سامانه پژوهشی – بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های …

Dc11 = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان عنبرآباد باشند و صفر در غیر این صورت
Dc12 = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان قلعه‌گنج باشند و صفر در غیر این صورت
Dc13 = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان کرمان باشند و صفر در غیر این صورت
Dc14 = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان کهنوج باشند و صفر در غیر این صورت
Dc15 = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان کوهبنان باشند و صفر در غیر این صورت
Dc16 = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان منوجان باشند و صفر در غیر این صورت
De2 = چنانچه مجری طرح‌ها زن باشد (مجری حقیقی) و صفر در غیر این صورت
De3 = چنانچه مجری طرح‌ها مرد باشد (مجری حقیقی) و صفر در غیر این صورت
De4 = چنانچه مجری طرح‌ها تعاونی‌ها باشد (مجری حقوقی) و صفر در غیر این صورت
Dm2 = چنانچه دستگاه اجرایی طرح‌ها سازمان بازرگانی باشد و صفر در غیر این صورت
Dm3 = چنانچه دستگاه اجرایی طرح‌ها سازمان صنعت، معدن و تجارت باشد و صفر در غیر این صورت
Dm4 = چنانچه دستگاه اجرایی طرح‌ها سازمان جهاد کشاورزی باشد و صفر در غیر این صورت
Dp2 = چنانچه طرح‌ها از نوع جدید باشند و صفر در غیر این صورت
Dp3 = چنانچه طرح‌ها از نوع توسعه‌ای باشند و صفر در غیر این صورت
Dp4 = چنانچه طرح‌ها از نوع نیمه‌تمام باشند و صفر در غیر این صورت
Dp5 = چنانچه طرح‌ها از نوع سرمایه‌درگردش باشند و صفر در غیر این صورت
با استفاده از رگرسیون شماره ۳-۳ می‌توان چندین رگرسیون انفرادی مربوطه را به‌دست آورد که در ذیل دو نمونه آن آورده شده است. اولی بیانگر انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده برای نوع فعالیت از نوع خدماتی، نوع طرح خوداشتغالی که نوع مجری آن شرکت‌ها می‌باشند و اداره تعاون، کار و امور اجتماعی نقش نظارتی بر روی این طرح‌ها را داشته و به این طرح‌ها در شهرستان زرند تسهیلات پرداخت شده و بانک سپه ارائه دهنده این تسهیلات بوده است، می‌باشد که در این مدل تمام متغیرهای موهومی مقدار یک (۱D = ) را اختیار می‌کنند. در ذیل مدل بیان‌شده ارائه شده است.
مدل شماره ۳-۴
 
رگرسیون دوم نیز بیانگر عواملی غیر از مدل رگرسیون قبلی می‌باشد. (یعنی زمانی‌که تمام متغیرهای موهومی، مساوی صفر (۰D = ) هستند) که عبارت است از:
مدل شماره ۳-۵
فصل چهارم
تخمین مدل و تحلیل نتایج
۴-۱- مقدمه
این بخش از پژوهش بعد از بیان آمار توصیفی درمورد نحوه اجرای‌ بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵، به ارائه مدل توضیح داده شده در فصل سوم همین مطالعه به‌طور کلی و تفکیک شده پرداخته و در نهایت به بیان نتایج می‌پردازد.
۴-۲- آمار توصیفی
بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، به ‌تعداد ۹۹۹۲ طرح کوچک زودبازده از ۳۷۹۸۱ طرحی که به این اداره طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ معرفی شده‌اند، تسهیلات تعلق گرفته که ۲۶ درصد طرح‌ها را شامل می‌شوند. این طرح‌ها عملاً از مبلغ ۲۲۱۹/۵۵۳۷۱۳۳ میلیون ریال تسهیلات استفاده نموده‌اند. از کل تسهیلات پیش‌بینی شده برای ۹۹۹۲ طرح دریافت‌کننده تسهیلات، ۷۸ درصد از تسهیلات، پرداخت شده و ۸۰ درصد اشتغال پیش‌بینی شده برای سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹، ایجاد شده است. همچنین به میزان ۵۷۴۵ طرح از ۹۹۹۲ طرح دریافت‌کننده تسهیلات، یعنی ۵۷ درصد، به بهره‌برداری رسیده‌اند. این طرح‌ها از مبلغ ۰۲۵/۳۲۷۴۲۷۵ میلیون ریال تسهیلات استفاده نموده‌اند. لازم به‌ذکر است که در طرح‌های به بهره‌برداری رسیده، ۷۹ درصد از تسهیلات پیش‌بینی شده، پرداخت شده و ۷۸ درصد اشتغال پیش‌بینی شده طی دوره مذکور ایجاد شده است. بنابراین بر اساس اطلاعات موجود، کل طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ دارای ۲۰ درصد انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده و ۲۲ درصد انحراف از تسهیلات پیش‌بینی شده بوده و در طرح‌های به بهره‌برداری رسیده نیز میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده، ۲۲ درصد و میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی شده، ۲۱ درصد می‌باشد.
حال بعد از ارائه کلیاتی در مورد عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ به بیان آمارهای به‌دست آمده از این بنگاه‌ها به‌طور تفکیک شده بر اساس ویژگی‌ها و سال‌های مختلف پرداخته می‌شود.
۴-۲-۱- آمار توصیفی طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹
نگاره شماره ۴-۱ به بررسی طرح‌های زودبازده‌ای که طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ در استان کرمان تسهیلات دریافت کرده‌اند، می‌پردازد. هر ویژگی در این نگاره به‌طور تفکیک‌شده توضیح داده می‌شوند.
نگاره شماره ۴-۱: طرح‌های زودبازده دریافت کننده تسهیلات طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵

ویژگی طرح اجرایی اشتغال پیش‌بینی شده درصد اشتغال پیش‌بینی‌شده اشتغال ایجاد شده درصد اشتغال ایجاد شده
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است