تحقیق دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر خرید محصولات سبز در بین جوانان (مطالعه موردی جوانان …

(جدول ۳-۱)
۳-۶) ابزارهای گردآوری دادهها:
برای اجرای هر نوع مطالعه تحقیقی، دادههایی جمعآوری میشود و با استفاده از آن فرضیهها مورد آزمایش قرار میگیرند. برای جمعآوری دادهها به ابزارهای گوناگونی نیاز است، نوع این ابزارها تابع عوامل گوناگونی از جمله ماهیت تحقیق و روش آن است. پژوهشگر باید با ابزارهایی دادههای لازم را از جامعه آماری جمعآوری نماید و با تحلیل، پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات، به آزمون فرضیهها بپردازد. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
۳-۶-۱) بررسی و مراجعه به اسناد و مدارک:
یکی از منابع، گزارشها و مدارک موجود دربارهی طرحهای تحقیقاتی و پایان نامههای دانشجویی است که در زمینههای مرتبط با تحقیق حاضر وجود دارند.
۳-۶-۲) متون و منابع علمی:
کتابهایی که در زمینههای پاسخگویی اجتماعی و برند به زبان فارسی و یا انگلیسی نوشته شده و در دسترس بودهاند. یکی دیگر از ابزارها و منابع مهم برای محقق مورد استفاده قرار گرفتهاند.
۳-۶-۳) پرسشنامه:
پرسشنامه شاید دقیق ترین ابزار جمع آوری دادهها تلقی شود زیرا پژوهشگر در طراحی پرسشنامه با دقت زیادی و بر اساس سؤالات تحقیق و در راستای پاسخگویی به سؤالات پژوهش، پرسشها را تنظیم میکند. البته پرسشنامه بایستی با دقت کافی و با احاطه کامل تنظیم شود، بطوریکه بتواند زبان مشترکی را بین محقق و پاسخ دهنده برقرار کند تا پاسخ دهنده بتواند جواب مورد نظر خود را با کمال اطمینان ارائه کند. پرسشنامهی این تحقیق برگرفته از پرسشنامهی ترجمه شده از مقالهی کامان لی در سال ۲۰۰۸ میباشد. در این تحقیق جهت اطمینان از دستیابی به تعداد نمونه محاسبه شده ، پس از توزیع ۴۰۰ پرسشنامه، ۳۸۴ پرسشنامه قابل استناد استخراج شد و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
۳-۶-۳-۱) پرسشنامه (ویژهی رفتار خرید سبز)
این پرسشنامه با هدف «بررسی عوامل موثر بر خرید محصولات سبز در بین جوانان شهر رشت»، مشتمل بر ۸ بعد و ۳۸ پرسش میباشد. با استفاده از اطلاعات بهدست آمده از این پرسشنامه، میزان پاسخگو بودن جوانان شهر رشت با اثربخشی مورد انتظار سنجیده میشود و فرضیههای تحقیق مورد ارزیابی قرار میگیرند.
این پرسشنامه شامل دو قسمت میباشد. قسمت اول مربوط به دو سؤال در رابطه با سن، جنسیت، میزان تحصیلات و اشتغال است . قسمت دوم، پرسشهایی در رابطه با تأثیرات اجتماعی، نگرش، نگرانیهای زیستمحیطی، اهمیت درکشده از مشکلات زیستمحیطی، مسئولیت اجتماعی، درک اثربخشی رفتار زیستمحیطی و میزان نگرانی افراد از تصویر شخصی و خرید سبز است.
جدول (۳-۲) دستهبندی سؤالات پرسشنامه

ابعاد شماره سؤالات
تأثیرات اجتماعی ۶-۱
نگرش ۱۳-۷
نگرانیهای زیستمحیطی ۱۷- ۱۴
اهمیت درکشده از مشکلات زیستمحیطی ۲۲-۱۸
مسئولیت اجتماعی ۲۸-۲۳
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.