بررسی عوامل موثر بر خرید محصولات سبز در بین جوانان (مطالعه موردی جوانان …

تا کنون تحقیقات و مطالعات متعددی پیرامون رفتار خرید سبز در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است. از میان مطالعاتی که در داخل کشور صورت گرفتهاست، میتوان به تحقیقات زیر اشاره کرد:
تأثیر آمیختهی بازاریابی سبز بر فرآیند تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان. این تحقیق توسط رحیم رمضانیان، رضا اسماعیلپور و سیده هدیه تندکار در سال ۱۳۸۹ در نشریهی مدیریت بازرگانی به چاپ رسیده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آمیختهی بازاریابی سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرفکنندگان خانگی لامپ کم مصرف انجام گرفتهاست. داده ها از نمونهای به حجم ۴۰۰ نفر از افراد تصمیمگیر خانوار برای کالای سبز و از طریق پرسشنامه گردآوری شدهاست. یافته ها به روش معادلات ساختاری به دست آمده و در پایان مشخص شد که بین هریک از عناصر آمیختهی بازاریابی سبز در فرآیند تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مشخص شد بین عناصر آمیختهی بازاریابی سبز رابطهی معناداری وجود دارد.
بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید محصولات سبز در جوانان (بررسی موردی شهر تهران)این مقاله توسط کریم حمدی، فرعاد غفاری و آرایه افسردگان در سال ۹۰ در مجلهی مدیریت بازاریابی به چاپ رسیدهاست. هدف این مقاله، بررسی عواملی که بر رفتار خرید محصولات سازگار با محیط زیست جوانان نقش دارد میباشد. اطلاعات از طریق پرسشنامه از یک نمونهی ۴۳۰ نفری از جوانان رجوع کننده به تعدادی از فروشگاههای تهران جمعآوری شد. نتایج که از طریق روش آماری رگرسیون چندگانه انجام شده، نشان داد که محصولات سبز از آگاهی قابل توجهی در میان مصرفکنندگان جوان تهرانی برخوردارند و از میان عوامل تأثیرات اجتماعی، نگرش زیست محیطی، نگرانی زیست محیطی، درک اهمیت مشکلات محیط زیست، درک افراد از مسئولیت اجتماعی، درک اثربخشی رفتار زیست محیطی و نگرانی افراد از برداشت شخصی که چهار عامل تاثیرات اجتماعی، نگرانی زیست محیطی، درک افراد از مسئولیت اجتماعی و نگرانی افراد از برداشت شخصی در خرید جوانان موثر است.
بررسی جایگاه بازاریابی سبز در رفتار خرید مصرف کنندگاناین تحقیق توسط محمد حقیقی و مریم خلیق در مجلهی مدیریت فرهنگ سازمانی در سال ۱۳۹۰ به چاپ رسیدهاست. هدف تحقیق، آگاهی از سطح حساسیت مصرفکنندگان به مسایل زیست محیطی، میزان مشارکت در برنامههای اجتماعی مرتبط با بازاریابی سبز و سطح توجه و رعایت مسایل زیست محیطی در مصارف خود میباشد. جامعه مورد بررسی
دانشجویان دانشگاه تهران (پردیس قم) و حجم نمونه ۹۰ نفر تعیین گردید. اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری شد. یافتهها که از آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف بدست آمد، نشان میدهد که مصرفکنندگان به محیط زیست و مسائل ناشی از آن حساسیت داشته و به برنامهها و طرحهای اجتماعی مرتبط با بازاریابی سبز توجه نموده و در آنها مشارکت مینمایند. اما در رفتار خرید خود مسائل زیست محیطی را در نظر نمیگیرند.
رابطهی میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرفکنندهی سبزاین تحقیق توسط محمود محمدیان و امیر ختایی در مجلهی مدیریت بازرگانی در سال ۹۰ به چاپ رسیدهاست. هدف این تحقیق، بررسی رابطهی میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف کنندهی سبز در شهر تهران است. نمونهی آماری ۳۱۶ نفر و گردآوری دادهها از طریق پرسشنامه بودهاست. یافتهها با استفاده از روش آماری ضرایب همبستگی پیرسون، اسپیرمن، کندال تاو-بی بدست آمدهاست که رابطهی نگرشهای زیستمحیطی، هنجارهای فردی، اثربخشی ادراک شده توسط مصرف کنندهی سبز و هنجارهای اجتماعی با ابعاد رفتاری مصرف کنندهی سبز تأیید شد؛ ولی شواهدی مبنی بر رابطهی مستقیم قویتری میان نگرشهای زیست محیطی و ابعاد رفتاری مصرفکننده سبز با درگیری ذهنی بالا نسبت به مصرف کنندهی سبز با درگیری ذهنی پایین یافت نشده است.
