بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان۹۲- قسمت ۲۱

۳-۶ روایی
مفهوم روایی(اعتبار) به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل ازآن اطمینان داشت. ابزاراندزه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصه دارای اعتبار باشد . در حالی که برای سنجش همان خصیصه بر روی جتمعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نیست (سرمد،۱۳۸۰ : ۹۸).
جهت تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه در این تحقیق از روش اعتبار محتوا استفاده شده است. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که معمولا برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار بکار برده می شود . اعتبار محتوی یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال های ابزار معرف ویژگیها و مهارتهای ویژه ای باشد که محق قصد اندازه گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای تعیین روایی با مطالعه مبانی نظری تحقیق و بر اساس مدل تحلیل پژوهش، سوالات پرسشنامه تعیین شد و از پرسشنامه‏های محقق ساخته استفاده گردبد و سپس توسط اساتید و متخصصان مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید . پس از اعمال اصلاحات مورد نظر، پرسشنامه نهایی تدوین گردید.
۳-۷ پایایی
پایایی ( قابلیت اعتماد) یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است.مفهوم یاد شده با این امر سرو کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط تا چه اندازه نتایج یکسان بدست می‏آورد .در حقیقت پایایی، همبسگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه ای دیگر از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است، می باشد. ضریب پایایی نشانگر آن است که ا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژکی های متغیر و موقتی آزمودنی را می سنجد. برای محاسبه ضریب پایایی از شیوه های مختلفی از قبیل : روش بازآزمایی، روش موازی، روش تنصیف، روش کودر-ریچارردسون و روش آلفای کرونباخ اشتفاده می شود (سرمد،۱۳۸۰ : ۵۵).
در بحث پایایی هر چه مقدار آلفای کرونباخ به ۱ نزدیکتر باشد نشان از پایایی بیشتر پرسشنامه دارد. بنابراین اگر مقدار آلفای کرونباخ بیشتر از ۷/۰ باشد پایایی خوب و اگر بین ۵/۰ تا ۷/۰ باشد پایایی متوسط و اگر کمتر از ۵/۰ باشد پرسشنامه فاقد پایایی لازم است. آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‏گیری از جمله پرسشنامه‏ها یا آزمودنی‏هایی که خصیصه‏های مختلف را اندازه‏گیری می‏کند بکار می‏رود. برای محاسبه ضریب آلفا کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‏های هر زیر مجموعه سوال‏های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه نمود (سرمد و همکاران، ۱۳۷۶ : ۷۲).
j: تعداد زیر مجموعه سوالات پرسشنامه
S2j: واریانس زیر آزمون jام
S2: واریانس کل آزمون
با توجه به اینکه پرسشنامه مورد استفاده قبلا قابلیت اعتماد و اعتبار آن توسط دیگر محققین سنجیده شده است بدیهی است قابلیت استفاده در شرایط مختلف جغرافیایی و زمانی را دارد ولی از آنجایی که به دنبال میزان دقیق پایایی و اطمینان از نتایج در نمونه مورد نظر بودیم، اقدام به نعیین میزان پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه با استفاده از نرم‏افزار spss 16 صورت گرفت که پایایی پرسشنامه ۸/. بدست آمد که دلیلی نیز بر استاندارد بودن آن می‏باشد.
۳-۸ بیان فرضیه
در این مرحله چنین فرض می‏شود
رضایت روستاییان از خدمات دفاتر پیشخوان(دفاتر مشترک پست؛پست بانک و مخابرات-(ICT روستایی استان سمنان مطلوب است.
H0: رضایت روستاییان از خدمات دفاتر پیشخوان(دفاتر مشترک پست؛پست بانک و مخابرات-(ICT روستایی استان سمنان مطلوب نیست.
H1: رضایت روستاییان از خدمات دفاتر پیشخوان(دفاتر مشترک پست؛پست بانک و مخابرات-(ICT روستایی استان سمنان مطلوب است.
تعیین آماره به منظور آزمون فرضیه:
در اینجا به منظور در نظر گرفتن روابط آماره آزمون را انتخاب می‏کنیم و فرض H0 و H1 تعریف می‏شوند
H0: رضایت روستاییان از شیوه مدیریت در دفاتر پیشخوان روستایی استان سمنان مطلوب نیست.
H1: رضایت روستاییان از شیوه مدیریت در دفاتر پیشخوان روستایی استان سمنان مطلوب است.
H0: رضایت روستاییان از مسئولیت پذیری و اخلاق کارکنان و مدیران دفاتر روستایی استان سمنان مطلوب نیست
H1: رضایت روستاییان از مسئولیت پذیری و اخلاق کارکنان و مدیران دفاتر روستایی استان سمنان مطلوب است.
H0: رضایت روستاییان از کیفیت خدمات، امکانات و تسهیلات موجود در دفاتر پیشخوان روستایی استان سمنان مطلوب نیست
H1: رضایت روستاییان از کیفیت خدمات، امکانات و تسهیلات موجود در دفاتر پیشخوان روستایی استان سمنان مطلوب است.
۳-۹روش تجزیه و تحلیل آماری
در تحقیق حاضر، با توجه به ماهیت فرضیه‏ها و نوع متغیرها از آزمون‏های آماری مربوطه استفاده شده است. در این بررسی از روش‏ها موجود در آمار توصیفی نظیر جدول‏های توزیع فراوانی، دصد و میانگین جهت بررسی و مقایسه اطلاعات جمع‏اوری شده استفاده شده است و از آزمون t تک نمونه‏ای، t مستقل، تجزیه واریانس، ضریب همبستگی پیرسون در بخش آمار استنباطی و همچنین به منظور مشخص کردن توزیع داده‏ها از آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است.
۳-۱۰ ابزار کار:
با استفاده از نرم فزار آماری SPSS 16 تحلیل داده صورت می‏گیرد.
۳-۱۱ محدودیتهای تحقیق
از جمله محدودیت‌های پژوهش حاضر، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ـ به علت پایین بودن سطح تحصیلات برخی پاسخ دهندگان و اعتقاد نداشتن انها به چنین تحقیقاتی ، جلب وجه همکاری آنان تاحدی دشوار بود.
 

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.