فایل – بررسی عوامل موثر بر خرید محصولات سبز در بین جوانان (مطالعه موردی جوانان شهرستان …

این تحقیق از حیث مورد هدف قرار دادن جامعه آماری جوانان و بررسی رفتار خرید سبز آنها ،برای اولین بار در استان گیلان انجام گرفته است.
۱-۸) چارچوب نظری[۹]
چارچوب نظری یک الگوی مفهومی است مبتنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مسأله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شدهاند. به طور خلاصه، چارچوب مفهومی به پیوندهای میان متغیرهایی که سرانجام در پویایی موقعیت مورد بررسی نقش دارند، اشاره دارد. پدیدآوردن چنین چارچوب مفهومی کمک می کند تا روابط خاصی در نظر گرفته شود و به آزمون آن روابط پرداخته شود و نتایج علمی از پژوهش به دست آید (خاکی، ۱۳۸۸، صص۷۷-۷۸).
چارچوب نظری تحقیق در حوزهی تئوری رفتار مصرفکننده و تئوری رفتار برنامهریزی شده، میباشد. بر پایهی تئوری رفتار برنامهریزی شده، تمایل به انجام یک عمل در شرایطی اتفاق میافتد که متغیرهایی مانند نگرش و باورها، عوامل اجتماعی یا کنترلهای رفتاری در یک فرد شکل بگیرد. متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق بر مبنای چارچوب نظری تئوری رفتار برنامهریزی شده آجزن در مطالعات لی استخراج شده است (حمدی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۲۷). این متغیرها عبارتند از: عوامل تأثیرات اجتماعی، نگرش زیست محیطی، نگرانی زیست محیطی، درک اهمیت مشکلات محیط زیست، درک افراد از مسئولیت اجتماعی، درک اثربخشی رفتار زیست محیطی و نگرانی از تصویر شخصی.در شکل زیر مدل مفهومی تحقیق آمده است :
خرید محصولات سبز
تأثیرات اجتماعی
داشتن نگرش زیست-محیطی
داشتن نگرانی زیست-محیطی
میزان مسئولیت پذیری اجتماعی
اثربخشی ادراک شده رفتارهای زیست محیطی
نگرانی از تصویر شخصی
میزان خطر ادراک شده مشکلات زیست-محیطی
(شکل ۱-۱) مدل مفهومی تحقیق (لی،۲۰۰۸)
۱-۹) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
۱-۹-۱) تعاریف مفهومی[۱۰]
بیان مسأله به صورت مبهم و غیر دقیق، به جای اینکه پژوهشگر را به منابع اطلاعاتی مناسب و صحیح هدایت کند، موجب گمراهی او میشود. هنگام بیان مسأله، پژوهشگر باید پدیدههای مورد پژوهش را روشن سازد و دقیقاً مشخص کند که مفاهیم و نمادهای مورد استفاده در مسأله دارای معانی خاصی هستند یا خیر. درهرصورت، پژوهشگر موظف است که واژههای مطرح شده در مسأله را معین و دقیق تعریف کند. برای این تعریف میتوان از دانشنامهها، فرهنگ لغات، فرهنگنامههای آماری، روانشناسی و تربیتی استفاده کرد. گاهی اوقات پژوهشگر ممکن است به پژوهشهایی که در گذشته انجام شدهاست، مراجعه کند (دلاور،۱۳۹۱، ص۵۴).
۱-۹-۱-۱) تأثیرات اجتماعی زیست محیطی: تأثیر اجتماعی از تأثیرگذاری اطرافیان و نزدیکان مانند پدر ومادر، اقوام و آشنایان و دوستان نزدیک هر شخص است که بر رفتار و تصمیمات او نقش دارد (لی،۲۰۰۸،ص۵۷۷).
۱-۹-۱-۲) نگرش زیست محیطی: نگرش زیست محیطی معمولاً بعنوان یک قضاوت شناختی نسبت به ارزش حفاظت از محیط زیست درک می شود (همان منبع، ص۵۷۷).
۱-۹-۱-۳) نگرانی های زیست محیطی: نگرانی های زیست محیطی اشاره به یک نگرش تاثیرگذار دارد که می تواند نگرانیها، محبتها، دوست داشتنها، تنفرهای افراد در مورد محیط زیست باشد (همان منبع،ص۵۷۴).
۱-۹-۱-۴) درک اهمیت مشکلات محیط زیستی: باور مصرف کنندگان به اینکه خطرات مشکلات زیست محیطی، زندگی شخصی آنها را تهدید میکند (همان منبع، ص۵۷۴).
۱-۹-۱-۵) درک افراد از مسئولیت اجتماعی: مجموعهای از کنشهای فرد در جامعه نسبت به محیط زیست است که در یک طیف وسیع از احساسات، تمایلات، و آمادگیهای خاص برای رفتار نسبت به محیط زیست را شامل میشود (همان منبع، ص۵۷۷).
