بررسی عوامل موثر بر خرید محصولات سبز در بین جوانان (مطالعه موردی جوانان …

جدول ۴-۱۵- جدول رگرسیون نگرش زیست محیطی و خرید محصولات سبز ۹۰
جدول ۴-۱۶- جدول رگرسیون نگرانی زیست محیطی و خرید محصولات سبز ۹۲
جدول ۴-۱۷- جدول درک اهمیت مشکلات محیط زیست و خرید محصولات سبز ۹۴
جدول ۴-۱۸- جدول رگرسیون درک افراد از مسئولیت اجتماعی و خرید محصولات سبز ۹۶
جدول ۴-۱۹- جدول رگرسیون درک اثربخشی رفتار زیست محیطی و خرید محصولات سبز ۹۸
جدول ۴-۲۰- جدول رگرسیون نگرانی افراد از تصویر شخصی و خرید محصولات سبز ۱۰۰
جدول ۴-۲۱- جدول رگرسیون گام به گام عوامل شناسایی شده و خرید محصولات سبز ۱۰۲
جدول ۵-۱- نتایج آمار توصیفی ۱۱۰
جدول ۵-۲- نتایج آزمون فرضیههای پژوهش ۱۱۳
فهرست نمودارها
۴-۱- نمودار ستونی جنسیت ۷۵
۴-۲- نمودار ستونی تحصیلات ۷۶
۴-۳- نمودار ستونی وضعیت اشتغال ۷۷
۴-۴- نمودار ستونی سن ۷۸
۴-۵- نمودار هیستوگرام تاثیرات اجتماعی ۷۹
۴-۶- نمودار هیستوگرام نگرش زیست محیطی ۸۰
۴-۷- نمودار هیستوگرام نگرانی زیست محیطی ۸۱
۴-۸- نمودار هیستوگرام درک مشکلات زیست محیطی ۸۲
۴-۹- نمودار هیستوگرام مسئولیت اجتماعی ۸۳
۴-۱۰- نمودار هیستوگرام اثربخشی درک شده ۸۴
۴-۱۱- نمودار هیستوگرام نگرانی از تصویر شخصی ۸۵
۴-۱۲- نمودار هیستوگرام خرید سبز ۸۶
فهرست شکلها
شکل ۱-۱-مدل مفهومی تحقیق ۹
شکل ۲-۱- مدل سوابق رفتار خرید سبز، یک بررسی اقتصادی از نگرانی زیست محیطی و
اثربخشی درکشدهی مصرف کننده ۲۳
شکل ۲-۲- مدل بررسی تاثیر عوامل منتخب بر قصد خرید محصولات سبز ۲۴
شکل ۲-۳- مدل عوامل روانی و اجتماعی در رفتار مصرف کنندهی سبز ۲۶
شکل ۲-۴- مدل تأثیر آمیختهی بازاریابی سبز بر فرآیند تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان ۲۷
فهرست پیوستها
پرسشنامه ۱۲۹
خروجی SPSS 133
آمار توصیفی ۱۳۹
عنوان انگلیسی ۱۴۰
چکیدهی انگلیسی ۱۴۱
چکیده:
هدف این مطالعه بررسی عواملی است که بر رفتار خرید محصولات سازگار با محیط زیست در جوانان نقش دارد و در نهایت این عوامل رتبهبندی میگردند. این تحقیق در چارچوب نظری تئوریهای رفتار مصرف کننده و بازاریابی اجتماعی در قالب یک پژوهش میدانی در ایران، انجام گرفته است. این پژوهش در بین انواع مختلف روشهای تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی میباشد (توصیفی- پیمایشی) همچنین این تحقیق از حیث هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است.از آنجایی که جوانان پتانسیل خوبی برای بازارهای هدف به شمار میروند جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال شهررشت به عنوان جامعهی آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفتهاند. این مطالعه بر مبنای اطلاعات پرسشنامه انجام گردید. اطلاعات از طریق نمونه گیری خوشهای جوانان در دسترس مناطق پنجگانه شهر رشت ، جمع آوری شد ۳۸۴٫ نفر برای پاسخ گویی انتخاب شدند و از پاسخ دهندگان خواسته شد تا به یک پرسشنامه استاندارد پاسخ دهند. اطلاعات ثانویه از طریق مجلات، کتب و دیگر منابع موجود، جمع آوری و با روش آماری رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج مطالعه نشان داد که عوامل تاثیرات اجتماعی، نگرش زیست محیطی، نگرانی زیست محیطی، درک اهمیت مشکلات محیط زیست، درک افراد از مسئولیت اجتماعی، درک اثربخشی رفتار زیست محیطی و نگرانی افراد از تصویر شخصی بر تمایل خرید سبز در جوانان موثر است. از لحاظ رتبه بندی تأثیر این متغیرها، نگرانی زیست محیطی بیشترین تاثیر را بر خرید سبز دارد و متغیرهای اثربخشی درک شده و نگرانی از تصویر شخصی بطور مشترک در رتبه دوم و متغیرهای مسئولیت اجتماعی، نگرش زیست محیطی و تاثیرات اجتماعی به ترتیب در رده های سوم تا پنجم قرار دارند.
کلیدواژه: خرید سبز، جوانان، نگرانی زیستمحیطی، درک اثربخشی رفتار زیستمحیطی.
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱)مقدمه[۱]

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.