جستجوی مقالات فارسی – بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان۹۲- قسمت ۴

جدول ۲-۱: برآورد عواید حاصل از تجارت الکترونیکی در منتخبی از کشورهای آسیا(۲۰۰۱) ۲۶
جدول ۴-۱: توزیع پاسخ‏دهندگان بر حسب جنسیت ۴۶
جدول ۴-۲: توزیع پاسخ‏دهندگان بر حسب سن ۴۷
جدول ۴-۳ : نتایج آزمون کلوموگروف اسمیرنوف ۴۹
جدول ۴-۴ : نتایج آزمون نسبت مربوط رضایت روستاییان از وضعیت خدمات دفاتر پیشخوان ۴۹
جدول ۴-۵ : نتایج آزمون نسبت مربوط رضایت روستاییان… ۵۰
جدول ۴-۶ : نتایج آزمون نسبت مربوط رضایت روستاییان … ۵۰
جدول ۴-۷: نتایج آزمون نسبت مربوط رضایت روستاییان … ۵۱
جدول شماره ۴-۸: نتایج آزمون یومن ویتنی برای مقایسه روستاییان مرد و زن ۵۲
جدول شماره ۴-۹: نتایج آزمون کروسککال والیس ۵۳
فهرست نمودار
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
نمودار ۲-۱- میزان تغیرات امکانات ارتباطی در جهان گزارش شده توسط اتحادیه جهانی مخابرات ۳۱
نمودار ۲-۲: روند تغیرات تعداد کاربران اینترنت در جهان گزارش شده توسط اتحادیه جهانی مخابرات ۳۲
نمودار ۲-۳: افزایش تعداد کاربران جهان در استفاده از شبکه باند پهن ۳۲
نمودار ۴-۱: توزیع پاسخ‏دهندگان بر حسب جنسیت ۴۷
نمودار ۴-۲: توزیع پاسخ‏دهندگان بر حسب سن ۴۸
چکیده:
فناوری اطلاعات و ارتباطات، به عنوان یک ابزار توسعه ی پایدار روستاها در راستای کاهش فقر، کاهش شکاف دیجیتالی و جلوگیری از مهاجرت بی رویه ی روستاییان به شهرها شناخته شده است . بنابراین ICT روستایی مقول های پیچیده بوده و توسعه ی آن، مستلزم تعامل همزمان ابعاد سه گانه ی فناوری، خدمات و آگاه سازی است تا بتواند به سوی توسعه ی پایدار روستایی به کار گرفته شود. پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش دفاتر پیشخوان(دفاتر مشترک پست؛پست بانک و مخابرات-(ICT در رضایتمندی روستائیان استان سمنان انجام گرفته است. روش این تحقیق توصیفی تحلیلی همراه با روش پیمایشی برای گردآوری اطلاعات بود وداده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه روستاییان استان سمنان که بیش از ۱۵ سال ساکن در روستا بوده اند درنظر گرفته شد.
یافته ها و نتایج نشان داد رضایت روستاییان از وضعیت شیوه مدیریت ، مسئولیت پذیری و اخلاق کارکنان و مدیران و کیفیت خدمات، امکانات و تسهیلات موجود در دفاتر پیشخوان روستایی استان سمنان مطلوب است. همچنین رضایت روستاییان از وضعیت خدمات دفاتر پیشخوان(دفاتر مشترک پست؛پست بانک و مخابرات-(ICT روستایی استان سمنان در بین گروههای جمعیت شناختی سن و جنسیت افراد استفاده‏کننده متفاوت نبود. با توجه به نتایج بدست آمده می توان اظهار داشت ، وجود دفاتر می‏تواند نقش موثری بر افزایش سرمایه اجتماعی داشته باشد و از این جهت سرمایه‏گذاری بر توسعه این دفاتر و تنوع خدماتی که می‏توانند ارایه نمایند، مثبت و منطقی جلوه می‏کند و می‏تواند به حرکت کشور در جهت توسعه کمک شایانی نماید.
فصل اول:
طرح تحقیق
۱-۱ مقدمه:
در جهان امروز اطلاعات و ارتباطات مکمل توسعه خردمندانه است. در واقع، وجود اطلاعات کافی و مجموعه های آن در طبقه بندی تخصصی موجب شده است، تا افراد به طور قابل ملاحظه ای به دانش و کاربرد آن دسترسی پیدا کنند. نظریاتی از قبیل دهکده جهانی، دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و… دلالت بر رشد محیطی جدید دارد که در آن فناوری اطلاعات و آموزش در اطراف ما و دسترسی به اطلاعات خاص باعث می شود تا افراد در حل مشکلات شان از آن استفاده نمایند.