۱-۹-۱-۶) درک اثر بخشی رفتار زیست محیطی: درک این مسئله که عمل هر فردی میتواند متفاوت و متمایز باشد و بر یک نتیجهی کلی تأثیر داشته باشد، میتواند بر تصمیم به خرید محصولات سبز موثر باشد (همان منبع،ص۵۷۸).
۱-۹-۱-۷) نگرانی از تصویر شخصی : تلاش برای ایجاد تصویری مثبت و دوستدار محیط زیست از خود در دیگران (همان منبع، ص۵۷۸).
۱-۹-۲) تعاریف عملیاتی[۱۱]
در تعاریف عملیاتی برای معین کردن مفاهیمی که در حیطههای ذهنی و احساسی و نگرشی قرار دارند بسیار مهم هستند. عملیاتی کردن یک مفهوم یا تعریف عملیاتی آن از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم و طبقهبندی کردن آن ابعاد به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازهگیری میسر است. تعریف عملیاتی با مشخص کردن اینکه پژوهشگر برای اندازهگیری متغیر، باید چه کاری انجام دهد متغیر را تعریف میکند و به آن مفهوم میدهد(دلاور،۱۳۹۱، ص۴۳).
در این تحقیق، تعاریف عملیاتی متغیرها بصورت زیر میباشد:
۱-۹-۲-۱) تأثیرات اجتماعی زیستمحیطی: تأثیر اجتماعی درجهای از تأثیرگذاری اطرافیان و نزدیکان مانند پدر ومادر، اقوام و آشنایان و دوستان نزدیک هر شخص است که بر رفتار و تصمیمات او نقش دارد (لی، ۲۰۰۸، ص ۵۷۹). سوالات ۶-۱ پرسشنامه مربوط به این متغیر است.
۱-۹-۲-۲) نگرش زیست محیطی: معیارهای سودمند بودن یا سودمند نبودن ارزشهای مسائل زیست محیطی از طریق قضاوتهای بر مبنای ارزش، شناخت، آگاهی و منطق در افراد نسبت به مسائل زیست محیطی (همان منبع، ص۵۷۹). سوالات ۱۳-۷ پرسشنامه مربوط به این متغیر است.
۱-۹-۲-۳) نگرانیهای زیست محیطی: درجهای از درگیری احساسی افراد نسبت به موضوعات زیست محیطی که به خود نسبت میدهند مانند نگرانی درمورد وخیم شدن کیفیت زیستمحیطی شهر و یا تفکر در مورد بهبود کیفیت زیستمحیطی شهر (همان منبع، ص۵۷۹). سوالات ۱۷-۱۴پرسشنامه مربوط به این متغیر است.
۱-۹-۲-۴) درک اهمیت مشکلات محیط زیستی: میزانی که هر فرد در رابطه با درک مسائل مربوط به محیط زیست به خودش نسبت میدهد و با توجه به معیارهای ترس از تهدیدات ناشی از مشکلات زیست محیطی، سنجیده میشود (همان منبع، ص۵۷۹). سوالات ۲۲-۱۸پرسشنامه مربوط به این متغیر است.
۱-۹-۲-۵) درک افراد از مسئولیت اجتماعی: میزانی که هر فرد در رابطه با مسئولیتهای اجتماعی و احساس مسئولیت خود نسبت به محیط زیست به خودش نسبت میدهد (همان منبع، ص۵۷۹). سوالات ۲۸-۲۳ پرسشنامه مربوط به این متغیر است.
۱-۹-۲-۶) درک اثر بخشی رفتار زیست محیطی: درجهای از میزان تأثیرگذاری هر فرد که به خود نسبت میدهد و درک نقش متمایز هر فرد (همان منبع، ص۵۷۹). سوالات ۳۲-۲۹ پرسشنامه مربوط به این متغیر است .
۱-۹-۲-۷) نگرانی افراد از تصویر شخصی: تصویری که هر فرد از نظر به روز بودن و متفاوت و جذاب بودن خود در ذهن دیگران انتظار دارد (همان منبع، ص۵۸۰). سوالات ۳۵-۳۳ پرسشنامه مربوط به این متغیر است.
۱-۹-۲-۸) خرید سبز: توجه به برچسبهای محصولات دوستدار طبیعت در هنگام خرید. تمایل به خرید محصولات سبز با توجه به بالا بودن قیمت آن نسبت به سایر محصولات. ترجیح دادن محصولات سبز تحت هر شرایطی (همان منبع، ص۵۸۰). سوالات ۳۸-۳۶ پرسشنامه مربوط به این متغیر است .
۱-۱۰) قلمرو تحقیق
۱-۱۰-۱) قلمرو موضوعی
این پژوهش در علم مدیریت و از شاخهی بازرگانی با گرایش بازاریابی سبز است که به بررسی عوامل تأثیرگذار بر خرید محصولات سبز در بین جوانان میپردازد.
۱-۱۰-۲) قلمرو زمانی:
محدوده ی زمانی این پژوهش فصل پاییز سال ۱۳۹۳ را شامل می شود.
۱-۱۰-۳) قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی این پژوهش محدود به شهر رشت میباشد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.