سایت مقالات فارسی – بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های …

۴-۲-۳- آمار توصیفی طرح‌ها به تفکیک سال‌های مختلف ۵۱
۴-۳- ارائه مدل ۵۵
۴-۳-۱- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال ۱۳۸۵ ۵۷
۴-۳-۲- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال ۱۳۸۶ ۶۱
۴-۳-۳- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال ۱۳۸۷ ۶۶
۴-۳-۴- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال ۱۳۸۸ ۷۰
۴-۳-۵- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال ۱۳۸۹ ۷۴
۴-۳-۶- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ ۷۷
۴-۳-۷- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های به بهره‌برداری رسیده طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ ۸۲
۴-۴- مشکل‌های طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده ۸۶
فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۸۹
۵-۲- نتیجه‌گیری ۸۹
۵-۲-۱- نتایج آمار توصیفی ۸۹
۵-۲-۲- فرضیه‌های تحقیق ۸۹
۵-۳- راهکارهای پیشنهادی ۹۰
۵-۴- پیشنهادهایی برای مطالعه‌های آتی ۹۱
فهرست نگاره‌ها
عنوان صفحه
نگاره شماره ‏۴‑۱: طرح‌های زودبازده دریافت کننده تسهیلات طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ ۴۰
نگاره شماره ‏۴‑۲: طرح‌های زودبازده به بهره‌برداری رسیده طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ ۴۶
نگاره شماره ‏۴‑۳: برآورد طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال ۱۳۸۵ ۵۷
نگاره شماره ‏۴‑۴: برآورد طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال ۱۳۸۶ ۶۱
نگاره شماره ‏۴‑۵: برآورد طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال ۱۳۸۷ ۶۶
نگاره شماره ‏۴‑۶: برآورد طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال ۱۳۸۸ ۷۱
نگاره شماره ‏۴‑۷: برآورد طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال ۱۳۸۹ ۷۴
نگاره شماره ‏۴‑۸: برآورد طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ ۷۸
نگاره شماره ‏۴‑۹: برآورد طرح‌های به بهره‌برداری رسیده طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ ۸۲
نگاره شماره ‏۵‑۱: نتایج فرضیات تحقیق ۹۰
نگاره پیوست شماره ‏۱: طرح‌های زودبازده دریافت کننده تسهیلات در سال ۱۳۸۵ ۹۸
نگاره پیوست شماره ‏۲: طرح‌های زودبازده دریافت کننده تسهیلات در سال ۱۳۸۶ ۱۰۰
نگاره پیوست شماره ‏۳: طرح‌های زودبازده دریافت کننده تسهیلات در سال ۱۳۸۷ ۱۰۲
نگاره پیوست شماره ‏۴: طرح‌های زودبازده دریافت کننده تسهیلات در سال ۱۳۸۸ ۱۰۴
نگاره پیوست شماره ‏۵: طرح‌های زودبازده دریافت کننده تسهیلات در سال ۱۳۸۹ ۱۰۶
نگاره پیوست شماره ‏۶: نمودارهای مربوط به بخش‌های فعالیت طرح‌های زودبازده طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ به‌طور کلی ۱۰۸
نگاره پیوست شماره ‏۷: نمودارهای مربوط به نوع طرح‌های زودبازده طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ به‌طور کلی ۱۰۸
نگاره پیوست شماره ‏۸: نمودارهای مربوط به تفکیک شهرستان‌های استان کرمان برای طرح‌های زودبازده طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ به‌طور کلی ۱۰۹
نگاره پیوست شماره ‏۹: نمودارهای مربوط به نوع دستگاه اجرایی طرح‌های زودبازده طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ به‌طور کلی ۱۱۰
نگاره پیوست شماره ‏۱۰: نمودارهای مربوط به نوع بانک‌های عامل پرداخت کننده تسهیلات به طرح‌های زودبازده طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ به‌طور کلی ۱۱۱
نگاره پیوست شماره ‏۱۱: نمودارهای مربوط به نوع مجریان طرح‌های زودبازده طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ به‌طور کلی ۱۱۲

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است