امروزه از بسیاری جهات، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از عوامل مهم توسعه ی پایدار شمرده می شود و نقش آن در زمینه های اداره های دولتی، توسعه ی روستایی و شهری، حمل ونقل و ارتباطات جاده ای، سلامت، نیازهای خاص جمعیت های انسانی، آموزش، محیط زیست و کشاورزی، مورد بررسی قرار گرفته است (محسنی، ۱۳۸۶: ص ۱۸۵). مزایای این فناوری، تنها در صورتی قابل کسب است که این فناوری در بین تمام بخش های مختلف جامعه گسترش پیدا کند. ما در یک جهان با شکاف دیجیتالی زندگی می کنیم که در آن، نصف جمعیت جهان از دسترسی به تماس تلفنی محروم هستند. با وجود این، بحث مورد توافق این است که دهه ی جهانی شدن، توانایی کاربرد این فناوری را برای مردم روستایی، قابلیت‏ها و توان کشورها ی در حال توسعه را بهبود می بخشد( شمس، ۱۳۸۳: ص ۶۱).
گسترش ICT بدون توجه خاص به روستاها و مناطق محروم می تواند اثرات منفی مانند افزایش فاصله شهر و روستا، گسترش مهاجرت از روستا به شهر، از بین رفتن صنایع بومی، از دست دادن بازارهای محلی و … را به همراه داشته باشد. تجربیات جهانی نشان می‏دهد که با برنامه ریزی صحیح، گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند دسترسی مردم روستایی به انواع خدمات بهداشتی، آموزشی، دولتی، ایجاد فرصتهای شغلی، افزایش سطح آگاهی در زمینه فعالیتهای تولیدی، کشاورزی و ترویجی، بازاریایی محصولات زراعی و غیر زراعی و … را بهبود بخشد به طوری که این فناوری به عنوان یکی از ابزارها و بسترهای توسعه همه جانبه محسوب می شود(رضوانی،۱۳۸۳: ص ۲۵۹).
در طی چند سال اخیر دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان پیشخوان دولت در سطح روستاهای کشور گسترش یافته اند و این بدان معناست که از طریق این دفاتر بتوان با تمام مراکز و خدمات اعم از دولتی و غیردولتی تماس و ارتباط برقرار کرد (شرکت مخابرات ایران ، ۱۳۸۷: ص ۱۵۸) بررسی میزان رضایت روستاییان از عملکرد دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی که هدف اصلی این تحقیق است در حقیقت میزان بهره‏مندی آنها از مواهب و سودمندی‏های فناوری اطلاعات و ارتباطات در عصر اطلاعات است.
۱-۲بیان مساله:
جامعه اطلاعاتی در جهان در حال شکل‏گیری است و شهرها و روستاهای الکترونیکی که زیر مجموعه تفکر جامعه اطلاعاتی می باشند در سال‏های اخیر در دنیا مطرح شده اند. در این رابطه بسیاری از صاحب نظران، عصر حاضر را عصر فناوری اطلاعات نامیده اند. نقش و کارکردهای موثر فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محور بسیاری از تحولات امروزی امری انکار ناپذیر است. بدون شک، عرصه تأثیر گذاری این فناوری تنها به محیط های شهری منحصر و محدود نمی شود و دامنه آن حتی دور دست ترین مناطق روستایی را نیز در بر می‏گیرد (فاضل نیا و کیانی،۱۳۸۳: ص ۲۳).
تلاش و کوشش فراوانی که امروزه در جهت ارتقای ابزارهای مدیریت عملکرد و گسترش نگرش ارباب رجوع مداری توسط محققان، کارشناسان و مدیران سازمان ها صورت می گیرد، نشان دهنده آن است که در حال حاضر رضایت مندی ارباب رجوع یکی از مهم ترین عوامل در تعیین موفقیت سازما نها از جمله دفاتر ICT روستایی به شمار می آید (دیوان داری و دلخواه، ۱۳۸۴: ص ۱۸۸). دفاتر ICT روستایی نیز از این امر مستثنی نیستند. بنابراین ایجاد و پیاده سازی سیستم های سنجش و پایش و تعیین رضایت مندی روستاییان از این دفاتر به عنوان مهم ترین شاخص در بهبود عملکرد، از نیازهای اساسی این تشکیلات مهم به شمار می رود.
