بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان۹۲- قسمت ۱۴

۲-۱۴ مباحث پژوهشی :
الف: داخل کشور
راسخی و همکاران(۱۳۹۰) به ارزیابی عوامل موثر بر رضایت روستاییان شهرستان کرمانشاه از عملکرد دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) روستایی پرداختند.. جامعه آماری شامل تمام سرپرستان خانوارهای روستاهای دارای دفتر ICT (34 روستا) در شهرستان کرمانشاه بود که از این میان با استفاده از روش نمون هگیری تصادفی ساده، ۲۹۰ نفر به عنوان نمونه شدند. بر اساس یافته‏ها ۴۵ درصد روستاییان تا حد زیادی از دفاتر ذکر شده راضی بودند و در کل میزان رضامندی روستاییان در حد قابل قبول برآورد شده است. برای شناسایی مهمترین عوامل موثر بر رضایت از ر وش تحلیل مسیر با استغاده از نرم افزار AMOS استفاده شد. بر این اساس متغیرهای سن و میانگین مراجعه به دفتر در ماه دارای تاثیر مثبت روی رضایت و تحصیلات، میزان درآمد، تعداد فرزندان، و دارا بودن رایانه شخصی تاثیر منفی روی رضایت از دفاترICT دارد. اطلا عرسانی کامل و متناسب با شرایط روستاییان در رابطه با خدمات ارایه شده در این مراکز و افزایش مهارت های استفاده از رایانه و اینترنت می تواند رضایت آنها را از دفاتر یاد شده افزایش دهد.
پاپ زن و همکاران(۱۳۹۰) تحقیق توصیفی، پیمایشی با هدف کلی بررسی ارتباط بین وجود دفاترICT و میزان سرمایه اجتماعی روستاییان انجام دادند. جامعه آماری تحقیق را قریب به ۵۰۰۰ نفر از روستاییان دو روستای گودین و قارلق در شهرستان کنگاور در استان کرمانشاه تشکیل دادند. با استفاده از جدول بارتلت حجم نمونه ۳۸۰ نفر تعیین شد . در این تحقیق از روش نمون ه گیری تصادفی ساده استفاده شد. بر اساس یافتهها میزان سرمایه اجتماعی روستاییان مورد مطالعه در حد متوسط بود . اختلاف معنی داری در حد متوسط بین میزان سرمایه اجتماعی روستایی که دارای دفتر ICT بوده، با روستایی که فاقد این امکانات بود وجود داشت.
لهسانی زاده و همکارن (۱۳۸۹) به مطالعه عوامل موثر بر پذیرش و بکارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات در روستاھای استان فارس پرداختند. چارچوب نظری مورد استفاده مبتنی بر پژوھ شھای پیشین داخلی و خارجی و ترکیبی از نظریه ھای جامع هشناختی و جامعه اطلاعاتی است. مدل تجربی برگرفته از آن شامل ١٨ متغیر مستقل و پذیرش و بکارگیری فنآوری اطلاعات به مثابه متغیر وابسته است. این پژوھش به شیوه پیمایش در ۶٨ روستای استان فارس که دارای این فنآوری ھستند با حجم نمونه ٣٨٩ خانوار انجام شده است. پس از آزمون ١٨ فرضیه، نتایج به دست آمده چنین است: بین سن، شغل، تحصیلات، آشنایی با زبان انگلیسی، دانش و آگاھی روستائیان، نگرش روستائیان به زیر ساختها و تجھیزات فراھم شده در دفاتر، نوع و نحوه ارائه خدمات در دفاتر، کنترل و نظارت، تبلیغات، وجود انگیزه برای بکارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش روستائیان در مورد رایانه، میزان مھارت کارگزاران، دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط به دفاتر، نگرش روستائیان به اھداف دولت و نگرش روستائیان به سرمایه گذاری و هزینه های انجام شده در دفاتر با پذیرش و بکارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معنی داری وجود دارد. در مقابل بین جنس، درآمد و نگرش روستائیان به مدیریت دفاتر با پذیرش و بکارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معنی داری وجود ندارد.
