تحقیق دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتریان بر اساس …

الف
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد فیروزکوه
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی(MA)
گرایش: مالی
موضوع
بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتریان بر اساس مدل آکر
مطالعه موردی: موسسه مالی و اعتباری مهر
استاد راهنما:
سرکار خانم ماهرخ مختاران
استاد مشاور:
سرکار خانم نیلوفر ایمان خان
نگارش:
حسین نیکبخت
سال تحصیلی ۱۳۹۲
ب
پ
بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
 
تاریخ : ………………
شماره : ………………
پیوست : ………………
تعهدنامه اصالت پایان نامه
اینجانب حسین نیکبخت دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی که در تاریخ ۸/۲/۱۳۹۲ از پایان نامه خود تحت عنوان “. بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتریان بر اساس مدل آکر” با کسب نمره ………………. و درجه ……………….. دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم
این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و … ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی: حسین نیکبخت
تاریخ و امضاء :
فیروزکوه:خیابان ۴۵ متری، ابتدای شهرک ولی عصر(عج)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، صندوق پستی ۱۴۸، تلفن: ۶۲۲۳۸۶۸ و ۶۲۲۲۸۶۸ و ۳-۴۰۹۱ ۶۲۲ (۰۲۱۱)، فاکس: ۶۲۲۵۹۹۴ (۰۲۲۱)
ت
ت
ث

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است