دسترسی به منابع مقالات : بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های زود …

چکیده
در قانون برنامه چهارم توسعه، دولت برای حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال،آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های اقتصادی کوچک زودبازده و کارآفرین را تصویب کرد. طرح مذکور از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز نموده و اکنون نزدیک به ۶ سال است که از فعالیت این طرح می‌گذرد. بنابراین برای بررسی چگونگی عملکرد اجرای طرح مذکور، این پژوهش کوشیده است که به بررسی عوامل مؤثر بر تمایز بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش‌بینی‌شده در استان کرمان بپردازد. داده‌های این مطالعه را اطلاعات کلیه بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده استان کرمان تشکیل می‌دهد. داده‌های مذکور به‌صورت سالیانه از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی استان کرمان طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ به‌دست آمده است. برای انجام برآورد مدل‌ها و آزمون فرضیات نیز از روش آنالیز کوواریانس (ACOVA) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ویژگی مکانی، ویژگی فردی، ویژگی بنگاه، ویژگی مخارج، ویژگی فعالیت، دستگاه اجرایی و بانک عامل بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده تأثیر معناداری داشته‌اند. بر این اساس بنگاه‌های نیمه‌تمام و بنگاه‌هایی که به سرمایه در گردش برای ایجاد و تثبیت اشتغال نیاز داشته‌اند، نسبت به سایر بنگاه‌ها موفق‌تر عمل نموده‌اند. همچنین طرح‌هایی که بانک عامل اعطا‌کننده تسهیلات به آن‌ها بانک صنعت و معدن بوده، نسبت به سایر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، تخصصی‌تر عمل نموده است. نتایج حاکی از آن است که اجرای طرح‌ها توسط زنان و شرکت‌های حقوقی در شهرستان‌های کرمان و کهنوج در بخش‌های خدمات و صنعت و نظارت این طرح‌ها توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و امور اجتماعی به‌عنوان دستگاه اجرایی، نسبت به سایر طرح‌ها در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده موفق‌تر بوده‌اند.
واژگان کلیدی: بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده، استان کرمان، اشتغال پیش‌بینی‌شده، اشتغال ایجادشده، مدل ACOVA.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول- کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- سؤال‌های اساسی تحقیق ۳
۱-۳- ضرورت انجام تحقیق ۴
۱-۴- اهداف اساسی تحقیق ۴
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق ۵
۱-۶- نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق ۶
۱-۷- استفاده‌کنندگان از نتیجه تحقیق ۶
۱-۸- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق ۶
۱-۹- روش تحقیق ۷
۱-۱۰- روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۷
۱-۱۱- جامعه و نمونه آماری ۸
۱-۱۲- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۸
۱-۱۳- پالایش داده‌ها ۹
۱-۱۴- خلاصه و جمع‌بندی ۱۰
فصل دوم- ادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه ۱۲
۲-۲- مروری بر مطالعات خارجی ۱۲
۲-۳- مروری بر مطالعات داخلی ۱۷
فصل سوم- مبانی نظری و تصریح مدل
۳-۱- مقدمه ۲۱
۳-۲- تعاریف و ویژگی‌ها ۲۱
۳-۲-۱- تعریف بنگاه‌های کوچک و متوسط ۲۲
۳-۲-۲- ویژگی‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط ۲۵
۳-۲-۳- دلایل اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط ۲۵
۳-۲-۴- پاره‌ای از مشکلات اساسی بنگاه‌های کوچک زودبازده ۲۶
۳-۲-۵- مهم‌ترین چالش‌های پرداخت تسهیلات مالی بنگاه‌های زودبازده در ایران ۲۶
۳-۲-۶- اثرات منفی طرح بنگاه‌های کوچک زودبازده بر اقتصاد کشور ۲۸
۳-۳- شرح اصطلاح‌های به‌کار برده شده در تحقیق ۳۰
۳-۴- ارائه مدل ۳۲
فصل چهارم- تخمین مدل و تحلیل نتایج
۴-۱- مقدمه ۳۹
۴-۲- آمار توصیفی ۳۹
۴-۲-۱- آمار توصیفی طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ ۳۹
۴-۲-۲- آمار توصیفی طرح‌های به بهره‌برداری رسیده طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ ۴۵

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است