مقاله دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر خرید محصولات سبز در بین جوانان (مطالعه موردی جوانان شهرستان رشت)- قسمت …

۵

بررسی رفتار مصرفکننده در رابطه با تصمیم خرید کالای سبز

غلامحسین خورشیدی. علی حسینزاده

۱۳۹۱

۶

بررسی تأثیرعوامل منتخب بر قصد خرید محصولات سبز

آرزو نخعی. بهرام خیری

۱۳۹۱

۷

بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتار خرید سبز دانشجویان ایرانی

جواد عباسی. غلامرضا عنایتی. محسن رهبری

۱۳۹۱

۸

بررسی تأثیر آمیختهی بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرفکنندگان مطالعهی موردی مصرفکنندگان محصولات لبنی پگاه در شهر شیراز

حبیب اله رعنایی. احمداله یاری بوزجانی

۱۳۹۱

جدول(۲-۳) پیشینهی تحقیقات داخل کشور
۲-۵-۲) مطالعات خارج از کشور
فرصتها برای بازاریابی سبز مصرفکنندگان جوان. این مقاله توسط کامان لی در مجله برنامهریزی و هوش بازاریابی[۷۰] در سال ۲۰۰۸ به چاپ رسیدهاست. هدف این تحقیق، شناسایی عوامل مهی است که بر رفتار خرید سبز مصرفکنندگان جوان تأثیر میگذارد. دادهها از طریق پرسشنامه از نمونهای مشتمل بر ۶۰۱۰ جوان گردآوری شده و یافتههایی که از روش رگرسیون چندگانه بدست آمده، حاکی از آنست که تأثیر اجتماعی، اولین عامل و نگرانیهای زیست محیطی دومین، وجههی شخصی، سومین عامل و مسئولیت زیست محیطی درک شده به عنوان چهارمین عامل از عوامل پیشبینی کنندهی رفتار خرید سبز جوانان هنگ کنگی است.
تفاوتهای جنسی در رفتار خرید سبز مصرفکنندگان نوجوان هنگ کنگی. این مقاله توسط کامان لی در مجلهی بازاریابی[۷۱] مصرفکننده در سال ۲۰۰۹ به چاپ رسیدهاست. هدف این مقاله بررسی چگونگی تفاوتهای جنسیتی در مورد نگرش زیست محیطی، نگرانی های زیست محیطی، مسائل محیطی موجود، مسئولیت زیست محیطی، تأثیر همسالان، خودشناسی در حفاظت از محیط زیست و رفتار خرید سبز در بین مصرفکنندگان نوجوان هنگ کنگ است. نمونهی آماری از ۴۸ دبیرستان در هنگ کنگ انتخاب شده و روش آماری، رگرسیون میباشد. یافتهها نشان میدهد که نوجوانان مونث بطور معناداری امتیاز بالاتری در نگرش زیست محیطی، نگرانی های زیست محیطی، مسائل زیست محیطی جدی موجود، درک مسئولیت زیست محیطی، تأثیر همسالان و رفتار خرید سبز نسبت به نوجوانان پسر در هنگکنگ کسب کردند. در مقابل امتیاز متوسط نوجوانان پسر در خودشناسی در حفاظت از محیط زیست به طور معناداری بالاتر از نوجوانان دختر بود.
بررسی عوامل موثر بر نگرش مشتریان به محصولات سبز. این تحقیق توسط یحیی سید دانش، شهرام هاشمنیا و مریم روحی در مجلهی تحقیقاتی و کاربردی علوم بنیادی بینالمللی[۷۲] در سال ۲۰۱۲ به چاپ رسیدهاست. هدف این مقاله، ارزیابی ارتباط بین چهار متغیر (هنجارهای ذهنی، کنترل درکشدهی رفتاری، تجربیات گذشته در خرید سبز و همچنین تمایل برای خرید محصولات سبز) است. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه و نمونهی آماری ۳۱۱ نفر از مصرفکنندگان خانگی محصولات الکتریکی دارای برچسب انرژی Aو Bمیباشد. یافتههای بدست آمده نشان میدهد که همهی متغیرها ارتباط مثبتی با نگرش مشتریان برای خرید محصولات سبز دارد.
بازاریابی سبز و تأثیر آن بر رفتار خرید سبز مصرفکننده. این مقاله توسط آیسل بوزتپ در سال ۲۰۱۲ در مجلهی اروپایی اقتصاد و سیاست[۷۳] به چاپ رسیدهاست و هدف آن، ارائهی اطلاعات دربارهی تأثیر بازاریابی سبز بر رفتارهای خرید مصرفکنندگان است و مشکلات زیستمحیطی است. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه و نمونهی آماری ۵۴ مصرفکنندهی استانبولی است. نتایج که از روش آماری رگرسیون بدست آمده، نشان میدهد که هشدارهای زیستمحیطی، اقسام محصول سبز، فعالیتهای ترفیع سبز و قیمت سبز بر رفتارهای خریدسبز مصرفکنندگان به طور مثبتی تأثیرگذار است و ویژگیهای جمعیتشناختی تأثیر متوسطی در مدل میگذارد.
تأثیرات نگرانی زیستمحیطی فردی در تمایل به پرداخت وسایل با خواص گیاهی پایدار. این مقاله در سال ۲۰۱۴ توسط هایک خاچاتریان، بن کمپل، چارلز هال، بریجیت بهه، چنگیانگ یو و جنیفر دنیس در مجلهی هورت ساینس[۷۴] به چاپ رسیدهاست. هدف این مقاله، بررسی انتخاب مصرفکننده و همچنین نگرانی های زیستمحیطی و جهتگیریها (خودخواهانه و بشردوستانه) و تمایل به پرداخت اضافی برای وسایلی با ویژگیهای زیست محیطی است. ابزار گردآوری دادهها اینترنتی و از طریق ارسال ایمیل بین ۲۵۱۱ مصرفکنندهی آمریکایی و کانادایی انجام شدهاست. یافتهها که از روش آماری ضریب همبستگی بدستآمده است، حاکی از آنست که افراد تمایل به مصرف بهینهی انرژی، استفاده از ظروف غیر پلاستیکی و قابل بازیافت و تمایل به استفاده از گیاهان بومی و تازه دارند.
اثر بازاریابی سبز در رفتار خرید سبز مصرفکننده. این تحقیق توسط نرگس دل افروز، محمد طالقانی و بهاره نوری در مجلهی ارتباط علم کیو[۷۵] در سال ۲۰۱۴ به چاپ رسیدهاست. هدف تحقیق، بررسی ابزارهای خرید سبز بوده است. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه و نمونهی آماری ۳۸۴ نفر میباشد. نتایج که از روش همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه بدست آمده، نشان میدهد که آگهیها و تبلیغات زیستمحیطی تأثیر برجستهای بر رفتار خرید مصرفکننده و برندهای اکولوژیکی کمترین اثر را دارند.

ردیف عنوان تحقیق نویسنده/ نویسندگان
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است