پرداخت شود) تعیین می‌شود.
دستگاه اجرایی: طرح‌هایی که مستعد شرایط دریافت تسهیلات هستند را به بانک عامل معرفی می‌کند.
تسهیلات پرداختی بانک‌ها: وامهای اعطایی بانک‌ها به اشخاص حقیقی وحقوقی.
اشتغال پیش‌بینی‌شده: میزان اشتغالی که قبل از اجرایی شدن طرح بر اساس نوع طرح توسط کارگروه اشتغال تعیین می‌شود.
اشتغال ایجاد‌شده: میزان اشتغالی که با راه‌اندازی یک بنگاه حاصل می‌شود.
تسهیلات پیش‌بینی‌شده: میزان تسهیلاتی که توسط کارگروه اشتغال برای پرداخت به طرح بر اساس نوع آن، برای راه‌اندازی بنگاه تعیین می‌شود.
تسهیلات پرداخت‌شده: میزان تسهیلاتی که به یک طرح اعطا می‌شود.
سهم تسهیلات: میزان تسهیلات پرداخت‌شده به تسهیلات پیش‌بینی‌شده.
سرانه تسهیلات پیش‌بینی‌شده به ازای هر فرصت شغلی: تسهیلات پیش‌بینی‌شده به تعداد فرصت شغلی پیش‌بینی‌شده.
سرانه تسهیلات به ازای هر فرصت شغلی: تسهیلات پرداخت‌شده به تعداد فرصت شغلی ایجاد‌‌شده.
درصد اشتغال ایجاد‌شده: اشتغال تحقق‌یافته برای یک طرح نسبت به اشتغال پیش‌بینی‌شده برای همان طرح بر حسب درصد.
درصد تسهیلات پرداختی: تسهیلات تحقق یافته برای یک طرح نسبت به تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای همان طرح بر حسب درصد.
درصد تسهیلات اعطایی به‌ طور کلی: تسهیلات پرداخت‌شده در یک بخش نسبت به‌ کل بخش‌ها بر حسب درصد.
انحراف از اشتغال ایجاد‌شده: اختلاف بین اشتغال ایجاد‌شده و اشتغال پیش‌بینی‌شده.
انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده: اختلاف بین تسهیلات پرداخت‌شده و تسهیلات پیش‌بینی‌شده.
یارانه تسهیلات[۲۹]: مبلغی است که بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۵ آیین‌نامه گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین در وجه بانک عامل به‌منظور کسر از تسهیلات دریافتی و یا مستقیماً به مجری طرح برای طرح‌های با بیش از ده نفر اشتغال به‌منظور تأمین بخشی از نقدینگی مورد نیاز، به‌عنوان آورده دولت پرداخت می‌شود[۳۰]. مبلغ یارانه براساس امتیازی خواهد بود که مجری طرح بدست می‌آورد. این مبلغ به‌طورمتوسط از ۳ تا ۱۰ درصد کل تسهیلات دریافت‌شده می‌باشد و تابعی از عواملی نظیر منطقه اجرای طرح، سهم آورده، بخش فعالیت، تعداد اشتغال ایجاد‌شده وغیره می‌باشد.
توجیه اقتصادی: منظور از توجیه اقتصادی در یک سرمایه‌گذاری بدین معنی است که اگر در طرحی سرمایه‌گذاری می‌شود باید بازدهی آن بالاتر از نرخ سود باشد.
۳-۴- ارائه مدل
داده‌های این پژوهش از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان که مربوط به طرح‌های زودبازده‌ای که تسهیلات به آن‌ها تعلق گرفته، می‌باشد. این مطالعه داده‌های طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ را مورد بررسی قرار می‌دهد.
برای تخمین مدل‌های این مطالعه از ویژگی‌های تأثیرگذار بر انحراف از اشتغال طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان کرمان استفاده شده است. ۷ مدل در این پژوهش برآورد می‌شود که این مدل‌‌ها شامل: مدل تخمینی برای طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده‌ای که به آن‌ها تسهیلات تعلق گرفته در تمامی مقاطع (سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹) به‌طور کلی و نیز به
تفکیک سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹در نظر گرفته شده است. مدل تخمینی دیگر مربوط به طرح‌های‌‌ کوچک و متوسط زودبازده‌ به بهره‌برداری رسیده به‌طور کلی طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ می‌باشد.
هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده در طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده استان کرمان طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ می‌باشد. با این هدف، مطالعه موجود به بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده می‌پردازد.
عوامل مؤثر بر این انحراف به صورت ویژگی‌های بیان شده در ذیل، عنوان می شوند:
ویژگی مکانی: شامل شهرستان‌‌های استان کرمان، بافت، بم، بردسیر، جیرفت، راور، رفسنجان، رودبار، زرند، سیرجان، شهربابک، عنبرآباد، قلعه‌گنج، کرمان، کهنوج، کوهبنان و منوجان می‌شود.
ویژگی فردی: شامل نوع مجری بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده که از نوع حقیقی و یا حقوقی است، می‌باشد. مجریان حقیقی شامل زنان و مردان و مجریان حقوقی شامل شرکت‌ها و تعاونی‌ها می‌شوند.
ویژگی مخارج: در بردارنده میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی شده و سهم تسهیلات پرداختی به طرح‌های زودبازده می‌باشد.
ویژگی فعالیت: دربرگیرنده فعالیت‌های بخش صنعتی، خدماتی و کشاورزی می‌باشد.
ویژگی بنگاه: شامل نوح طرحی است که بنگاه مورد استفاده قرار می‌دهد که دربرگیرنده طرح‌های جدید، طرح‌های توسعه‌ای، طرح‌های نیمه‌تمام، طرح‌های سرمایه درگردش و طرح‌های خوداشتغالی می‌باشد.
نوع بانک عامل و نوع دستگاه اجرایی جزء سایر ویژگی‌ها دسته‌بندی می‌شوند.
ویژگی‌های بیان شده به شکل مدل زیر ارائه می‌شود.
Y= F (C, E, A, P, B, M, X, S) مدل شماره ۳-۱
C = ویژگی مکانی
E = ویژگی فردی
A = ویژگی فعالیت
P = ویژگی بنگاه
B = نوع بانک عامل
M = نوع دستگاه اجرایی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است