بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتریان بر …

۲-۳٫ عناصر برند از دیدگاه کلر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۳-۱٫ نام برند……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹
۲-۳-۲٫ نام دامنه برند………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲
۲-۳-۳٫ لوگو و سمبل برند……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳
۲-۳-۴٫ کاراکتر برند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳
۲-۳-۵٫ شعار برند……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳
چ
۲-۳-۶٫ آهنگ برند………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۳-۷٫ بسته بندی برند……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۴٫ معیارهای انتخاب عناصر برند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۵٫ محصولات و برندها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۶٫ هویت برند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۷٫ تصویر برند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۸٫ شخصیت برند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۸
۲-۹٫ انواع برندها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۹-۱٫ برندهای تولیدکننده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۹-۲٫ برندهای اختصاصی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۹-۳٫ برندهای مختلط………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۰
۲-۹-۴٫ برندهای ژنریک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۱۰٫ اهمیت نام تجاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۰
۲-۱۱٫ طراحی نام و نشان تجاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱
۲-۱۲٫ ارزش ویژه نام و نشان تجاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۱۳٫ فرآیند مدیریت استراتژیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۱۴٫ رویکردهای متفاوت در مورد ارزشگذاری ویژه نام ونشان تجاری…………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۱۴-۱٫ بعد مشتری گرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۱۴-۲ .بعد مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۱۴-۳ .بعد مرکب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۱۵٫ رویکردهای مالی ارزش ویژه نام ونشان تجاری…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۲-۱۵-۱٫ سایمون و سولیوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۱۵-۲٫ موتمنی و شاهرخی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۱۵-۳٫ دویل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸
۲-۱۵-۴٫ روش برند فایناس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۱۵-۴-۱٫ ارزشیابی تاریخی………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
۲-۱۵-۴-۲٫ ارزشیابی صرف قیمت…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۱۵-۴-۳٫ ارزشیابی بر مبنای پرداخت حق امتیاز……………………………………………………………………………………………………….۴۰
۲-۱۵-۴-۴٫ ارزشیابی بر مبنای بازار………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
۲-۱۵-۴-۵٫ ارزشیابی بر مبنای سود آتی…………………………………………………………………………………………………………….
……..۴۰
۲-۱۶٫ رویکردهای مشتری گرا ارزش ویژه نام ونشان تجاری………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
۲-۱۶-۱٫مدل لاسر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