در حال حاضر تعداد کل دفاتر مطابق برنامه در کشور ۱۰۰۰۰ دفتر است که سهم استان سمنان در این برنامه ۳۴۰ دفتر بوده که از این میزان ۲۷۵ دفتر به بهره برداری رسیده است. و اکنون لازم است تا میزان رضایت مندی روستاییان از عملکرد و کیفیت خدمات آن ها مورد بررسی قرار گیرد چون اعتقاد بر این است که محرک اصلی این سازمان های توسعه ای که به دنبال بهبودهای عمده در مسیر پیشرفت ICT در جوامع روستایی هستند، همانا ارباب رجوع یا مشتریان آنهاست. به بیان دیگر، بقای آنها در گرو مشتریان آنها خواهد بود. بنابراین بسیار حیاتی است تا این دفاتر، چارچوبی برای درک، تحلیل و ارزیابی وضعیت رضایت مندی روستاییان در اختیار داشته باشند.
۱- ۳اهمیت پژوهش:
کشور ایران در راستای چشم انداز بیست ساله (برنامه چهارم و پنجم توسعه (تلاش می کند با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات خدمات دولتی را به تمامی نقاط کشور ارائه کند. در حال حاضر این فناوری به سرعت در شهرهای ایران در حال گسترش است و لازم است نسبت به گسترش آن در روستاها نیز اقدام گردد. این فناوری می تواند با ایجاد جهش در انتقال اطلاعات و ارتباطات, روستاها را از حالت انزوا خارج ساخته و با از بین بردن مرزهای سنتی بین شهر و روستا نقش موثری در توسعه روستایی و ایجاد تعادل و توازن بین شهر و روستا و یکپارچگی آنها داشته باشد.
نواحی روستایی به علت بعد مسافت و پراکندگی، از بسیاری از امکانات محروم مانده اند و استفاده از این فناوری می توان د به شکلی موثر در ارائه خدمات نقش داشته باشد. با این‏حال ظرفیت های بالقوه این فناوری زمانی به فعل مبدل خواهد شد و توانمندیهای آن در عرصه‏های مختلف، خصوصاً ارائه خدمات به نواحی روستایی مشخص خواهد شد که با برنامه ریزی های منطقی و اصولی مورد استفاده قرار گیرد. دفاتر ICT روستایی علاوه بر خدمات پستی و ارتباطی، زمینه لازم جهت ارایه خدمات سایر سازما نهای دولتی مانند وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش و سایر نهاد های دولتی را به روستاییان فراهم می آورند. همچنین، خدمات مربوط به تجارت و بازاریابی الکترونیک در راستای بهبود اقتصاد کشاورزی و روستایی، پرداخت قبوض مختلف آب، برق، تلفن و نظایر آن، از جمله وظایف دفاتر ICT روستایی می‏باشد. از مهمترین نیازهای دفاتر خدمات اطلاعات و ارتباطات روستایی وجود پیشخوان دولت است که به کمک آن, کاربران می توانند بهآسانی به همه خدمات مورد نیاز خود دست یابند؛ و بدون مراجعه حضوری به مراکز و یا دفاتر سازما نها و نهادهای دولتی, فعالیت ها و کارهای مورد نظر خود را به انجام رسانند. دستیابی به چنین هدفی مستلزم آن است که از طریق پیشخوان دولت, شناسایی و بررسی همه خدمات دولتی قابل ارائه صورت گیرد؛ و سرانجام, خدمات مورد نظر در قالب همین پیشخوان ارائه شود.
رضایت مردم روستایی، از عوامل مؤثر بر تقویت پیوند بین آنها با دفاتر و بهره گیری از خدمات ارزشمند و موثر آنها در جهت کاهش فاصله دیجیتالی روستایی و شهری است. بر این اساس در این تحقیق مسأله بررسی رضایت روستاییان استان سمنان از خدمات ارایه شده توسط دفاتر روستایی از جهات شیوه مدیریت و مسئولیت پذیری، تعامل با مردم، رعایت قوانین و مقررات، اخلاق و رفتار و شیوه برخورد کارکنان و مدیریت، کیفیت خدمات در حال ارایه، امکانات و تسهیلات موجود و… مورد سنجش قرار گرفته است.
۱-۴اهداف پژوهش
در این پژوهش هدف اصلی تعیین نقش دفاتر پیشخوان (دفاتر مشترک پست؛پست بانک و مخابرات-(ICT در رضایتمندی روستائیان استان سمنان است و همچنین درصدد هستیم تا کارکردها و پیامدها ی ناشی از آن را در ارتقا و افزایش ارتباطات روستایی بررسی نماییم.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.