بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتریان …

۲-۱۶-۲٫ مدل نظری ریوس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۲-۱۶-۳٫ روش ارزشگذاری BAV………………………………………………………………………………………………………………………………………….41
۲-۱۶-۴٫ مدل Brandz…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
۲-۱۶-۵٫ مدل ایکویترند………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۲-۱۶-۶٫ مدل YDL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48
۲-۱۶-۷٫ مدل رزونانس (طنین) برند………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
۲-۱۶-۸٫ مدل ارزش ویژه نام و نشان تجاری کاپفرر…………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
۲-۱۶-۹٫ مدل دانش نام و نشان تجاری کلر………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱
۲-۱۶-۱۰٫ روش اینتربرند………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
ح
۲-۱۶-۱۱٫ مدل ارزش ویژه برند آکر…………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۹
۲-۱۶-۱۱-۱٫ آگاهی از نام و سمبل نام تجاری……………………………………………………………………………………………………………۵۹
۲-۱۶-۱۱-۲٫ کیفیت ادراک شده…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
۲-۱۶-۱۱-۳٫مجموعه ای از تداعی ها……………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۲-۱۶-۱۱-۴٫ پایگاه مشتری (اندازه و وفاداری) ………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۲-۱۶-۱۱-۵٫دیگر دارایی های اختصاصی نام تجاری…………………………………………………………………………………………………..۶۰
۲-۱۷٫ تحلیل نظری مدل آکر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲
۲-۱۷-۱٫ آگاهی از نام تجاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
۲-۱۷-۱-۱٫ هرم آگاهی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲
۲-۱۷-۱-۲٫ آگاهی از نام و نشان تجاری چگونه به نام تجاری کمک می کند. ………………………………………………………………..۶۳
۲-۱۷-۲٫ کیفیت درک شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴
۲-۱۷-۲-۱٫ خلق ارزش بوسیله کیفیت ادراک شده……………………………………………………………………………………………………..۶۴
۲-۱۷-۲-۲ ابعاد کیفیت ادراک شده………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶
۲-۱۷-۳٫ وفاداری به نام و نشان تجاری……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷
۲-۱۷-۳-۱٫ فرایند وفاداری به نام و نشان تجاری…………………………………………………………………………………………………………۶۷
۲-۱۷-۳-۲٫مزایای وفاداری به نام و نشان تجاری…………………………………………………………………………………………………………۶۸
۲-۱۷-۳-۳٫ رویکرد رفتاری نسبت به وفاداری به نام و نشان تجاری…………………………………………………………………………….۶۹
۲-۱۷-۳-۳-۱٫ سنجه های نگرش وفاداری به نام و نشان تجاری……………………………………………………………..۷۰
۲-۱۷-۳-۳-۲٫ وفاداری به خرید چیزی و حساسیت نام و نشان تجاری…………………………………………………..۷۲
۲-۱۷-۳-۳-۳٫ هرم وفاداری…………………………………………………………………………………………….۷۳
۲-۱۷-۳-۳-۴٫ ارزش استراتژیک یک پایگاه مشتری………………………………………………………………………۷۳
۲-۱۷-۳-۳-۵٫ حفظ و تقویت وفاداری……………………………………………………………………………………..۷۴
۲-۱۷-۳-۳-۶٫ استراتژی وفاداری به نام و نشان تجاری……………………………………………………………………۷۴
۲-۱۷-۴٫ تداعی، تصویر و جایگاه نام و نشان تجاری………………………………………………………………………………………………..۷۵
۲-۱۷-۴-۱٫ نقش تداعی گرها و جایگاه ها…………………………………………………………………………………………………۷۶
۲-۱۷-۴-۲٫ انواع تداعی ها……………………………………………………………………………………………………۷۷
بخش دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱۸٫ پیشینه تحقیق منابع داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹
۲-۱۸-۱٫ پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند در ایران………………………………………………………………………………………………..۸۱