صیدایی و همکاران (۱۳۹۱) به بررسی و ارزیابی نقش دفاترفناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات به نواحی روستایی پرداخته اند . از جمله اهداف تحقیق بررسی توانمندیهای دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات به مناطق روستایی، ارزیابی دستاوردهای اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی دفاتر ICT روستایی و ارائه راهکارهاست. حوزه مورد مطالعه چهار روستای کبوترآباد، مدیسه، مهرگان و سین به ترتیب از شهرستان های اصفهان، لنجان، فلاورجان و برخوار ومیمه، و روش تحقیق بکار رفته اسنادی و توصیفی- تحلیلی است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و ارائه نتایج از نرم افزارهای Excel، SPSS و Arcview استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد عملکرد دفاتر ICT روستایی عمدتاً محدود به فعالیتهای اقتصادی و در قالب ارائه خدمات پستی و بانکی بوده و پتانسیلهای دیگر این دفاتر که عمدتاً مربوط به امکان استفاده از شبکه اینترنت در برای امور آموزشی، کشاورزی، بهداشتی، درمانی و … است، هنوز شناخته نشده است. نتایج همچنین نشان م یدهد میزان جمعیت روستا تاثیر چندانی در میزان موفقیت دفتر ICT روستایی نداشته و میزان موفقیت عملکرد دفاتر تا حدود زیادی به میزان علاقه مندی و دانش مسئولان این دفاتر به حوزه های مختلف فعالیت دفاتر مرتبط است.
مولایی هشجین و همکاران(۱۳۹۰) به بررسی نقش دفاترICT در توسعه ی پایدار روستایی شهرستان مشکین شهر پرداختند. روش این تحقیق توصیفی تحلیلی است و از منابع کتابخانه ای و جست وجوی اینترنتی، همراه با روش پیمایشی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است. نمونه ی مطالعاتی شامل ۲۳۴ نفر از جمعیت ۱۴ روستای منتخب دارای دفاترICT است. یافته ها و نتایج رگرسیونی، نشانگر تأثیر مثبت دفاتر ICT بر استفاده ی روستاییان از خدمات پایه ی دفاتر، بازاریابی، تولیدات متناسب با نیاز بازار، ایجاد زمینه های شغلی جدید، افزایش درآمد، ایجاد مشاغل مرتبط با ICT ، اقتصاد روستایی و توانمند سازی است . نتایج حاصل از مطالعه نشان میدهد که روستاییان از خدمات اطلاع رسانی و خدمات اختصاصی دفاتر نسبت به خدمات پایه، استفاده کمتری داشت هاند. بنابراین تأثیر دفاتر ICT بر جنبه های مختلف در سطح روستا به صورت همه جانبه انجام نگرفته است.
ب: خارج از کشور
پژوهشی با نام “فرصت های کسب و کار روستایی قابل حمایت بر مبنای فنآوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای در حال توسعه” به وسیله عبدالرحمان، اوپال محفوظ، احمد و راجاتیوا ( ٢٠٠۵ ) انجام شده است. در این پژوهش پیشنهاد شده است که با یاری گرفتن از زیر ساخت های موجود فنآوری اطلاعات و ارتباطات می توان به یک توسعه مناسب در مناطق روستایی این کشورها رسید. در این پژوهش هر مرکز روستایی به شکل یک کافی نت برای ارتباط با کاربران شخصی در نظر گرفته شده است. همچنین بیان شده است که شبکه محلی بی سیم شبکه های شهری و روستایی بدون هیچ محدودیتی به هم متصل می شوند که ارتباطات پهنای باند را در شبکه های روستایی فراهم می کند. یافته‌های آنها، بیشترین مشکلات برای کاربران نداشتن مهارت، اطلاعات، سرمایه، درک، زیرساخت ضعیف و فقر مالی بیان شده است.
