دسترسی متن کامل – بررسی عوامل موثر بر خرید محصولات سبز در بین جوانان (مطالعه موردی …

۲-۳-۱)مدل سوابق رفتار خرید سبز، یک بررسی اقتصادی از نگرانی زیست محیطی و اثربخشی درکشدهی مصرف کننده:
این مدل در تحقیق کیم و چوی در سال ۲۰۰۵ ارائه شد. هدف از این تحقیق، بررسی سیستماتیک اثر اقتصادی، نگرانی زیستمحیطی، اثربخشی درک شدهی مصرفکننده در رفتار خرید سبز و توضیح روابط متقابل میان سازههاست. این مدل، ارتباط ساختاری بین متغیرها را نشان میدهد. دراین مدل، توصیف جهتگیری ارزش اقتصادی و تعریف عملیاتی سطوح اختصاصی آن و اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر روی رفتار خرید سبز را بخوبی نشان میدهد. همچنین بطور همزمان، نگرانیهای محیطی که ممکن است بر رفتار خرید سبز اثر داشته باشد را پدیدار میسازد.
H1
H2
H3
H5 H4
(شکل۲-۱) مدل سوابق رفتار خرید سبز، یک بررسی اقتصادی از نگرانی زیست محیطی و اثربخشی درکشدهی مصرف کننده (کیم و چوی، ۲۰۰۵، ص ۵۹۴)
H1 : افراد دارای شرایط اقتصادی بهتر، نگرانی بیشتری نسبت به افراد دارای شرایط اقتصادی کمتر دارند.
H2: افراد دارای شرایط اقتصادی بهتر، خوداثربخشی بیشتری در حل مسائل زیستمحیطی نسبت به افرادی که دارای شرایط اقتصادی کمتر هستند، دارند.
H3: افرادیکه دارای شرایط اقتصاد بهتر نسبت به افراد دارای شرایط اقتصادی ضعیف ترهستندعلاقمندی بیشتری به مصرف محصولات دوستدار طبیعت دارند.
H4: افرادیکه افرادیکه نگرانی بیشتری نسبت به محیط زیست خود دارند در مقایسه با افرادیکه نگرانی کمتری به موضوع محیط زیست دارند، مشارکت بیشتری در رفتارهای زیست محیطی بعمل میآورند.
H5 : افرادیکه دارای اثربخشی درک شدهی بیشتری در مقایسه با افرادیکه دارای اثربخشی درک شدهی کمتری هستند، مشارکت بیشتری در مصرف محصولات سبز دارند.
۲-۳-۲)مدل بررسی تاثیر عوامل منتخب بر قصد خرید محصولات سبز:
در این مدل که طی مقالهای توسط نخعی و خیری در سال۱۳۹۱ ارائه گردید، عوامل تأثیرگذار بر قصد خرید مورد مطالعه قرار گرفته که این عوامل عبارتند از: برندهای شرکتهای حامی محیط زیست، هنجارهای ذهنی، اثربخشی ادراک شدهی مصرف کننده، نگرش مبتنی بر ارتباطات بازاریابی، دانش زیست محیطی، تجربیات پیشین مصرفکنندگان، وجود فعالیتهای ارتباطات بازاریابی.
 
(شکل۲-۲ ) مدل بررسی تاثیر عوامل منتخب بر قصد خرید محصولات سبز (نخعی و خیری، ۱۳۹۱، ص۱۱۴)
در این مدل متغیرها اینگونه تعریف شدهاند:
قصد خرید: نیت و ارادهی فردی برای انجام رفتار هدف.
نگرش مبتنی بر ارتباطات بازاریابی: نحوهی شکلدهی الگوهای خرید و مصرف و تأثیرگذاری انتخاب محصول سبز از طریق مصرفکنندگان.
دانش زیستمحیطی: دانش عمومی در مورد حقایق، مفاهیم، و روابط اکوسیستمها.
اثربخشی ادراک شده: اعتقاد به توانایی تأثیرگذاری مثبت در حل مشکلات زیستمحیطی.
برندهای شرکتهای حامی محیط زیست: به برندها به عنوانوان ارزش و اصولی نگریسته میشود که در شکلگیری نگرش و عملکرد افراد نقش دارند.
تجربیات پیشین مصرفکنندگان: تجربهی شخصی مشتری در مورد محصول.
هنجارهای ذهنی: بازتابی از فشار اجتماعی است که توسط شخص درک شدهاست و یک رفتار مشخص را شکل میدهد.
ارتباطات بازاریابی: استراتژیها، متدها و فرآیندهایی که از طریق آنها اطلاعات معنادار دربارهی فعالیتهای سازمان میان مردم رد و بدل میشود.
۲-۳-۳) مدل عوامل روانی و اجتماعی در رفتار مصرف کنندهی سبز
این مدل برگرفته از مدل ارائه شده از تحقیق محمدیان و ختایی در سال ۱۳۹۰ است. در این مدل روابط عوامل روانی شامل نگرشها و باورهای زیست محیطی، هنجارهای فردی و اثربخشی ادراک شده توسط فرد و هنجارهای اجتماعی (بازدارنده)، با رفتار خرید، رفتارهای محافظتی نسبت به محیط زیست و پشتیبانی از اقدامات زیست محیطی بررسی شده است. متغیر درگیری ذهنی بهعنوان متغیر تعدیلگر ارتباط میان نگرشهای زیست محیطی و رفتار خرید سبز، رفتارهای محافظتی نسبت به محیط زیست و پشتیبانی از اقدامات زیست محیطی در مدل مفهومی قرار گرفت.
هنجارهای اجتماعی
اثربخشی ادراک شده
هنجارهای شخصی (فردی)
نگرش زیست محیطی
رفتار خرید سبز
رفتارهای حفاظتی
پشتیبانی از اقدامات زیست محیطی
(شکل۲-۳) مدل عوامل روانی و اجتماعی در رفتار مصرف کنندهی سبز (محمدیان و ختایی،۱۳۹۰، ص۱۵۰)
متغیرهای این مدل بصورت زیر بیان شدهاند:
رفتار خرید سبز: تلاش برای صرفهجویی در مصرف انرژی و امتناع کردن از محصولاتی که به محیط زیست آسیب میرسانند.
رفتارهای حفاظتی: تلاشهایی که برای حفاظت از طبیعت، بعد از خرید محصول، استفاده یا مصرف محصول صورت میگیرد.
پشتیبانی از اقدامات زیستمحیطی: تعهدی که مردم مایل هستند در راه محیط زیست انجام دهند.
هنجارهای اجتماعی: به این معنی که دیگران فکر میکنند من باید کاری را به شکل مشخص انجام دهم.
اثربخشی ادراکشدهی مصرفکننده: اطمینان مصرف کنندگان از توانایی ایشان در بهبود محیطزیست.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir