سامانه پژوهشی – بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه …

تقدیم و تشکر
تقدیم به پدر و مادر مهربانم
و نیز شایسته است بدینوسیله از اساتید بزرگوارم، سرکار خانم دکتر ماهرخ مختاران و سرکار خانم دکتر نیلوفر ایمان خان که با زحمات فراوان و شکیبایی بی نظیر، مرا در انجام این پایان نامه کمک و یاری نموده اند،تشکر و قدردانی نمایم.

ج
فهرست مطالب
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه
فصل اول
کلیات تحقیق
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۱٫ بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۲٫ اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۳٫ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷
۱ -۳-۱٫ اهداف اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷
۱ -۳-۲٫ اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۳-۳٫ اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۴٫ فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۵٫ چارچوب مفهومی مدل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۶٫ روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۷٫ قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹
۱ -۷-۱٫ قلمرو مکانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹
۱ -۷-۲٫ قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۷-۳٫ قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۸٫ متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۹٫ تعریف واژگان عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۹-۱٫ ارزش ویژه نام و نشان تجاری……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۹-۲٫ آگاهی از نام و نشان تجاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۹-۳٫ کیفیت ادراک شده از نام و نشان تجاری………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۹-۴٫وفاداری به نام و نشان تجاری……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۹-۵٫ تداعی از نام و نشان تجاری………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
فصل دوم
ادبیات تحقیق
بخش اول: مبانی نظری تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۱٫ تعریف نام و نشان تجاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۲-۲٫ معانی نام و نشان تجاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