مقاله هونگ تان ( ٢٠٠۵ ) با نام “کاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات برای کسب و کار در مناطق روستایی ویتنام” حاصل ارزیابی پروژه ای است که بیش از ٧٠ شرکت کننده شامل متخصصین فنآوری اطلاعات و ارتباطات، پژوهشگران، سیاست گذاران، خدمات رسانان نرم افزاری و سخت افزاری و خانواده های روستایی در آن شرکت داشته اند. یافته های مقاله نشان می دهد که بکارگیری و توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کار روستائیان هنوز عقب مانده است. در این پژوهش فقط تعداد کمی از پرسشنامه های پژوهش که به وسیله پست الکترونیک برای روستاییان ارسال شده بود، پاسخ داده شده بودند و این نشان می دھد که بکارگیری این فنآوری در شغل روستائیان نقش چندانی ندارد و یا اصولاً علاق های به آن ندارند. همچنین این مطالعه نشان می دهد که روستاییانی که کامپیوتر داشتند، فاقد مهار تهای لازم برای بکارگیری آن بوده اند. کلاً روستائیان نشان داده اند که بیشتر تمایل به معاملات و مبادلات رو در رو دارند.
در پژوهشی تحت عنوان Efforts in India Bridging digital divideکه توسط (Rao,Siriginifi,2005) در کشور هندوستان برای کاهش شکاف دیجیتالی بین نواحی شهری و روستایی صورت گرفته است، به ضرورت ایجاد دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در نواحی روستای به منظور برقراری تعادل و توازن منطق های تاکید شده است.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱مقدمه
یک محقق پس از انتخاب و مشخص نمودن موضوع تحقیق باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. متاسفانه آن چه در یک تحقیق علمی بیشتر مدنظر قرار می‏گیرد ، موضوع تحقیق است و اغلب روش تحقیق که اصلی‏ترین نقش در یک تحقیق را دارا می‏باشد، نادیده گرفته می‏شود. انتخاب روش تحقیق بستگی به اهداف، ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی می‏توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که اهداف و ماهیت موضوع تحقیق و میزان اجرایی آن مشخص باشد. به عبارت دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید از چه شیوه و روشی استفاده نماید تا او هرچه دقیق‏تر، آسان تر و وسیع تر در دسترسی به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش یا پرسش های تحقیق در نظر گرفته شده است، یاری نماید (نادری،۱۳۷۴: ۲).
۳-۲ روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت آن روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. هدف از این نوع تحقیقات، توصیف جزء به جزء یک موقعیت یا رشته شرایط است. تحقیق توصیفی در حقیقت جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سئوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه است. آنچه را که هست توصیف و تفسیر می‏کند و به شرایط یا روابط موجود ، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. هرچند غالبا رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند مورد بررسی قرار می دهد .از نمونه تحقیق توصیفی می‏توان به ارزیابی نگرشها یا عقاید افراد نسبت به افراد، سازمانها، رویدادها یا رویه ها و نیز نظرسنجی های سیاسی پیش از انتخابات و تحقیقات بازار اشاره کرد. (بست،۱۳۷۴: ۱۴).
در این تحقیق، پژوهشگر به بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان می‏پردازد. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، از کل جامعه مورد نظر، جهت بررسی استفاده می‏شود. جهت گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‏ها در اختیار آزمودنی‏ها قرار گرفته و پس از جمع‏آوری و نمره‏گذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرد.
۳-۳ جامعه آماری و حجم نمونه
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‏ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی، یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفت‏ها) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۴: ۱۱۶ ). جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه روستاییان استان سمنان که بیش از ۱۵ سال ساکن در روستا بوده اند می باشد.
۳-۴ ابزار جمع‏آوری اطلاعات
گردآوری اطلاعات صحیح و واقعی یکی از نکات مهم در انجام هر تحقیق علمی است. روش گرداوری اطلاعات بایستی با توجه به اهداف تحقیق و ویژگیهای نمونه انتخاب شود. پرسشنامه یکی از متدولترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، متشکل از مجموعه ای از پرسش های هدفدار است و با بهره گیری از مقیاس های گوناگون ، نظر، دیدگاه و بینش فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می‏دهد.با وجود انتقاداتی که به این روش وارد است این روش هنوز بعنوان رایج ترین روش در تحقیقات مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد (خاکی،۱۳۷۸ : ۶۵).
در این تحقیق به منظور بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایت مندی روستاییان استان سمنان از روش پرسش نامه ای استفاده و به منظور آشنایی بیشتر با موضوع تحقیق و مطالعه انجام شده در این خصوص مطالعات کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی انجام پذیرفت.

مولفه گویه بسیار زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
شیوه مدیریت هماهنگی خدمات مرکز با نیازها
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.