علمی : بررسی عوامل موثر بر خرید محصولات سبز در بین جوانان (مطالعه موردی جوانان شهرستان رشت)- قسمت …

۵

مسئولیت اجتماعی

۸۵۵/۰

۶

اثربخشی درک شده

۷۸۰/۰

۷

نگرانی از تصویر شخصی در حمایت از محیط زیست

۸۹۲/۰

۸

خرید سبز

۹۳۹/۰

۳-۱۰)روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
۳-۱۰-۱) آمار توصیفی:
زمانی که انبوهی از اطلاعات کمی بهمنظور تحلیل و تفسیر گردآوری میشوند، باید آنها را بهصورت روشن و قابل فهم سازماندهی و خلاصه نمود. اولین قدم در سازماندهی داده‌ها، مرتب کردن آنها براساس یک ملاک منطقی است. مثلاً از بزرگ به کوچک مرتب نمودن داده‌ها در ادامهی پژوهشگر علاقمند است تا ویژگیهای یک دسته از داده‌ها را بهصورت دقیق بیان کند و برای اینکار از یک سری شاخص‌های عددی استفاده میشود که تحت عنوان کلی شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی نام دارند. آمار توصیفی ساز و کاری است که از طریق آن میتوان به اهداف فوق نائل گشت. در واقع از این نوع آمار برای بیان و تعیین ویژگیهای دادههای جمعآوری شده استفاده میشود(مومنی و فعال قیومی، ۱۳۸۹، ص ۴۲). در این پژوهش برای توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی و توصیف متغیرهای پژوهش از آمارهای توصیفی نظیر میانگین، انحراف معیار، فراوانی، و نمودارها استفاده شده است.
۳-۱۰-۲)آماراستنباطی
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است. داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارایه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد. سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد و در نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت.
کلیه این تجزیه و تحلیلها بو سیله نرم افزار SPSS و تحلیل رگرسیون انجام گرفته است.
۳-۱۱) جمع بندی پایان فصل :
یکی از مهمترین مراحل هر پژوهش متدولوژی انجام آن است، چنانچه یک پژوهش انجام یافته را به ساختمانی تشبیه کنیم که آماده سکونت است، آنگاه متدولوژی تحقیق، طرح و نقشه اولیهای است که ساختمان بر اساس آن بنا گردیده است.با توجه به عنوان تحقیق و رابطهی متغیرهای مستقل و وابسته که هستهی اولیهی بحث ما را در این تحقیق تشکیل میدهند، در این فصل اطلاعات لازم در خصوص روش اجرای تحقیق، روش جمعآوری آمار و اطلاعات، روش نمونهگیری و برآورد حجم نمونه، روایی و پایایی پرسشنامه و … که ما را در جهت رسیدن به اهداف تحقیق و اثبات یا رد فرضیه ها یاری میرساند توضیح داده شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
۴)مقدمه :
دادههای جمع آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می باشند که از آمار برای معنی دار کردن آنها بهمنظور تحقق اهداف پژوهشها و تحقیقات کمک گرفته می شود. تجزیه و تحلیل اطلاعات بعنوان بخشی از فرآیند روش تحقیق علمی یکی از پایههای اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار میرود که بوسیلهی آن کلیه فعالیتهای تحقیقی تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت میشوند. به عبارتی در این بخش، پژوهشگر برای پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه یا فرضیاتی که برای تحقیق در نظر گرفته است از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می کند. لذا ذکر این نکته ضروری است که تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسشهای پژوهش کافی نیست، تعبیر و تفسیر این دادهها نیز لازم است .ابتدا باید دادهها را تجزیه و تحلیل نمود و سپس نتایج این تجزیه و تحلیل را مورد تعبیر و تفسیر قرار داد .اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از پرسشنامهای که اعتبار آن، مورد آزمون قرارگرفته بود، جمع آوری شد. این اطلاعات در محیط نرم افزاری SPSS با اعمال آزمونهای آماری مناسب با توجه به فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید و در این فصل نتایج گردآوری شده و تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته دادهها بر مبنای استنباط آماری و به کمک فنون آماری مناسب، بمنظور تأیید یا رد فرضیهی تحقیق ارائه میشود. در این بخش به منظور توصیف ویژگیهای نمونه، ابتدا دادههای جمعآوری شده با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی میشود، سپس با استفاده از شاخصهای آمار استنباطی به تأًیید یا رد فرضیات میپردازیم.
۴-۱)توصیف متغیرهای تحقیق
ابتدا از آمار توصیفی برای توصیف هر متغیر استفاده شده است که برای این کار از نمودارهای ستونی و جداول فراوانی بهره برده شده است. جزئیات مربوطه در صفحات بعد بیان گردیده است.
۴-۱-۱) جنسیت
با توجه به جدول فراوانی ۴-۱ مشاهده میگردد که ۶/۵۳ درصد از پاسخ دهندگان زن و ۴/۴۶ درصد مرد می باشند.
جنسیت
۲۰۶

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.