بررسی رفتار مصرفکننده در رابطه با تصمیم خرید کالاهای سبزاین تحقیق توسط غلامحسین خورشیدی و علی حسینزاده در مجلهی چشم انداز مدیریت بازرگانی در سال ۱۳۹۱ به چاپ رسیدهاست. هدف از این مقاله، بررسی رفتار مصرفکنندگان ایرانی در برخورد با کالاهای سبز است. اطلاعات از طریق پرسشنامه و حجم نمونه، ۲۷۲ شهروند شاغل تهرانی بوده است. بررسی دادهها از تحلیل همبستگی و آنووا یک طرفه صورت گرفته و نتایج حاکی از آن است که بین عقاید زیستمحیطی با رفتار خرید سبز و رفتار عمومی زیستمحیطی، بین تجربهی قبلی مصرفکنندگان با کیفیت درک شدهی کالای سبز و همچنین بین کیفیت درکشدهی کالاهای سبز و رفتار خرید سبز همبستگی مثبت وجود دارد اما تبلیغات شفاهی با کیفیت درکشده همبستگی معنادار ندارد.
بررسی تأثیر آمیختهی بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرفکنندگان مطالعه موردی مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در شهرستان شیرازاین تحقیق، توسط حبیباله رعنایی و احمداله یاری بوزنجانی در فصلنامهی علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین در سال۱۳۹۱ به چاپ رسیدهاست و هدف آن بررسی نگرش مصرفکنندگان نسبت به آمیخته بازاریابی سبز و تاثیر آن بر تصمیم خرید سبز مصرفکنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه فارس بوده است. یافتهها که بر پایهی جمعآوری پرسشنامه از نمونهای مشتمل بر ۳۸۵ نفر از مصرفکنندگان محصولات لبنی شرکت مذکور بودهاست، حاکی از آنست که هریک از ابعاد تبلیغ، توزیع و قیمت آمیخته بازاریابی سبز بر خرید سبز مصرف کننده اثر مثبت و معناداری دارند، در حالیکه محصول سبز بر خرید سبز مصرفکنندگان دارای تأثیر منفی و غیر معناداری است.
بررسی تاثیر عوامل منتخب بر قصد خرید محصولات سبز. این تحقیق توسط آرزو نخعی و بهرام خیری در مجلهی مدیریت بازاریابی در سال ۱۳۹۱ به چاپ رسیدهاست. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر عوامل منتخب تاثیرگذار بر قصد خرید سبز مصرف کنندگان میباشد. دادههای مورد نیاز پژوهش از طریق توزیع پرسشنامهای ساختار یافته میان نمونهای ۴۰۰ نفری از شهروندان شهر قزوین جمعآوری گردیده و با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان میدهد که برندهای سبز، فعالیتهای ارتباطات بازاریابی، نگرش مبنی بر ارتباطات بازاریابی بیشتر، دانش زیست محیطی و اثربخشی ادراک شدهی مصرفکننده بر قصد خرید سبز او تأثیرگذار میباشد.
بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتار خرید سبز دانشجویان ایرانیاین تحقیق توسط جواد عباسی، غلامرضا عنایتی و محسن رهبری در فصلنامهی مدیریت در سال ۱۳۹۱ به چاپ رسیدهاست. هدف پژوهش، شناخت، تعیین و بررسی ویژگیهای مصرفکنندگان با رفتار خرید مطلوب زیستمحیطی و عوامل موثر بر رفتار خرید آنها میباشد. نمونه ۴۱۸ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد قزوین و اطلاعات از طریق پرسشنامه جمعآوری شدهاست همچنین روش آماری، رگرسیون چندگانه بوده است. یافتههای این پژوهش سازمانها و شرکتها را برای توسعه، ترویج و ارتقاء رفتارهای مطلوب زیستمحیطی مصرفکنندگان راهنمایی میکند.

ردیف عنوان تحقیق نویسنده/ نویسندگان سال انتشار
۱ تأثیر آمیختهی بازاریابی سبز بر فرآیند تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان رحیم رمضانیان. رضا اسماعیل پور. سیده هدیه تندکار ۱۳۸۹
۲ بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید محصولات سبز در جوانان (مطالعه موردی شهر تهران) کریم حمدی. فرهاد غفاری. آرایه افسردگان ۱۳۹۰
۳ رابطهی میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرفکننده سبز محمود محمدیان. امیر ختایی ۱۳۹۰
۴ بررسی جایگاه بازاریابی سبز در رفتار خرید مصرفکنندگان محمد حقیقی. مریم خلیق ۱۳۹۰
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است